BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jasiński Filip
Title
Europejska Strategia Bezpieczeństwa - w rok po przyjęciu
Source
Wspólnoty Europejskie, 2005, nr 3 (160), s. 8-13
Keyword
Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa (WPZiB), Rozszerzenie UE, Regulacje prawne, Polityka zagraniczna, Państwa członkowskie
Common Foreign and Security Policy (CFSP), EU enlargement, Legal regulations, Foreign policy, Member states
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Bez wątpienia najtrudniejszym obszarem integracji europejskiej jest Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa (WPZiB), II filar Unii Europejskiej. Ma się w nim do czynienia z najdłużej trwającymi i najbardziej politycznie nacechowanymi negocjacjami, bowiem ich międzyrządowy charakter i jednomyślny tryb podejmowania decyzji wymuszają na 25 państwach członkowskich ciągłe przyjmowanie rozwiązań konsensualnych wobec ich własnych kierunków narodowej polityki zagranicznej. Stąd też może rodzi się wiele nieporozumień i często nadmiernie krytycznych uwag pod adresem władz Unii Europejskiej, która - jakoby - jest odpowiedzialna całościowo za trudności w rozwiązywaniu konfliktów i sporów międzynarodowych. Trzeba zatem na samym początku bardzo wyraźnie zaznaczyć, że WPZiB, pomimo mylącej nazwy ("Wspólna"), nie ma charakteru wspólnego w rozumieniu wspólnotowym, lecz jest wypadkową debaty prowadzonej na szczeblu krajów UE, które nie zgodziły się na przeniesienie swoich kompetencji w dziedzinie polityki zagranicznej na szczebel ponadnarodowy, a jedynie na koordynowanie i konsultowanie działań podejmowanych w tym zakresie. Tym samym, jeśli na poziomie UE mamy do czynienia z nieangażowaniem się w niektóre sprawy międzynarodowe, to wynika to zazwyczaj z ograniczonej woli uczynienia tego przez przynajmniej jedno państwo członkowskie. Z kolei, jeśli podejmowane kroki są niewystarczające, to najprawdopodobniej przyznany Unii w danym zakresie mandat również tak określono, aby nie zostały naruszone interesy przynajmniej jednego państwa członkowskiego. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. K. E. Smith, Paradoxes of European Foreign Policy. The Instruments of European Union Foreign Policy, EUI Working Papers RSC nr 97/68, Florencja 1997
 2. F. Cameron, The Foreign and Security Policy of the European Union, Sheffield 1999
 3. R. Zięba, Europejska Tożsamość Bezpieczeństwa i Obrony, Warszawa 2000
 4. A. Adamczyk, O. Barburska, D. Milczarek, Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa (II Filar UE), (w:) red. B. Góralczyk, Polska policja na drodze do Unii Europejskiej. Przewodnik dla funkcjonariuszy Warszawa 2000
 5. J. Starzyk, Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej, Warszawa 2001
 6. J. Barcz, Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa, (w:) Unia Europejska, red. E. Kawecka-Wyrzykowska, E. Synowiec, Warszawa 2004
 7. Z. Czachór, System Europejskiej Współpracy Politycznej w integrowaniu Europy, Toruń 1994
 8. F. Jasiński, Dyplomacja (w) Unii Europejskiej, (w:) Dyplomacja, Łódź 2002
 9. J. Monar, The Foreign Affairs System of the Maastricht Treaty: A Combined Assessment of the CFSP and EC External Relations Elements, (w:) Maastricht Treaty on European Union: Legal Complexity and Political Dynamic, red. J. Monar, W. Ungerer, W. Wessels, Bruksela 1993
 10. Editorial comments. The European Union - A new international actor, "Common Market Law Review", t. 38, nr 4, 2001
 11. P. van Ham, Europe Gets Redl: The New Security Strategy Show the EU's Geopolitical Maturity, (w:) AICGS Advisor, 9.01. 2004
 12. S. Biscop, A more efficient United Nations: the EU's contribution?, wystąpienie na seminarium zorganizowanym przez Instytut Studiów Strategicznych UE w Paryżu w dn. 6-7.10. 2003
 13. P. Durys, F. Jasiński, Europa kontratakuje, "Rzeczpospolita" nr 232(6005), 4.10. 2001
 14. M. Overhaus, The European Security Strategy - Paper Niger or Catalyst for Joint Action? Editorial, (w:) "German Foreign Policy in Dialogue. Newsletter - Issue 13", część 1, t. 5, Trewir, 24.06. 2004., s. 5
 15. F. Jasiński, Nadzwyczajny szczyt Rady Europejskiej w sprawie Iraku, "Wspólnoty Europejskie", nr 2(137), 2003
 16. F. Jasiński, Program Haski - wzmocnienie wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości UE, "Wspólnoty Europejskie", nr 12(157) grudzień 2004
 17. M. Eberhardt, Polityka "wielowektorowości" Ukrainy a propozycja Europejskiej Polityki Sąsiedztwa (ENP), "Biuletyn (PISM)", nr 22 (210) z 24.05 2004
 18. J. Bielecki, W interesie Ukrainy, "Rzeczpospolita" z 25.05. 2004
 19. F. Jasiński, Nowy etap stosunków Unii Europejskiej z Organizacją Narodów Zjednoczonych, "Wspólnoty Europejskie", nr 10(155) październik 2004
 20. F. Jasiński, Karta Praw Podstawowych wobec realizacji celów Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, (w:) W obronie praw człowieka, Instytut Studiów Strategicznych, Kraków 2004
 21. S. Rynning, The European Union: Towards a Strategie Culture?, "Security Dialogue", t. 34, nr 4/2003
 22. J. Monar, The European Union's Foreign Affairs System after the Treaty of Amsterdam: A 'Strenghtening Capacity for External Action'?, "European Foreign Affairs Review", t. 2, nr 4/1997
 23. B. Górka-Winter, E. Posel-Częścik, Wspólna Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej, "Biuletyn PISM", nr 11/2001
 24. S. Duke, Assessing the EU's Progress on the Path to a European Security and Defence Policy, EIPASCOPE 2/2001, Maastricht
 25. E. Brimmer, Reflections in the Strategic Mirror: The European Security Strategy and the U.S. National Security Strategy, (w:) "German Foreign Policy in Dialogue. Newsletter - Issue 13", część 1, s. 32
 26. F. Jasiński, Współpraca Unii Europejskiej z regionem afrykańskim, (w:) Stosunki międzynarodowe w Afryce, red. J. J. Milewski, W. Lizak Warszawa 2002
 27. R. Gomez, J. Peterson, The EU's Impossibly Busy Foreign Ministers: 'No One is in Control oraz S. Keukeleire, Directorates in the CFSP/CESDP of the European Union: A Plea for 'Restricted Crises Management Groups', "European Foreign Affairs Review", t. 6, nr 1, 2001
 28. M. Leonard, R. Gowan, Global Europe. Implementing the European Security Strategy, Bruksela 2004
 29. S. Biscop, The European Security Strategy Implementing a Distinctive Approach to Security, "Securite & Strategie", Paper nr 82, marzec 2004, Bruksela
 30. A. Toje, The 2003 European Union Security Strategy: A Critical Appraisal, (w:) European Foreign Affairs Review, t. 10, 2005, s. 131
 31. S. Duke, The European Security Strategy in a Comparative Framework: Does it make for Secure Alliances in a Better Worlds?, (w:) European Foreign Affairs Review, t. 9, 2004, s. 459
 32. F. Jasiński, P. Rakowski, Unia Europejska po atakach terrorystycznych z 11 marca 2004 roku: krytyczne spojrzenie z perspektywy Warszawy i Brukseli, "Wspólnoty Europejskie" nr 6 (151), czerwiec 2004
 33. A. Eberhardt, M. Krzysztofowicz, Europejska Polityka Sąsiedztwa (EPS) - propozycje Komisji Europejskiej, "Biuletyn (PISM)", nr 20 (208) z 14.05. 2004
 34. M. Emerson, EU neighborhood policy 'too low gear', "European Voice" z 27.05.-2.06. 2004, s. 15
 35. R. Kuźniar w: Europejska Strategia Bezpieczeństwa, (w:) "Polska w Europie", nr 2(46) 2004, s. 26
 36. http://europa-eu-un.org
Cited by
Show
ISSN
1426-2568
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu