BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wypych Mirosław (Uniwersytet Łódzki)
Title
Strategia wysokich dywidend na przykładzie polskich spółek giełdowych
The Strategy of High Dividends Based on the Example of Companies Listed on the Polish Stock Market
Source
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński, 2008, nr 9, s. 324-335, tab., bibliogr. 7 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Spółki giełdowe, Dywidenda, Zysk przedsiębiorstwa
Stock market companies, Dividend, Business profit
Note
streszcz., summ..
Abstract
W ostatnich latach obserwujemy dynamiczny wzrost wartości wypłacanych akcjonariuszom dywidend przez polskie spółki giełdowe. Niektóre spółki na dywidendy przeznaczają niemal cały zysk lub znaczną jego część. Celem artykułu jest identyfikacja strategii wysokich dywidend na przykładzie spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Rozważania teoretyczne uzupełnione zostały analizą empiryczną. Wskazano konkretne spółki realizujące strategię wysokich dywidend oraz zwrócono uwagę na uwarunkowania wyboru tego rodzaju strategii. (abstrakt oryginalny)

In recent years there has been observed a dynamic growth of dividends paid to shareholders by companies listed on the Polish stock market. Some of them destine almost all the profit or a considerable part of it for the dividends. The aim of the article is the Identification of the strategy of high dividends based on the example of companies listed on the Warsaw Stock Exchange. Theoretical analyses have been completed by empirical research. There have been indicated concrete companies carrying out this dividends and reasons why they have chosen this strategy have been considered.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Duraj A., Czynniki realizacji polityki dywidendy przez publiczne spółki akcyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002.
  2. Helfert E.A., Techniki analizy finansowej, PWE, Warszawa 2004.
  3. Gajdka J., Walińska E., Zarządzanie finansowe. Teoria i praktyka, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1998.
  4. Kuchciak M.T., Psy WIG-u czyli wszystko o dywidendach, "Parkiet" 2001, nr 139.
  5. Sierpińska M., Polityka dywidend w spółkach kapitałowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1999.
  6. Wypych M., Wypłata dywidend jako wyznacznik inwestycji w akcje spółek giełdowych [w:] Pluta W. [red.] Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1109, Wrocław 2006.
  7. Zarzecki D., Metody wyceny przedsiębiorstw. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1999.
Cited by
Show
ISSN
1899-2382
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu