BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bielawska Kamila (Uniwersytet Gdański)
Title
Klasyfikacja kapitałowych systemów emerytalnych w świetle dokumentów UE i jej znaczenie dla polskiego systemu emerytalnego
The Classification of Funded Pension Schemes in the Light of the EU Documents and its Significance for the Polish Pension System
Source
Zarządzanie i Finanse, 2013, R. 11, nr 2, cz. 5, s. 29-37, bibliogr. 5 poz.
Journal of Management and Finance
Keyword
System emerytalny, Klasyfikacja, Finanse publiczne
Pension schemes, Classification, Public finance
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Klasyfikacja systemów emerytalnych stosowana przez Eurostat na podstawie decyzji z 2 marca 2004 roku nie uwzględnia ewolucji powszechnych systemów emerytalnych. Dotyczy to zwłaszcza zreformowanych systemów emerytalnych w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, w tym Polski. Decyzja o klasyfikowania otwartych funduszy emerytalnych poza sektorem instytucji rządowych i samorządowych nie uwzględnia wszystkich istotnych elementów charakteryzujących działanie funduszy, a przede wszystkim istniejącej gwarancji wypłaty minimalnego świadczenia, która dotyczy emerytury z obu filarów obowiązkowego systemu emerytalnego w Polsce. Zmian wymaga również sposób podejścia do ujmowania w europejskim systemie rachunków narodowych i regionalnych zobowiązań emerytalnych w publicznych systemach emerytalnych o zdefiniowanej składce finansowanych metodą repartycji. (abstrakt oryginalny)

Classification of pension schemes used by Eurostat on the basis of the Decision of 2 March 2004, does not account for the evolution of public pension systems. This applies especially to the reformed pension systems in the countries of Central and Eastern Europe, including Poland and pension reform of 1999. The decision to classify pension funds outside the general government sector, does not take into account all relevant factors characterizing the operation of the Open Pension Funds, and in particular the existing guarantee of payment of the minimum benefit, which relates to retirement of the two pillars of the mandatory pension system in Poland. Changes are also needed in an approach to the recognition in the ESA pension obligations of public pension schemes with defined contribution based on PAYG principles. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Classification of funded pension schemes and impact on government finance (2004), Eurostat, Luxemburg.
  2. Manual on Government Deficit and Debt. Implementation of ESA95 (2013), Eurostat, Luxemburg.
  3. Rozporządzenie Rady (WE) nr 2223/96 z dnia 25 czerwca 1996 roku w sprawie Europejskiego Systemu Rachunków Narodowych i Regionalnych we Wspólnocie (ESA'95), Dz. U. L 310.
  4. Decision of Eurostat on deficit and debt. Classification of funded pension schemes in case of government responsibility or guarantee (2004).
  5. Opinion of Eurostat on Changes in the Polish pension system (2011), http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/government_finance_statistics/documents/570653_Let_FL_Ms%20Jeznach_%20Polish%20pension%20funds.pdf, dostęp dnia 30.03.2013.
Cited by
Show
ISSN
2084-5189
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu