BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Narkiewicz Janusz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Title
Sygnały zagrożenia finansowego w raporcie rocznym przedsiębiorstwa
Financial Distress in the Financial Report of the Company
Source
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2012, vol. 46, nr 4, s. 633-643, tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Sprawozdanie finansowe, Raport roczny przedsiębiorstwa, Ocena ryzyka, Ryzyko operacyjne, Ryzyko finansowe
Financial statements, Annual report of the company, Risk assessment, Operational risk, Financial risk
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu była ocena ryzyka operacyjnego i finansowego przedsiębiorstwa na podstawie bilansu. Dokonano analizy zagrożeń finansowych w oparciu o rachunek zysków i strat oraz omówiono symptomy zagrożenia finansowego w rachunku przepływów pieniężnych.

In a competitive and dynamic market economy, the financial analysis is one of the most important tools of business management. Detailed financial analyses of businesses characterized by intensive labour consumption require collecting numerous data from various, sometimes difficult of access sources (including detailed account records), as well as specialistic knowledge of analysts. In many cases, an introduction to such analyses is so-called financial accounts "reading", which gives immediate knowledge about thy company's financial situation using the basic methods of economic analysis, especially the ratio analysis. The conclusions drawn in this stage concerning, among others, financial risks arising from the capital and assets, financial performance and cash flow can be a basis for making important business decisions (about investment, financing and economic cooperation) and indicate trends towards further detailed research analysis. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Ambroziak M., Analiza sprawozdań finansowych. Zrozumieć sprawozdanie polskie, MSSF, US, GAP, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
  2. Davies D., Sztuka zarządzania finansami, PWN, Warszawa-Londyn 1994.
  3. Nowak E., Analiza sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa 2005.
  4. Porter M.E., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa 1992.
  5. Ryżewska S., Bankowa analiza przedsiębiorstwa dla potrzeb oceny ryzyka kredytowego, Twigger, Warszawa 1997.
  6. Sierpińska M., Wędzki D., Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 1997.
  7. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz. U. z 2002 r., nr 76, poz. 694 z późn. zm.
  8. Waśniewski T., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1997.
Cited by
Show
ISSN
0459-9586
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu