BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Górka Kazimierz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Finansów)
Title
Kierunki rozwoju problematyki ekologicznej w naukach ekonomicznych na tle ewolucji czasopisma "Ekonomia i Środowisko"
Directions for Changes of Environmental Issues in Economics with the Background Evolution of "Economics and Environment" Journal
Source
Ekonomia i Środowisko, 2012, nr 3 (43), s. 195-210, tab.
Economics and Environment
Keyword
Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska, Nauki ekonomiczne, Ekologia
Economic aspects of environmental protection, Economic sciences, Ecology
Note
summ.
Abstract
W naukach ekonomicznych nastąpił w ostatnich dekadach dynamiczny rozwój w rezultacie istotnego postępu w sektorze badań i rozwoju, ale przede wszystkim z powodu wyzwań cywilizacyjnych, które stoją przed ludzkością i jej gospodarką. Są one związane z rozwojem techniki oraz rosnącą integracją i globalizacją procesów gospodarczych i społecznych. Czynniki te nie tylko przynoszą poprawę jakości życia, ale także wywołują niekorzystne skutki uboczne, między innymi w postaci wyczerpywania zasobów naturalnych i zanieczyszczenia środowiska oraz wykluczenia społecznego i innych patologii. Wielkim problemem dla polityki gospodarczej i ekologicznej staje się również globalne ocieplenie. Tymczasem naukom ekonomicznym udaje się wciąż tylko w niewielkim stopniu przewidywanie znaczących wydarzeń oraz prognozowanie rozwoju zjawisk polityczno- gospodarczych i społecznych, co ostatnio stało się przedmiotem krytyki, nawet w kręgach noblistów. (fragment tekstu)

This paper was written for the 20th anniversary of "Economics and Environment" journal founded by the European Association of Environmental and Resource Economists. The author discussed the following issues: - The deepening rift in economics - The directions for the development of environmental economics - The magazine "Economics and Environment" and its content (the changes in the scope of articles published within 1992-2011) - Sensitive and controversial issues (terminological order, environmental economics versus ecological economics, sustainable development economics) - The authors of the magazine success (editors and writers) - Objectives for the next 8-20 years. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. S. Sudoł, Nauki o zarządzaniu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012.
 2. B. Fiedor (red.), Z. Hockuba, M. Gorynia, Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesności. VIII Kongres Ekonomistów Polskich, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.
 3. W. Karbownik, M. Knauff, Kierunki rozwoju ekonomii na podstawie klasyfikacji "Journal of Economic Literature", "Gospodarka Narodowa" 2010, nr 10.
 4. Czym jest ekonomia polityczna dzisiaj? red. J. Wilkin, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2004;
 5. D. Waldziński, Ekonomii politycznej koniec i ... nowy początek. "Zagadnienia Ekonomiczne" 2004, nr 1.
 6. E. Maślak, Paradygmat ekonomii ewolucyjnej, "Gospodarka Narodowa" 2000, nr 1-2.
 7. S. Czaja, Z. Jakubczyk, Spory wokół przedmiotu badań ekonomii politycznej. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej, nr 572, Wrocław 1991, s. 15.
 8. K. Górka, Czasopismo "Ekonomia i Środowisko" w latach 1992-2002 i jego wpływ na rozwój nauki i polityki ekologicznej, "Ekonomia i Środowisko" 2003, nr 1 (23).
 9. T. Kowalik, Sprawy wokół nowej Trzeciej Drogi, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2001.
 10. G. A. Cohen, Dlaczego (nie)socjalizm? Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2011
 11. K. Prandecki, Ochrona środowiska w teorii ekonomii, "Ekonomia i Środowisko" 2007, nr 2(32), s. 31-34
 12. J. Godłów-Legiędź, Transformacja ustrojowa z perspektywy nowej ekonomii instytucjonalnej, "Ekonomista" 2005, nr 2.
 13. K. Górka, Kontrowersje terminologiczne w zakresie ekonomiki ochrony środowiska i ekonomii ekologicznej, "Ekonomia i Środowisko" 2010, nr 2 (38).
 14. K. Górka, B. Poskrobko, Ekonomika ochrony środowiska, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1987 i 1991, s. 13-15.
 15. The Living Economy: a New Economics in the Making (Living Economics), red. P. Ekins, Routledge, Londyn 1986;
 16. S. Turnbull, Green Economics, "Social Alternatives" 1990, No. 3;
 17. J. Reichel, Nowa ekonomia, "Zielone Brygady" 1993, nr 9.
 18. D. Kiełczewski, Ekologia głęboka jako utopijna koncepcja ekonomiczna, "Optimum - Studia Ekonomiczne" 2002, nr 4 (16).
 19. H. Folmer, L. Gabel, H. Opschoor, red. wyd. pol. T. Żylicz, Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, Wydawnictwo Krupski i S-ka, Warszawa 1996;
 20. Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, red. B. Fiedor, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2002.
 21. P. Jeżowski, Ekonomia ekologiczna - nowa dyscyplina naukowa, "Ekonomia i Środowisko" 2003, nr 2 (24).
 22. Ekonomia rozwoju, red. R. Piasecki, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007;
 23. G. Konat, Recenzja książki Ekonomia rozwoju, "Gospodarka Narodowa" 2007, nr 9.
 24. H. Rogall, Ekonomia zrównoważonego rozwoju, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2010.
 25. Ekonomia zrównoważonego rozwoju w świetle kanonów nauki, red. B. Poskrobko, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Białystok 2011, s. 8.
 26. B. Poskrobko, Teoretyczne i praktyczne podstawy nauki o zarządzaniu środowiskiem, "Ekonomia i Środowisko" 2003, nr 1 (23);
 27. B. Poskrobko, Zarządzanie środowiskiem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1998 i 2007.
 28. D. Kiełczewski, O pojęciu trwałego rozwoju, "Studia Ecologiae et Bioethicae" 2003, nr 1.
 29. T. Walat, Mocni w gębie, "Polityka" 2011, nr 46.
Cited by
Show
ISSN
0867-8898
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu