BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Guzek Marian (Uczelnia Łazarskiego w Warszawie), Kostrubiec Beniamin (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Biskup Józef (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Kuźnar Andżelika (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Przyrost PKB generowany w wyniku reakcji mnożnikowej w Turcji i Unii Europejskiej z tytułu ich handlu wzajemnego w latach 1996-2008 : skrócony raport z badań empirycznych
The Increase in the GDP of Turkey and the European Union Generated by their Bilateral Trade as a Result of a Multiplier Effect in 1996-2008
Source
Myśl Ekonomiczna i Polityczna, 2011, nr 3 (34), s. 13-23, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Produkt krajowy brutto (PKB), Handel międzynarodowy, Analiza mnożnikowa
Gross domestic product (GDP), International trade, Multiplier analysis
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Turcja
Turkey
Abstract
Badania zespołowe, których wyniki przedstawiono w skróconym raporcie, stanowią drugą próbę empirycznej weryfikacji operacyjnego modelu mnożnika w gospodarce otwartej. Dotyczą one efektów mnożnikowych Turcji (poprzednio Polski) oraz Unii Europejskiej, generowanych przez ich handel wzajemny. W celu zapewnienia porównywalności wyników zastosowano nie tylko taką samą konstrukcję modelu, ale także taki sam przedział zmienności mnożnika. W obu bowiem badaniach dane liczbowe, potrzebne do ustalenia górnej granicy mnożnika, mogły być oparte na takich samych wielkościach statystycznych, dotyczących Unii Europejskiej, opublikowanych przez Eurostat. Wyniki badań umożliwiają stwierdzenie, że proces mnożnikowy, którego realność była kwestionowana przez austriacką szkołę ekonomii, a w ślad za nią przez neoliberalizm, występuje w praktyce, a jego efekty są możliwe do skwantyfikowania. W przypadku Turcji średni ważony mnożnik w okresie trzynastu lat wyniósł 2,69, podczas gdy w UE 3,35. Przyrosty PKB generowane przez handel wzajemny w całym badanym okresie osiągnęły w Turcji poziom 78 mld euro, a w UE 112 mld euro. Kształtowanie się zarówno mnożników, jak i przyrostów PKB wykazuje prawidłowości podobne jak w badaniach dotyczących handlu wzajemnego Polski z UE. (abstrakt oryginalny)

Team researches, the results of which were presented in a shortened report, were the second attempt to empirically verify the operational multiplier model in an open economy. They deal with the multiplier effects in Turkey (formerly also Poland) and the European Union generated by their bilateral trade. In order to guarantee the comparability of the results, the same model construction and the same range of multiplier variability were used. Therefore, in both researches the numerical data necessary for the establishment of the upper multiplier limit could be based on the same statistical quantities referring to the European Union that had been published by the Eurostat. The research results make it possible to state that the multiplier process, the reality of which was questioned by the Austrian School and neo-liberalism that followed, exists in practice and its effects can be quantified. In case of Turkey, the weighted mean multiplier in the period of thirteen years was 2.69 while in the EU it was 3.35. The increase in the GDP generated by their bilateral trade in the whole examined period reached the level of 78 billion euro in Turkey and 112 billion euro in the EU. The development of the multiplier as well as the increases in the GDP shows regularities similar to those in the research into the bilateral trade between Poland and the EU. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Guzek M., O dekompozycji i granicach zmienności mnożnika handlu zagranicznego, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie, "Myśl Ekonomiczna i Prawna" 2008, nr 2.
  2. Guzek M., Kostrubiec B., Biskup J., Kur J., Kuźnar A., Przyrost PKB generowany w wyniku reakcji mnożnikowej w Polsce i Unii Europejskiej z tytułu ich handlu wzajemnego w latach 1992-2007, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna" 2010, nr 2(29).
  3. Haberler G., Mr. Keynes' Theory of the "Multiplier": A Methodological Criticism, [w:] Selected Essays of Gottfried Haberler, Cambridge 1985.
  4. Keynes J.M., The General Theory of Employment, Interest and Money, MacMil-lan and Co., London 1946.
  5. Samuelson P.A., Nordhaus D.A., Economics, part II, McGraw-Hill Companies Inc., 19th ed.
  6. Statistical Annex of European Economy, Eurostat 2007.
Cited by
Show
ISSN
2081-5913
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu