BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nóżka Agnieszka (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Title
Istota rachunkowości zabezpieczeń według polskiego prawa bilansowego i MSR/MSSF - analiza porównawcza
Essence of Hedge Accounting in the Light of Polish Balance Law And IAS/IFRS - a Comparative Analysis
Source
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2012, vol. 46, nr 4, s. 645-653, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Rachunkowość, Rachunkowość transakcji zabezpieczających, Prawo bilansowe, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR), Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)
Accounting, Hedge accounting, Balance law, International Accounting Standards (IAS), International Financial Reporting Standard
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie istoty rachunkowości zabezpieczeń oraz porównanie najistotniejszych jej zasad w ujęciu polskiego prawa bilansowego oraz MSR/MSSF. (fragment tekstu)

Growing risk of business activity of enterprises triggered off interest in tools helping limit risk. In conditions of uncertainty derivative instruments can serve as effective instruments of limiting risks (hedging instrument). The purpose of this article is to present and compare basic bookkeeping rules of hedging instrument according to Polish balance law and IAS/IFRS. The problems analysed in the article comprise: portraying the essence of bookkeeping of securities and basic notions on which it is constructed such as: hedging, hedging instrument, hedged items, presenting preconditions of practising bookkeeping of securities, discussing kinds of securing transactions and principles of valuation of elements of the securing connection. The article ends with enumerating resemblances and differences resulting from Polish regulations and IAS/IFRS in the discipline of hedge accounting. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Czajor P., Rachunkowość instrumentów finansowych. MSSF, polskie prawo bilansowe, regulacje podatkowe, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2010.
  2. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (z późn. zm.), wersja elektroniczna: http://www.mf.gov.pl/_files_/rachunkowosc/miedzynarodowe_standardy_rachunkowoci/rozporzadzenie_1126.2008.pdf (2.05.2012).
  3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych, (Dz. U. z 2001 r., nr 149, poz. 1674 z późn. zm.).
  4. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 1994 r., nr 121, poz. 591 z późn. zm.).
  5. Żebruń A., Instrumenty pochodne zabezpieczające w rachunkowości, Difin, Warszawa 2010.
Cited by
Show
ISSN
0459-9586
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu