BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zawora Jolanta (Uniwersytet Rzeszowski)
Title
Ocena zdolności inwestycyjnej gmin Podkarpacia na tle kraju - ujęcie finansowe
Evaluation of the Investment Capacity of the Subcarpathian's Municipalities in Comparison With the Rest of the Country - Financial Aspect
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2013, t. 46 nr 1, s. 113-123, bibliogr. 8 poz.
The Poznan School of Banking Research Journal
Issue title
Rozwój regionów i przedsiębiorczość wobec kryzysu gospodarczego ; Regional Development and Entrepreneurship in Spite of the Economic Crisis
Keyword
Inwestycje gminne, Potencjał inwestycyjny, Finansowanie inwestycji
District investments, Investment potential, Investment financing
Note
streszcz., summ.
Country
Podkarpacie
Subcarpathian Region
Abstract
Aktywność inwestycyjna gmin determinowana jest uwarunkowaniami finansowymi oraz czynnikami o charakterze pozafinansowym, w tym przede wszystkim prawnym i organizacyjnym. W opracowaniu dokonano oceny zdolności inwestycyjnej samorządów gminnych w ujęciu finansowym. Analizie poddano możliwości finansowania inwestycji oraz zakres realizowanej działalności inwestycyjnej gmin województwa podkarpackiego na tle pozostałych polskich gmin. Ponadto zwrócono uwagę na rolę inwestycji w rozwoju lokalnym, scharakteryzowano również czynniki warunkujące możliwości finansowania przez samorząd gminny działalności inwestycyjnej.(abstrakt oryginalny)

The investment activity of municipalities is determined by the financial environment and non-financial aspects, including in particular, legal and organizational factors. Financial circumstances of the realization of investments have a great value. In 2008-2010 the investment potential of surveyed municipalities remained stable. The decrease in investment capabilities of the municipalities took place in 2009-2010. In the period of time analyzed by the study, an increase in investment was observed, which was connected with the increase in debt of local governments.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Misterek W., Zewnętrzne źródła finansowania działalności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego, Difin, Warszawa 2008.
  2. Łukomska-Szarek J., Analiza potencjału inwestycyjnego i poziomu samofinansowania samorządów gminnych w Polsce, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2011, nr 167.
  3. Patrzałek L., Finanse samorządu terytorialnego, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2004.
  4. Sierak J., Górniak R., Ocena efektywności i finansowanie projektów inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego współfinansowanych funduszami Unii Europejskiej, Wyd. SGH, Warszawa 2011.
  5. Swianiewicz P., Nadwyżka operacyjna w budżetach samorządowych, "Wspólnota" 2004, nr 16.
  6. Zawora J., Samodzielność finansowa samorządu gminnego, Wyd. UR, Rzeszów 2008.
  7. Zieliński E., Samorząd terytorialny w Polsce, Elipsa, Warszawa 2004.
  8. Zioło M., Inwestycje komunalne w aspekcie dobra publicznego i zdolności gmin do ich realizacji, w: Finanse publiczne, red. J. Sokołowski, M. Sosnowski, A. Żabiński, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2012.
Cited by
Show
ISSN
1426-9724
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu