BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krawczyk-Sokołowska Izabela (Politechnika Częstochowska)
Title
Wybrane aspekty innowacyjności przedsiębiorstwa
Corporate Innovativeness. Selected Aspects
Source
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2012, z. 114, s. 38-50, rys., bibliogr. 28 poz.
Keyword
Innowacyjność przedsiębiorstw
Enterprise innovation
Note
streszcz., summ.
Abstract
Innowacyjność przedsiębiorstwa oznacza umiejętność kreowania i wdrażania zmian w różnych obszarach jego działalności. Działalność innowacyjna przedsiębiorstwa zależy od jego systemu (klimatu) innowacyjnego oraz od bliższego (mikro) i dalszego (makro) otoczenia. System (klimat) innowacyjny przedsiębiorstwa tworzy ogół czynników oraz powiązań i zależności między nimi, które sprzyjają kreatywności i adaptacyjności w przedsiębiorstwie. Otoczenie bliższe (mikro) przedsiębiorstwa stanowią instytucje i przedsiębiorstwa, które łączą relacje oparte na konkurencji albo kooperacji. Otoczenie dalsze (makro) przedsiębiorstwa to ogół instytucji oraz przepisów regulujących zasady działania przedsiębiorstwa w gospodarce, w zależności od skali agregacji: lokalnej, regionalnej, krajowej i międzynarodowej. Przedsiębiorstwo innowacyjne zarówno kreuje zmiany, jak i absorbuje je z otoczenia. Należy uznać, że jedynie przedsiębiorstwo innowacyjne jako "organizacja ucząca się", czyli reagująca na zmiany w otoczeniu poprzez dopasowanie swojego systemu działania do oczekiwań otoczenia, może realizować własne cele, którymi są: wzrost wartości przedsiębiorstwa, zmiana pozycji rynkowej, nowoczesna technika i/lub technologia wytwarzania, wzrost masy zysku, itp. (abstrakt autora)

The study focuses on the following: 1. presentation of notions used in the literature like innovative company or innovativeness, 2. differentiation of factors constituting the corporate innovative climate (system), 3. determination of elements of close (micro) and distant (macro) corporate environment, 4. presentation of significant aspects of a company as a learning organisation. (short original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bogdanienko J., Haffer M., Popławski W., Innowacyjność przedsiębiorstw, Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2004.
 2. Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
 3. Egeman M. E., Restrukturyzacja i kierowanie zatrudnieniem, Wyd. Poltext, Warszawa 1999.
 4. Evans C., Zarządzanie wiedzą, PWE, Warszawa 2005.
 5. Gieryszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1995.
 6. Innowacyjność we współczesnych organizacjach, praca zbior. pod red. A. Stabryły, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2005.
 7. Instrumenty transferu technologii i pobudzania innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw, praca zbior. pod red. E. Stawasza i J. Mertla, Wyd.
 8. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005. Klincewicz K., Polska innowacyjność. Analiza bibliometryczna, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008.
 9. Kwieciński L., Moszkowicz K., Sroka J., Innowacyjność i internacjonalizacja dolnośląskich małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007.
 10. Marciniec B. M., Rola parków naukowo-technologicznych w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2007.
 11. Obłój K., Strategia organizacji, PWE, Warszawa 1998.
 12. Pałucha M., Siuta B., Wspieranie procesów innowacyjnych w Polsce i krajach Unii Europejskiej, Biblioteka Menedżera i Służby Pracowniczej, Bydgoszcz 2001.
 13. Parvi A., Innowacje - Podstawy ujęcia modelowego i kwantyfikacja efektów w warunkach gospodarki rynkowej, Wyd. Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu, Opole 1993.
 14. Penc J., Narodowe i międzynarodowe systemy zarządzania, Wyd. Wyższej Szkoły Zarządzania Międzynarodowego w Łodzi, Łódź 2004.
 15. Penc J., Sztuka skutecznego zarządzania, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 16. Podręcznik Oslo. Proponowane zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji technologicznych, Wyd. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Warszawa 1999.
 17. Pomykalski A., Zarządzanie innowacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 18. Popławski W., Kultura innowacyjna i jej znaczenie w kreowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, w: Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 19. Prahalad C., Hamel G., The Core Competence of Corporation, Harvard Business Review, May/June1990.
 20. Restrukturyzacja ekonomiczna przedsiębiorstw, praca zbior. pod red. L. Domrozik, PWE, Warszawa 2006.
 21. Romanowska M., Strategie rozwoju i konkurencji, Wyd. CIM, Warszawa 1998.
 22. Sosnowska A. i in., Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach Unii Europejskiej i w Polsce. Poradnik przedsiębiorcy, PARP, Warszawa 2003.
 23. Sosnowska A., Łobejko S., Kłopotek A, Zarządzanie firmą innowacyjną, Difin, Warszawa 2000.
 24. Wirkus M., Zarządzanie przedsięwzięciami innowacyjnymi w dynamicznym środowisku wieloprojektowym, Wyd. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2006.
 25. Wysokińska Z., Konkurencyjność w międzynarodowym i globalnym handlu technologiami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 26. Zarządzanie restrukturyzacją procesów gospodarczych, praca zbior. pod red. R. Borowieckiego, Difin, Warszawa 2003.
 27. Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa a relacje z interesariuszami, praca zbior. pod red. H. Brdulak, T. Gołębiowskiego, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2005.
 28. Zych A., Innowacje jako źródło przedsiębiorczości, w: Uwarunkowania przedsiębiorczości. Aspekty ekonomiczne i antropologiczno-społeczne, praca zbior. pod red. K. Jaremczuka, Wyd. Państwowej Szkoły Zawodowej w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 2006.
Cited by
Show
ISSN
1234-8872
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu