BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czernielewska-Rutkowska Małgorzata (Uniwersytet Łódzki)
Title
System środków własnych Unii Europejskiej w obliczu zmian
Source
Wspólnoty Europejskie, 2005, nr 3 (160), s. 20-31, tab., wykr.
Keyword
Budżet UE, Finanse WE, Federalizm fiskalny, Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW), Państwa członkowskie
EU budget, EC finance, Fiscal federalism, Economic and Monetary Union (EMU), Member states
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Decyzją Rady z 21 kwietnia 1970 r. budżet Unii Europejskiej finansowany jest przez państwa członkowskie w ramach systemu środków własnych. Artykuł 268 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (TWE) stanowi, że: "Bez uszczerbku dla innych dochodów, budżet" jest finansowany całkowicie z zasobów własnych. Rada, stanowiąca jednomyślnie na wniosek Komisji i po konsultacji z Parlamentem Europejskim, uchwala przepisy dotyczące systemu zasobów własnych Wspólnoty, których przyjęcie zaleca Państwom Członkowskim, zgodnie z ich odpowiednimi wymogami konstytucyjnymi". Istota systemu środków własnych polega na daninie, która przekazywana jest na rzecz budżetu wspólnotowego w sposób automatyczny przez państwa członkowskie. Najistotniejszym elementem w systemie finansowania działalności Unii Europejskiej jest budżet ogólny. Są z niego finansowane wszystkie rodzaje działalności Unii Europejskiej, przewidziane traktatami, a także wydatki administracyjne wspólnotowych instytucji. Obecna struktura budżetu Unii Europejskiej jest wynikiem wieloletniej ewolucji, decyzji politycznych, szeregu procesów oraz kompromisów wypracowanych przez państwa członkowskie. Obecnie system ten stoi w obliczu zmian. Najważniejsze dylematy związane z jego reformą są przedmiotem niniejszego artykułu. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Korzyści i koszty członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Centrum Europejskie Natolin, Warszawa, 2003, s.31
 2. W. Polak, Integracja gospodarcza w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Akademii Morskiej, Gdynia, 2002, s.130
 3. L. Oręziak, Finanse Unii Europejskiej, PWN Warszawa, 2004
 4. B. Laffan, The Finances of the European Union, Basingstoke, Macmillan, 1997
 5. European Commission, European Union Public Finance, Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities, 2002
 6. European Commission, Financing the European Union. Commission Report on the Operation of the Own Resources System, Brussels, 14 July 2004, COM (2004) 505 final, s. 8-13
 7. A. Krajewska, Podatki - Unia Europejska, Kraje Nadbałtyckie, Polska, PWE, Warszawa 2004, s. 150
 8. "Special Bureaux" Eurobarometer 56.3, Getting Information on Europe. The Enlargement of the EU. Support for the Enlargement, 5/02, s. 27
 9. European Commission, Building Our Common Europe. Policy Challenges and Budgetary Means of the Enlarged Union 2007-2013, Brussels, 10.02.2004, COM (2004) 101 final
 10. European Commission, General Budget of the European Union for the Financial Year 2004. The Figures, Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities, January 2004
 11. J. Pelkmans, European Integration. Methods and Economic Analysis, Edinburgh, Pearson Education Limited, 2001
 12. A. Władyniak, Polityka gospodarcza UE w ocenie niezależnych ekspertów. Główne tezy Raportu Sapira, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, "Wspólnoty Europejskie", 2003, nr 10 (144)
 13. M. Czernielewska-Rutkowska, Europeizacja polityki fiskalnej - adaptacja państw członkowskich do ram budżetowych UE. Wnioski dla Polski, Centrum Europejskie Natolin, EUI Research Laboratory, zeszyt 5/2003
 14. K. Szeląg, Koordynacja polityki budżetowej w Unii Europejskiej, część I, "Bank i Kredyt", marzec 2003
 15. L. Oręziak, Polityka budżetowa na obszarze euro, część II, "Bank i Kredyt", lipiec 2002
 16. K. Szeląg, Federalizm fiskalny a Unia Gospodarczo-Walutowa, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, "Wspólnoty Europejskie", 2003, nr 11 (145), 2003
 17. D. Furceri, Is an Increase in the Fiscal Budget at EMU Level Desirable, referat przedstawiony na konferencji European Economic and Finance Society "World Economy and European Integration", Sopot, 13-16 maja 2004 r.
 18. I. Begg, Reshaping the EU Budget: Yet Another Missed Opportunity, "European Urban and Regional Studies", no 7 (1), 2000, s. 51-53
 19. A. de la Fuente, R. Domenech, The Redistributive Effects of the EU Budget : an Analysis and Proposal for Reform, "Journal of Common Market Studies", June 2001, vol. 39, no 2, s. 312-313
 20. A. Mayhew, The Negotiating Position of the European Union on Agriculture, the Structural Funds and the EU Budget, Sussex European Institute, "SEI Working Paper", nr 52/2002, s. 19
 21. J. Hofmokl, Polska wobec rabatu brytyjskiego i reformy budżetu UE, Instytut Spraw Publicznych, "Analizy i opinie", nr 20, marzec 2004, s. 3
 22. European Commission, Proposal for a Council Decision on the System of the European Communities' Own Resources, Brussels, 14 July 2004, COM (2004) 501 final
 23. European Commission, Allocation of 2001 EU Operating Expenditure by Member State, September 2002, s. 119
 24. European Commission, Commission Communication to the Council and to the European Parliament on the Establishment of a New Financial Perspective for the Period 2000-6, Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities, 1998
 25. Unia Europejska, Przygotowania Polski do członkostwa, E. Kawecka-Wyrzykowska, E. Synowiec (red.), Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 2001, s. 456
 26. European Commission, The Community Budget: the Facts in Figures, Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities, 1999, s. 8
 27. Nota od Prezydencji do Delegacji dotycząca posiedzenia szefów państw lub rządów, Bruksela, 17-1 8.06.2004 r., CIG 85/04
Cited by
Show
ISSN
1426-2568
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu