BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Barwińska-Małajowicz Anna (Uniwersytet Rzeszowski)
Title
Miejsce Czech, Polski i Węgier w rozszerzonej Europie - prezentacja wyników analizy modelowej WIFO
Source
Wspólnoty Europejskie, 2005, nr 2 (159), s. 39-46, tab., wykr.
Keyword
Integracja gospodarcza i polityczna Europy, Rozszerzenie UE, Wzrost gospodarczy, Inwestycje zagraniczne, Bezrobocie, Państwa członkowskie
Economic and political integration of Europe, EU enlargement, Economic growth, Foreign investment, Unemployment, Member states
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Republika Czeska, Węgry, Polska
Czech Republic, Hungary, Poland
Abstract
Powstało wiele prognoz, w których analizuje się wpływ ostatniego rozszerzenia na rozwój krajów Unii Europejskiej (UE) oraz Europy Środkowej i Wschodniej (EŚW). W badaniach tych przeprowadzano przeważnie symulacje rozwoju starych państw UE i krajów EŚW (nowych państw członkowskich) jako całych grup. Jedną z interesujących prognoz, która uwzględnia poszczególne kraje, jest symulacja przeprowadzona przez WIFO przy pomocy światowego modelu makroekonomicznego (Weltmakromodell/Model Oxford Economic Forecasting - OEF World Macroeconomic Model). Z przeprowadzonych badań wynika, że rozszerzenie Unii wpłynie przede wszystkim na zmiany wielkości PKB i handlu zagranicznego, jak również na podział dochodu narodowego i sytuację na rynkach pracy. Ze względu na różnorodne makroekonomiczne oddziaływania integracji (realny PKB, ceny, realny kurs walutowy, zmiany w budżecie, etc.) rozszerzenie UE może być interpretowane jako szok zewnętrzny, określany mianem sytuacji win-win, który oddziałuje w sposób asymetryczny na stare i nowe państwa członkowskie. Proces poszerzania Unii wywoła szereg mechanizmów charakterystycznych dla procesu globalizacji. Można zatem zaryzykować stwierdzenie, że mamy do czynienia z globalizacją na poziomie europejskim. W następstwie akcesji nowe państwa członkowskie uzyskały dostęp do jednolitego rynku europejskiego. Ich pozycja w Europie zależy od miejsca, które zajmą na tym rynku, a następnie od spełnienia kryteriów konwergencji i przystąpienia do unii monetarnej. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. F. Breuss, PREPARITY, Transnationales Projekt zur Vorbereitung der EU - Erweiterung. Teilprojekt 12, Makroökonomische Auswirkungen der EU - Erweiterung auf alte und neue Mitglieder, WIFO, Wien 2001
  2. P. Mayerhofer, G. Palme, (Koordination), Strukturpolitik und Raumplanung in den Regionen an der mitteleuropäischen EU - Außengrenze zur Vorbereitung auf die EU-Osterweiterung, PREPARITY-PROJEKT, Wien, Dezember 1999
  3. J. Gäcs (Koordination), Teilprojekt 2: Macroeconomie Developments in the Candidate Countries with Respect to the Accession Process
  4. P. Mayerhofen G. Palme, (Koordination), Strukturpolitik und Raumplanung in den Regionen an der mitteleuropäischen EU - Außengrenze zur Vorbereitung auf die EU-Osterweiterung, PREPARITY-PROJEKT, Wien, Dezember 1999
  5. G. J. Borjas, The Economie Benefits from Immigration, "The Journal of Economic Perspectives", Spring 1995, 9(2), s. 3-22
  6. I. Pietrzyk, Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, PWN, Warszawa 2000, s. 17-27
Cited by
Show
ISSN
1426-2568
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu