BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Cygler Joanna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Kooperencja jako tendencja w zarządzaniu przedsiębiorstw w dobie globalizacji
Coopetition as Trend in Corporate Management in the Era of Globalisation
Source
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2009, z. 94, s. 86-96, rys., tab., bibliogr. 21 poz.,
Keyword
Zarządzanie, Globalizacja, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Przewaga konkurencyjna
Management, Globalization, Enterprise management, Competitive advantage
Note
summ., streszcz.
Abstract
Przełom wieku XX i XXI charakteryzuje się dużymi zmianami w gospodarce światowej w kierunku postępującej globalizacji. Proces globalizacji należy rozpatrywać w kilku wymiarach (ekonomicznym, społecznym, politycznym) oraz poziomach (gospodarki światowej, sektorów i KTN ). Zmiany zachodzące w dobie globalizacji mają charakter skokowy, głęboki i obejmują wiele obszarów działalności gospodarczej. Tak turbulentne otoczenie międzynarodowe wymusza również głębokie przeobrażenia w strategiach KTN. Dotychczasowe modele kreowania i wykorzystywania przewag konkurencyjnych stają się coraz mniej skuteczne. Poszukiwania nowych przewag i sposobów ich kreowania skłaniają firmy do rozważenia tworzenia relacji kooperacyjnych. Mogą one stworzyć korzystniejsze warunki rozwoju w silnie turbulentnym otoczeniu. W dobie globalizacji relacje kooperacyjne mogą być sposobem względnie trwałych przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw. Biorąc pod uwagę narastającą złożoność otoczenia oraz zmianę zachowań KTN , należy zauważyć rosnące znaczenie kooperacji dla strategii rozwoju firm.(fragment tekstu)

Globalisation belongs to extraordinarily complex processes in the world economy. Changes in the era of globalisation cause the necessity to verify current strategic TNC behaviours and models of their competitive advantage creation. One of the fundamental changes in the corporate strategy is growth in significance of coopetitive relations in creation of competitive advantages. These relations are used by companies with diversified level of internationalisation, which is proved by the growth of interest in coopetition on the part of Polish companies that treat it as a way to develop on the international scale(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bengtsson M., Kock S., "Coopetition" in Business Networks - Cooperate and Compete Simultaneously, "Industrial Marketing Management", 2000, Vol. 29.
 2. Bengtsson M., Hinttu S., Kock S., Relationships of Cooperation and Competition between Competitors, 19th Annual IMP Conference, September 4-6, 2003, Lugano, Switzerland. (paper).
 3. Brandenburger A. M., Nalebuff B. J., Co-opetition. 1. A Revolutionary Mindset that Combines Competition and Cooperation. 2. The Game Theory Strategy That's Changing the Game of Business, Currency, Doubleday, New York 1996
 4. Bresser R. K. F., Matching Collective and Competitive Strategies, "Strategic Management Journal", 1988, Vol. 9.
 5. Cygler J., Kooperencja przedsiębiorstw. Czynniki sektorowe i korporacyjne, SGH , Warszawa 2009.
 6. Cygler J., Kooperencja - nowy typ relacji między konkurentami, "Organizacja i Kierowanie", Nr 2(128), 2007.
 7. Dicken P., Global Shift. Mapping the Changing Countries of the World Economy, SAGE Publications, Londyn 2007.
 8. Fjeldstad Ø. D., Becerra M., Narayanan S., Strategic Action in Network Industries: an Empirical Analysis of the European Mobile Phone Industry, "Scandinavian Journal of Management", 2004, Vol. 20.
 9. Kale P., Singh H., Perlmutter H., Learning and Protection of Proprietary Assets in Strategic Alliances: Building Relational Capital, "Strategic Management Journal", 2000, Vol. 21, No. 3.
 10. Lasserre Ph., Global Strategic Management, Palgrave Macmillan, Houndmills 2007.
 11. Levy M., Loebbecke C., Powell P., SME s, Co-opetition and Knowledge Sharing: the Role of Information Systems, "European Journal of Information Systems", 2003, Vol. 13, No. 12.
 12. Powell W. W., Koput K. W., Smith-Doerr I., Interorganizational Collaboration and the Locus of Innovation: Networks of Learning in Biotechnology, "Administrative Science Quarterly", 1996, Vol. 41.
 13. Quintana-García C., Benavides-Velasco C. A., Cooperation, Competition, and Innovative Capability: a Panel Data of European Dedication Biotechnology Firms, "Technovation", 2004, Vol. 24.
 14. Silverman B. S., Baum J. A. C., Alliance-Based Competitive Dynamics, "Academy of Management Journal", 2002, Vol. 45, No. 4.
 15. World Investment Report. Transnational Corporations and the Infrastructure Challenge, UNCTAD, United Nations, New York, Geneva 2008
 16. Zachowanie przedsiębiorstwa w procesie internacjonalizacji, red. K. Fanfara, PWE , Warszawa 2009.
 17. Zineldin M.A., Towards an Ecological Collaborative Relationship Management. A "Co-opetive" Perspective, "European Journal of Marketing", 1998, Vol. 32, No. 11/12.
 18. Zorska A., Korporacje transnarodowe. Przemiany, oddziaływania, wyzwania, PWE , Warszawa 2007.
 19. Zorska A., Uwarunkowania przemian działalności korporacji transnarodowych jako stymulatory rozwoju relacji kooperacyjnych, SGH , Warszawa 2007 (materiał powielony
 20. www.eiu.com
 21. www.weforum.org.
Cited by
Show
ISSN
1234-8872
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu