BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ziębicki Bernard (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Metodologiczne problemy oceny efektywności organizacyjnej
The Methodological Problems of Organisational Effectiveness Evaluation
Source
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2012, z. 115, s. 201-212, tab., rys., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Efektywność organizacyjna, Ocena efektywności
Organisational effectiveness, Effectiveness evaluation
Note
streszcz., summ.
Abstract
Ocena efektywności wiąże się ze stosowaniem różnych metod. Najczęściej stosowanymi są metody wskaźnikowe oraz analizy granicznej. Pierwsze z nich mają charakter oceny częściowej, związanej z analizą wybranych aspektów działalności. Metody analizy granicznej dają możliwość oceny całościowej. Nie wskazują jednak przyczyn określonych sytuacji. Kategorię efektywności wielowymiarowej, związanej zarówno z całościową oceną organizacji, jak i badaniem jej w ujęciu różnych kategorii wyników, stanowi efektywność organizacyjna. Koncepcja ta rozwijana jest głównie w krajach anglosaskich. Pomimo licznych badań w tym zakresie nie została dotychczas opracowana jednolita, spójna metoda jej oceny. Badanie efektywności organizacyjnych wymaga stosowania wielu metod, także jakościowych. Zakres badania (stosowane kryteria i metody badawcze) powinny w tym przypadku być dobierane indywidualnie, zależnie od przedmiotu bada nia. Dalszych prac na poziomie ogólnym wymaga poszerzenie zakresu kryteriów o odpowiadające współczesnym uwarunkowaniom funkcjonowania organizacji oraz operacjonalizacja narzędzi badawczych. (abstrakt autora)

Effectiveness evaluation is connected with the application of different methods. The most frequently used methods are comparative methods and frontier analysis methods. The former are partial evaluations connected with the selected aspects of activity. The methods of the frontier analysis allow for the overall evaluation. The do not indicate the causes of certain situations. The organisational effectiveness is a category of the multidimensional effectiveness connected with both overall evaluation of the company and examining it from the perspective of different categories. This concept is being developed in particular in the Anglo-Saxon countries. Despite numerous research projects in this area, a uniform coherent method of evaluation has not been worked out yet. The research of organisational effectiveness requires the application of different methods, also quantitative. This article indicates the research methods appropriate for different criteria of organisational effectiveness. The concept of J. P. Campbell organisational effectiveness criteria constitutes the basis of the analysis. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Begg D. K. H., Fischer S., Dornbusch R., Ekonomia: mikroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.
 2. Cameron K. S. (red.), Organizational effectiveness, Edward Elgar Publishing Limited, US 2010.
 3. Cameron K. S., Whetten D. A., Organizational effectiveness and quality, w: J. C. Smart (red.), Higher Education: Handbook of Theory and Research, 1996, Vol. IX, New York, Agathon Press.
 4. Campbell J. P., On the nature of Organizational Effectiveness, w: P. S. Goldman, J. M. Pennings, New Perspectives on Organizational Effectiveness, Jossey-Bass, San Francisco 1997.
 5. Daraio C., Simar L., Advanced robust and nonparametric methods in efficiency analysis. Methodology and applications, Springer, USA 2007.
 6. Efektywność a sprawiedliwość, praca zbior. pod red. J. Wikina, Key Text, Warszawa 1979.
 7. Farell M. J., The measurement of productive efficiency of production, "Journal of the Royal Statistical Society", 1957, series A, 120 (III).
 8. Filozofia. Leksykon PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 9. Frank R. H., Mikroekonomia jakiej jeszcze nie było, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007.
 10. Popkin R. H., Stroll A., Filozofia, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1994.
 11. Pszczołowski T., Celowość, skuteczność, efektywność, "Prakseologia", 1977, Nr 3 (63).
 12. Pszczołowski T., Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk 1978.
 13. Samuelson P. A., Nordhaus W. D., Ekonomia, t. 1, PWN, Warszawa 1995.
 14. Varian H. R. V., Mikroekonomia. Kurs średni - ujęcie nowoczesne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
Cited by
Show
ISSN
1234-8872
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu