BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ornarowicz Urszula (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Wpływ globalizacji i internacjonalizacji na instrumenty zarządzania przedsiębiorstwem
Impact of Globalisation and Internationalisation on Corporate Management Instruments
Source
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2009, z. 94, s. 73-85, bibliogr. 16 poz.
Keyword
Globalizacja, Internacjonalizacja, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Globalization, Internationalization, Enterprise management
Note
summ., streszcz.
Abstract
Zmiany w organizacji niewątpliwie zależą w znacznym stopniu od zmian spowodowanych procesem globalizacji, jednak sam mechanizm "przełożenia" zmian występujących w światowym procesie globalizacji na zarządzanie organizacją nie jest prosty. Złożoność organizacji i jej cechy, szczególnie jako systemu działania, zwłaszcza jej zdolność przystosowawcza czynna do zmian powoduje, że tendencje globalne na gruncie organizacji zyskują często swój lokalny, niepowtarzalny wymiar.(abstrakt oryginalny)

The study of literature leads to the conclusion that there are numerous approaches to globalisation. The scope of the term globalisation generally depends on the area of activity it refers to. It is as a rule business activity, hence the approach of narrowly perceived globalisation is described as economic. Sometimes the term includes also politics and culture, and in the most comprehensive interdisciplinary perspective refers to all human activities. A nother way to define globalisation is to point to the mechanism which brings it into being, i.e. to the process of transformation of the set of sovereign objects or relatively isolated ones into the system of activity implemented on the world scale. In the economic approach to globalisation the objects undergoing that transformation are usually markets, national economies, sectors, enterprises, and the object-effect of globalisation is the world market, global economy and interdependent economic system on the world scale. The very form of the system developed in the process of globalisation is variously perceived. By some as a uniform, homogenous system, by some as a hybrid system, and by others as the one in which uniformity occurs together with diversity in the form of glocalisation, i.e. integration with dismemberment in the form of "fragmegration". Globalisation itself is not a new phenomenon, though its present form is new. Globalisation is regarded as the highest, best developed form of internationalisation in a given period of history of mankind, its most advanced phase characteristic of particular intensity of relations between objects submitted to integration. The global market, corporationism, scientific and technological civilisation and a new function of state may be regarded as essential features of today's globalisation. The impact of globalisation on organisation, in particular on enterprise, may be considered in terms of changes on planes of organisation and environment, organisation and competition, functions of organisation, structures of organisation and changes in management. Generally, it should be stated that changes in organisation initiated by the process of globalisation and occurring together with it, are numerous, diversified and multidirectional, but they are not always to copy mechanisms occurring in the world process of globalisation. Agreat adaptation ability of organisations to change, including their active adaptation ability, often makes global mechanisms gain in terms of organisation their local, unique dimension. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Anioł W., Paradoksy globalizacji, Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2002.
 2. Flejterski S., Wahl P. T., Ekonomia globalna. Synteza, Difin, Warszawa 2003.
 3. Gabryś L., Proces internacjonalizacji gospodarczej a funkcje współczesnego państwa, w: Procesy internacjonalizacji we współczesnej gospodarce światowej, pr. zbior. pod red. T. Sporka, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, Katowice 2000.
 4. Globalization, Growth and Poverty: Building an Inclusive World Economy, Washington, DC DC : A copublication of the World Bank and Oxford University Press, http://econ.worldbank.org/prr/structured_doc.php?sp=2477&st=&sd=2857
 5. Kołodko G.W., Polska z globalizacją w tle. Instytucjonalne i polityczne aspekty
 6. Kołodko G. W., Globalizacja a odrabianie zaległości rozwojowych, w: Globalizacja, marginalizacja, rozwój, red. nauk. G. W. Kołodko, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2003.
 7. Kukułka J., Prawa rozwoju i zmienności stosunków międzynarodowych w świetle procesów globalizacji, w: Oblicza procesów globalizacji, pod red. M. Pietrasia, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2002.
 8. Kuciński K., Wstęp, w: Ekonomiczne i społeczne aspekty globalizacji, pod red. K. Kucińskiego, Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, SGH , 2004, Tom XC.
 9. Nicholson M., How novel is globalization?, w: Polities in Globalized World, M. S haw (red.), Londyn 1999.
 10. Pietraś M., Globalizacja jako proces zmiany społeczności międzynarodowej, w: Oblicza procesów globalizacji, pod red. M. Pietrasia, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2002.
 11. Robertson R., Khondker H., Discourses of Globalizatoin - Preliminary Considerations, "International Sociology", Vol. 13, No. 1, March 1998.
 12. Stankiewicz M. J., Sudoł S., Polskie przedsiębiorstwa po ośmiu latach transformacji ustroju, w: Przedsiębiorstwo wobec wyzwań przyszłości, pod red. M. Haffera, S. Sudoł, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 1999.
 13. Starzyk K., Globalizacja a struktura gospodarki światowej, w: Ekonomiczne i społeczne aspekty globalizacji, pod red. K. Kucińskiego, Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, SGH , 2004, Tom XC.
 14. Zacher L. W., Spór o globalizację. Eseje o przyszłości świata, Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" przy Prezydium PAN , Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2003
 15. Zorska A., Globalizacja a konwergencja. Szanse i zagrożenia w procesie doganiania, w: Globalizacja a tożsamość, pod red. J. Zdanowskiego, Wydawnictwo Naukowe ASKON , Warszawa 2003.
 16. Zorska A., Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej, Wydawnictwo Naukowe PWN , Warszawa 2002.
Cited by
Show
ISSN
1234-8872
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu