BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kaczyński Włodzimierz (Vlad) (University of Washington, USA)
Title
Integrative Evaluation of Contemporary Human Impacts on the World Ocean and Coastal Resources
Zintegrowana analiza wpływu współczesnej działalności człowieka na stan zasobów oceanu światowego i stref brzegowych
Source
Ekonomia i Środowisko, 2012, nr 3 (43), s. 133-149, rys.
Economics and Environment
Keyword
Środowisko przyrodnicze, Zmiany klimatyczne, Polityka morska, Ekosystem, Globalizacja
Natural environment, Climate change, Maritime policy, Ecosystem, Globalization
Note
summ.
Abstract
W rezultacie wzrostu zaludnienia w strefach przybrzeżnych, rosnącego popytu na żywność pochodzenia morskiego i słodkowodnego, rozwoju przemysłu i urbanizacji w rejonach przymorskich, handlu towarami i usługami pochodzenia morskiego oraz rosnącego zanieczyszczenia wód, uwidoczniła się znaczna rola oceanów w ekonomice światowej. Rosnąca konsumpcja promuje rozwój rynków, handlu międzynarodowego i intensyfikuje transport morski - czynniki zwiększające nacisk na zasoby i środowisko naturalne oceanów i stref przy brzeżnych. Ekosystemy morskie i przybrzeżne były do tej pory rozpatrywane oddzielnie, a kroki zmierzające do ich konserwacji i zarządzania podejmowane były przeważnie bez uwzględniania istniejących współzależności między tymi systemami. Stąd powstaje konieczność określenia zrównoważonej strategii interakcji człowieka z morzem, wybrzeżem i jego wodami. Te nowe kierunki badan powinny być oparte na podejściu integratywnym i na zrozumieniu form interakcji człowieka z atmosfera, z ekosystemami lądowymi, morskimi i słodkowodnymi. Konieczne są efektywne kroki zmierzające do konserwacji i ochrony dóbr morskich na potrzeby przyszłych pokoleń. Zaniechanie proponowanych działań spowoduje spadek bezpieczeństwa żywnościowego i ekonomicznego, jak również nieodwracalne zachwianie zrównoważonego stanu morskich i brzegowych systemów ekologicznych, szczególnie w morskich krajach rozwijających się. (abstrakt oryginalny)

Population growth, increased consumption and rapid development of marine technology were the most important factors affecting global marine environmental change during last decades. Deepening world economic integration and international markets stimulated this trend. These pressures on the marine and aquatic ecosystems are measured, between others, by the population increase in the coastal zones, demand for and consumption of food of marine and freshwater origin, urban and industrial development in the coastal areas, trade in environmental goods and services, increasing buying power of the coastal populations and the flow of capital, technology and know-how from industrialized to developing countries. (fragment of text)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. D. Ricardo, The Principles of Political Economy and Taxation, Homewood, IL: Richard D. Irvin, 1967.
 2. J. L. Van Zanden, Tracing the Beginning of the Kuznets Curve: Western Europe during the Early Modern Period, "The Economic History Review", 1995, No. 48 (4), p. 643-664.
 3. R. Enriquez Andrade, Impacts of NAFTA and International Market Demand on Mexican Coastal and Ocean Resources, in: Kaczynski V.M., Fluharty D. L., Impacts of Population and Markets on the Sustainability of the Ocean and Coastal Resources of the North Pacifi c, Collection of Papers, of the International Conference on Impacts of Population and Markets on the Sustainability of the Ocean and Coastal Resources: Perspectives of the Developing and Transition Economies of the North Pacifi c, Seattle, 1999, June 3-4.
 4. A. C. J. Vincent, Marsden A.D., Sumalia, U.R., Possible contributions of globalization in creating and addressing seahorse conservation problems, Working Paper Series, Working Paper # 2005-04, Fisheries Centre, The University of British Columbia, 2005, p.5.
 5. Organization of Economic Cooperation and Development (OECD), The Environmental Eff ects of Trade. Summary, Paris 2005.
 6. J. Randall, China's Thirst: A Look at Water Scarcity in the Northern China, Term Paper, SMA 540: Strategic Planning for Marine Resources, Fall Quarter, 2002.
 7. W. Kaczyński, Wpływ handlu międzynarodowego na trwałość zasobow morskich i przybrzeżnych w krajach rozwijających się, w: Ochrona środowiska a procesy integracji i globalizacji, red. A. Budnikowski, M. Cygler, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2004.
 8. Daniel Pauly, et al., "Science" 2003, No. 302, p. 1359
 9. Daniel Pauly, The Sea Around Us Project: Documenting and Communicating Global Fisheries Impacts on Marine Ecosystem. AMBIO, "Journal of the Human Environment" 2007, No. 36 (4), p. 290-295.
 10. M. Falkenmark, Human Dimensions of Freshwater: Time to Overcome Water Blindness and Bridge the Science/Policy Gap, " IHDP Updat" 2001, No. 1, p. 1-3.
 11. A.M. Duda, K. Sherman, A new imperative for improving management of large marine ecosystems, "Ocean & Coastal Management", 2002, No. 45, p. 797-833a.
 12. W. Salomons, R.K. Turner, L.D. de Lacerda, S. Ramachandran, (Eds.), Perspective on Integrated Coastal Zone Management, Springer Publishers, 1999.
 13. M. Meybeck, Water Cycle: Integration of Earth System and Human Dimensions in Continental Aquatic Systems, Universite de Paris, in: International Human Dimensions Program Newsletter, 2001, No. 1. Art. 8.
 14. G. Kent, (1987). Fish, Food and Hunger: The Potential of Fisheries for Alleviating Malnutrition. Westview Press, London. p. 201.
 15. D. Pauly, R. Watson, J. Alder, Global trends in world fi sheries: impacts on marine ecosystems and food security. Philos. Trans. R Soc. Lond. B Biol. Sci. v. 360 (1453), 2005, January 29.
 16. M. Brklacich, Preliminary Assessment of the Natural Hazards: Electronic Map and Assessment Tools Information System (NHEMATIS) as an Educational Tool: Final Report. Prepared For Emergency Preparedness Canada, Ottawa 2000.
 17. A. Vaisman, Trawling in the mist, Industrial fi sheries in the Russian part of the Bering Sea, Traffi c International, Cambridge, U.K., 2001, p. 52
Cited by
Show
ISSN
0867-8898
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu