BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Najda-Janoszka Marta (Jagiellonian University in Krakow, Poland)
Title
Innovative Activity of Small Tourist Enterprises - Cooperation with Local Institutional Partners
Source
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2013, vol. 9, nr 1, s. 17-32, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Issue title
Entrepeneurship in Tourism and Sport
Keyword
Otoczenie biznesu, Innowacyjność, Rozwój regionalny, Turystyka, Współpraca, Otwarte innowacje
Business environment, Innovative character, Regional development, Tourism, Cooperation, Open innovation
Note
streszcz., summ.
Abstract
Zgodnie z otwartym modelem innowacji wzrost innowacyjności i konkurencyjności regionu powinien opierać się na aktywnej i wielokierunkowej współpracy między podmiotami lokalnego otoczenia biznesu turystycznego. W ramach literatury przedmiotu przyjmuje się, że niezwykle ważną rolę w tworzeniu środowiska sprzyjającego współdziałaniu w regionie pełnią lokalne instytucje. Jednakże, wyniki badań prezentowane w literaturze wskazują na dość wysoki poziom inercji władz lokalnych w tworzeniu warunków dla rozwoju branży turystycznej, tym samym stawiają pod znakiem zapytania skuteczność realizacji przez te instytucje funkcji pośrednika w procesie transferu wiedzy między przedsiębiorstwami turystycznymi. Biorąc pod uwagę niedostatek badań weryfikujących efektywność polityki innowacyjnej na poziomie regionalnym, w niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań empirycznych dotyczących współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami turystycznych i lokalnymi instytucjami w zakresie działalności innowacyjnej. (abstrakt oryginalny)

According to the open innovation model an effective strategy for increasing innovation and competitiveness of the region should be based on active and multilevel cooperation among operators of the local tourism business environment. It is commonly assumed that an exceptionally important role in creating a favorable environment for the cooperative practices in the region is performed by local authorities. Yet, a modest number of research findings presented in the literature indicate a rather high level of inertia of local authorities in creating appropriate conditions for tourism business development, thus putting in question the effectiveness of performed intermediary function in the process of knowledge transfer among tourist enterprises. Given the paucity of empirical evidence on effectiveness of innovation policy interventions at the regional level, this article presents the empirical findings regarding cooperation in innovation between tourist enterprises and local institutional agents. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Batorski, J. (2013). Wewnętrzny łańcuch innowacyjności: zarządzanie wiedzą. In: Bednarczyk M. (Ed.) Zarządzanie innowacyjnym łańcuchem wartości turystyki regionalnej (report of research Project No. N 115 321 339) Krakow: Jagiellonian University.
 2. Bednarczyk, M. (2013). Podstawy metodyczne badań. In: Bednarczyk M. (Ed.) Zarządzanie innowacyjnym łańcuchem wartości turystyki regionalnej (report of research Project No. N 115 321 339). Krakow: Jagiellonian University.
 3. Bednarczyk, M. (Ed.) (2011). Zarządzanie konkurencyjnością biznesu turystycznego w regionach. Warszawa: Wydawnictwo Fachowe CeDeWu.
 4. Bednarczyk M. (Ed.). (2006). Przedsiębiorczość w gospodarce turystycznej opartej na wiedzy. Kraków: Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 5. Blakely, E.J., Leigh, N.G. (2009). Planning Local Economic Development: Theory and Practice. USA California: Sage Publications Inc.
 6. Camison, C., Monfort-Mir, V.M. (2012). Measuring innovation in tourism from the Schumpeterian and the dynamic- capabilities perspectives. Management in Tourism, 33(4), 776-789.
 7. Decelle, X. (2006). A dynamic conceptual approach to innovation in tourism. In: OECD, Innovation and Growth in Tourism (pp. 85-106). Paris: OECD, Paris.
 8. Dziemianowicz, W. (2008). Konkurencyjność gmin w kontekście relacji władze lokalne-inwestorzy zagraniczni, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 9. Hjalager, A.M. (2010). A Review of innovation research in tourism. Tourism Management, 31(1), 1-12.
 10. Hjalager, A.M. (2002). Repairing innovation defectiveness in tourism. Tourism Management, 23(5), 465-474;
 11. Keller, P. (2006). Innovation and tourism Policy. In: OECD, Innovation and Growth in Tourism (pp. 17-40). Paris: OECD, Paris.
 12. Kopera, S. (2013). Wewnętrzny łańcuch innowacyjności: zastosowanie instrumentów technologii informacyjnej. In: Bednarczyk M. (Ed.) Zarządzanie innowacyjnym łańcuchem wartości turystyki regionalnej (report of research Project No. N 115 321 339). Krakow: Jagiellonian University.
 13. Kurleto, M., Chudzik, J., Marszałek, A. (2013). Zewnętrzny łańcuch innowacyjności: samorząd terytorialny i gospodarczy, społeczności lokalne, turyści oraz wsparcie finansowe. In: Bednarczyk M. (Ed.) Zarządzanie innowacyjnym łańcuchem wartości turystyki regionalnej (report of research Project No. N 115 321 339). Krakow: Jagiellonian University.
 14. Najda-Janoszka, M. (2013a). Współdziałanie małych i średnich przedsiębiorstw turystycznych w procesie innowacji i ochrona wytwarzanej nowej wartości. In: Bednarczyk M. (Ed.) Zarządzanie innowacyjnym łańcuchem wartości turystyki regionalnej (report of research Project No. N 115 321 339). Krakow: Jagiellonian University.
 15. Najda-Janoszka, M. (2013b). Zatrzymywanie wartości z innowacji w branży turystycznej. Współczesne Zarządzanie, 1(1), 96-105.
 16. Najda-Janoszka, M. (2010). Instytucjonalne wsparcie przedsiębiorstw turystycznych na poziomie lokalnym w opinii przedsiębiorców. Problemy Zarządzania, 8(3), 48- 62.
 17. Nordin, S. (2003). Tourism Clustering & Innovation - Paths to Economic Growth & Development. Óstersund: European Tourism Research Institute Mid-Sweden University.
 18. Sundbo, J., Orfila-Sintes, F., S0rensen, F. (2007). The innovative behavior of tourism firms - Comparative studies of Denmark and Spain. Research Policy, 36(1), 88- 106.
 19. Trigo, A., Vence, X. (2012). Scope and patterns of innovation cooperation in Spanish service enterprises. Research Policy, 41(3), 602-613.
 20. Weiermair, K. (2006). Product improvement or innovation: What is the key to success in tourism? In: OECD Innovation and Growth in Tourism (pp. 53-69). Paris: OECD.
Cited by
Show
ISSN
2299-7075
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu