BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kabaciński Bartosz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Ocena efektów fuzji i przejęć na podstawie analizy nadwyżkowych stóp zwrotu
Evaluating the of Effects of Mergers and Acquisitions on the Basis of an Abnormal Returns Analysis
Source
Zarządzanie i Finanse, 2013, R. 11, nr 2, cz. 4, s. 232-242, rys., tabl., bibliogr. 14 poz.
Journal of Management and Finance
Keyword
Fuzje i przejęcia, Stopa zwrotu, Giełda papierów wartościowych
Mergers and acquisitions, Rate of return, Stock market
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule dokonano diagnozy obecnego rynku fuzji i przejęć w Polsce, ukazując go na tle rynku globalnego. Przedstawiono metodę analizy zdarzeń, która pozwala na ocenę reakcji rynku kapitałowego na podanie informacji o planowanej transakcji. Zaprezentowano wyniki badań prowadzonych przez zagranicznych oraz polskich autorów nad kształtowaniem się nadwyżkowych stóp zwrotu osiąganych przez akcjonariuszy spółek przejmowanych oraz przejmujących. Zamieszczono również wyniki badania przeprowadzonego przez autora, w którym poddano ocenie kształtowanie się wspomnianych stóp zwrotu dla 384 transakcji fuzji i przejęć przeprowadzonych na polskim rynku kapitałowym w latach 2001-2012. (abstrakt oryginalny)

This paper contains a current Polish M&A market diagnosis, comparing it to the global market. Abnormal returns method is also presented. This method allows to capture additional market reaction, as a result of the particular event - future merger or acquisition. Many researchers devoted their work to that topic and have found that higher abnormal returns can be earn by the shareholders of target company. Results of some foreign and Polish research are presented. This paper also provides the results of research conducted by the author, which assesses the effects of 384 mergers and acquisitions, which took place in the Polish capital market in years 2001 - 2012. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bruner R.F. (2002), Does M &A pay? A survey of evidence for the decision-makrer, "Journal of Applied Finance", Spring-Summer, vol. 12, p. 48.
 2. Copeland T., Koller T., Murrin, J. (1997), Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości firm, WIG PRESS, Warszawa.
 3. Czapiewski L., Jewartowski T. (2012), Modele krótkoterminowych stóp zwrotu w analizie zdarzeń, [w:] Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania. Rynki finansowe, red. J. Harasim, J. Cichy, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 4. Damodaran A. (2007), Finanse korporacyjne, Helion, Gliwice.
 5. Frąckowiak W. (2009), Fuzje i przejęcia, PWE, Warszawa.
 6. Kothari S.P., Warner J.B. (2009), Econometrics of event studies, [in:] Eckbo E., Handbook of corporate finance. Empirical corporate finance, t. 1, North--Holland, Elsevier, Hanover.
 7. Lewandowski M. (2001), Fuzje i przejęcia na tle tendencji światowych, WIG PRESS, Warszawa.
 8. Machała R. (2007), Przejęcia i fuzje: wpływ na wartość firm, UNIMEX, Wrocław.
 9. Perepeczo A. (2009), Fuzje i przejęcia - efektywność finansowa: wyniki badań zagranicznych i krajowych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 10. Raport: Rynek M & A. Struktura, zmienność, premie akwizycyjne (2011), Bank Zachodni WBK, www.pb.pl/atta/1818-pobierz-oryginal-ny-pelny-raport.pdf, dostęp dnia 11.03.2013.
 11. Raporty: M & A Index (2012; 2013), Allen & Overy, www.allenovery.com/publications/Pages/default.aspx, dostęp dnia 11.03.2013.
 12. Sudarsanam S. (1998), Fuzje i przejęcia, WIG Press, Warszawa.
 13. Szczepankowski P. (2000), Fuzje i przejęcia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 14. Szyszka A. (2002), Studium wydarzeń: reakcja inwestorów na publiczne wezwania do sprzedaży akcji, [w:] Zarządzanie finansami: klasyczne zasady - nowoczesne metody, t. 1., red. D. Zarzecki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
Cited by
Show
ISSN
2084-5189
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu