BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bednarczyk Teresa H. (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Title
Potencjał sektora ubezpieczeniowego do kreowania ryzyka systemowego
Systemic Risk in the Insurance Industry and its Potential
Source
Zarządzanie i Finanse, 2013, R. 11, nr 2, cz. 5, s. 17-28, bibliogr. 19 poz.
Journal of Management and Finance
Keyword
Sektor ubezpieczeniowy, Ryzyko systemowe, Modele biznesowe, Innowacje w usługach
Insurance sector, Systemic risk, Business models, Innovations in services
Note
streszcz., summ.
Abstract
Najważniejszym źródłem ryzyka systemowego są banki, jednak debata publiczna na ten temat dotyczy także sektora ubezpieczeniowego ze względu na jego duże znaczenie w systemie finansowym oraz w całej gospodarce. W artykule dokonano oceny ryzyka systemowego w branży ubezpieczeniowej, starano się rozstrzygnąć dylemat, czy ubezpieczyciele mają potencjał do kreowaniu ryzyka systemowego. W opracowaniu podkreślono różnice w modelu biznesowym ubezpieczycieli i banków. Kryteria opracowane przez IAIS odniesiono do głównej działalności ubezpieczycieli i stwierdzono, że nie stwarza ona ryzyka systemowego. Ewentualne zakłócenia działalności na skutek zaburzeń wewnętrznych lub zewnętrznych bądź upadłość ubezpieczyciela mogą mieć istotny negatywny wpływ na gospodarkę, ale raczej w ujęciu regionalnym. Z kolei działalność nietradycyjna oraz nieubezpieczeniowa, prowadzona w ramach grup ubezpieczeniowych i konglomeratów finansowych, może kreować ryzyko systemowe, w związku z czym zachodzi potrzeba objęcia tych instytucji regulacjami i nadzorem zarówno na poziomie mikro-, jak i makroostrożnościowym. (abstrakt oryginalny)

The most important sources of systemic risk are banks, but the public debate on this issue also applies to the insurance industry because of its great importance to the financial system and the broader economy. This article contains the assessment of systemic risk in the insurance industry, seeking the dilemma whether insurers have the potential for creating systemic risk. This paper underlines the differences between insurers' and banks' business models. Referring the criteria designed by the IAIS to traditional insurance it does not create systemic risk. Possible disruption, which may appear as the result of internal or external disturbances, or insurer failure, may have a significant impact on the economy, but rather on the regional level. On the other hand, nontraditional and non-insurance activity (which is often carried out in the framework of complex insurance groups and financial conglomerates) can create systemic risk. Because of this, there is a need for the regulation and supervision of institutions at both the micro-and macro-prudential. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. A Global Framework for Insurer Solvency Assessment (2004), International Actuarial Association.
 2. Bednarczyk T. (2005), Czynniki kształtujące poziom i koszt kapitału, w: Finansowe narzędzia zarządzania zakładem ubezpieczeń, Sangowski T. (red.), Poltext, Warszawa.
 3. Bednarczyk T. (2012), Wpływ działalności sektora ubezpieczeniowego na wzrost gospodarczy, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 4. Besar D., Booth P., Chan K., Milne A., Pickles J. (2010), Systemic Risk in Financial Services, http://www.actuaries.org.uk, dostęp dnia 24.02.2013.
 5. Brunnermeier M.A., Crocket Ch., Goodhart A.D., Persaud H. Shin (2009), The Fundamental Principles of Financial Regulation, Geneva Reports on the World Economy, International Center for Monetary and Banking Studies (ICMB), Geneva.
 6. Gołąb P. (2012), Grupy kapitałowe na współczesnym rynku ubezpieczeniowym, Poltext, Warszawa.
 7. Group of Ten. Report on Consolidation in the Financial Sector (2001),www.imf.org/external/np/g10/2001/01/eng/pdf/file3.pdf.
 8. Insurance and Financial Stability (2011), IAIS, listopad.
 9. Kawiński M. (2012), Zakłady ubezpieczeń a ryzyko systemowe, www.dziennikubezpieczeniowy.pl, dostęp dnia 18.12.2012.
 10. Klasyfikacja ryzyk ponoszonych przez zakłady ubezpieczeń (2004), PIU, Warszawa, www.piu.org.pl, dostęp dnia 24.02.2013.
 11. Kurek R. (2012), ComFrame - wspólne ramy nadzoru grup ubezpieczeniowych prowadzących działalność międzynarodową, w: Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania. Ubezpieczenia, Znaniecka K., Wieczorek-Kosmala M. (red.), Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe nr 109, Katowice.
 12. Liedtke P.L. (2007), What is Insurance to a modern Economy?, http://genevaassociation.org/PDF/, dostęp dnia 24.02.2013.
 13. Monkiewicz J. (2010), Ubezpieczenia na rynku finansowym, w: Ubezpieczenia. Podręcznik akademicki, Monkiewicz J., Handschke J. (red.), Poltext, Warszawa.
 14. Monkiewicz M. (2007), Rozwój funduszy gwarancyjnych na rynku ubezpieczeniowym Unii Europejskiej, Oficyna wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa.
 15. Monkiewicz M. (2012), Bezpieczeństwo rynku ubezpieczeniowego UE a systemy gwarancyjne pewności ochrony ubezpieczeniowej. Teoria i praktyka, Poltext, Warszawa.
 16. Schich S. (2010), The Role of Insurance in the Recent Financial Crisis, "Insurance Markets and Companies: Analyses and Actuarial Computations" nr 1.
 17. Solarz J.K. (2008), Zarządzanie ryzykiem systemu finansowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 18. Systemic Risk in Insurance: an Analysis of Insurance and Financial Stability (2010), Report of The Geneva Association, Geneva.
 19. The Impact of The Financial Crisis on the Insurance Sector and Policy Responses (2011),www.findinet.nl/~uploads/newsModule /OECDrapport-fincrisis-verzekeraars.pdf, dostęp dnia 24.02.2013.
Cited by
Show
ISSN
2084-5189
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu