BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Burzyński Wojciech (Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego w Warszawie)
Title
Przemysł motoryzacyjny w Unii Europejskiej - konkurencyjność i strategia rozwoju
Source
Wspólnoty Europejskie, 2005, nr 3 (160), s. 52-59, tab.
Keyword
Przemysł motoryzacyjny, Rynek motoryzacyjny, Inwestycje zagraniczne, Konkurencyjność przemysłowa, Rynek samochodowy
Automotive industry, Motorization market, Foreign investment, Industrial competitiveness, Car market
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Pozycja przedsiębiorstw przemysłu motoryzacyjnego w gospodarce Unii Europejskiej jest wyjątkowa ze względu na skalę działania jako pracodawców, jak też inwestorów, nabywców podzespołów, producentów i eksporterów. W unijnym przemyśle motoryzacyjnym znajduje zatrudnienie ponad 2 miliony osób, prawie dwukrotnie więcej niż w USA i ponad trzykrotnie więcej niż w Japonii. Jeden na dziesięciu pracowników tego działu przemysłu w UE-25 mieszka w nowych państwach członkowskich Unii Europejskiej. W 2002 roku przedsiębiorstwa przemysłu motoryzacyjnego wytworzyły 17 milionów samochodów osobowych, tj. około 40% produkcji światowej tych pojazdów, a także około 15% światowej produkcji samochodów do transportu ładunków. W 2001 roku inwestycje w przemyśle motoryzacyjnym krajów UE-15 wyniosły ponad 30 mld euro, zaś nakłady na prace badawcze i rozwojowe stanowiły 38% nakładów na B+R, poniesionych łącznie w trzech światowych ośrodkach produkcji samochodów-Japonii, Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej. Wartość dodana w przemyśle motoryzacyjnym w krajach UE-15 była porównywalna z wytwarzaną w USA i o około 40% wyższa od wytwarzanej w Japonii, przeliczanych według kursów walutowych w latach 2000-2002. W krajach Unii Europejskiej siedziby ma wiele przedsiębiorstw przemysłu motoryzacyjnego działających na skalę globalną; zwłaszcza firmy niemieckie i francuskie zajmują wysokie pozycje na rynkach międzynarodowych. Ponadto, w Unii Europejskiej działają firmy dobrze usytuowane w niszach rynkowych, zwłaszcza w lukratywnych segmentach rynku. W takich warunkach rozwinęła się sprawna sieć dystrybucji. Zwiększa się znaczenie poddostawców w procesie funkcjonowania producentów samochodów, wskutek wprowadzania innowacji technologicznych, konsolidacji przedsiębiorstw oraz modyfikacji łańcucha wartości. Zainteresowanie unijnych przedsiębiorstw przemysłu motoryzacyjnego racjonalizacją działalności produkcyjnej przejawia się także w organizowaniu montażu pojazdów w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. The European automotive industry: competitiveness, challenges and future strategies. European competitiveness report 2004. Competitiveness and benchmarking. Enterprise publications. Commission Working Document. SEC(2004)1397. Brussels, 8.11.2004. s. 196
  2. P. Kotler i in., Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002, s. 525-543
  3. M.E. Porter, V.E. Millar, W jaki sposób informacja wpływa na przewagę konkurencyjną, [w:] M. E. Porter, Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001, s. 91-119
  4. M.E. Porter, Czym jest strategia? [w:] M.E. Porter, Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001, s. 73-74
  5. Nauka i technika w 2002 roku. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2004. s. 153-161
  6. Science, Technology and Industry Scorecard, Annex I, OECD, Paris 2003, s. 155-157
Cited by
Show
ISSN
1426-2568
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu