BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Borda Marta (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Potencjalne korzyści i zagrożenia związane z zastosowaniem medycznych kont oszczędnościowych w finansowaniu ochrony zdrowia
The Potential Advantages and Threats Related to the Application of Medical Savings Accounts in the Health Care Financing
Source
Zarządzanie i Finanse, 2013, R. 11, nr 2, cz. 5, s. 39-50, bibliogr. 16 poz.
Journal of Management and Finance
Keyword
Ochrona zdrowia, Finansowanie ochrony zdrowia, Oszczędności, Usługi medyczne, Ubezpieczenia zdrowotne
Health care protection, Health care financing, Savings, Medical services, Health care insurance
Note
streszcz., summ.
Abstract
Medyczne konta oszczędnościowe (MSAs) stanowią innowacyjną i dyskusyjną metodę finansowania opieki zdrowotnej, bazującą na indywidualnych oszczędnościach gromadzonych na pokrycie wydatków zdrowotnych. Z teoretycznego punktu widzenia koncepcja MSAs pomaga ograniczyć hazard moralny występujący w systemach ubezpieczeń zdrowotnych, równocześnie przezwyciężając przyszłe wyzwania związane z trendami demograficznymi (starzejące się społeczeństwa). Celem artykułu jest omówienie argumentów za i przeciw implementacji MSAs we współczesnych systemach ochrony zdrowia. W pierwszej kolejności zwięźle opisano koncepcję medycznych kont oszczędnościowych. Następnie omówiono główne zalety i wady dotyczące tego mechanizmu finansowania opieki zdrowotnej. Artykuł kończy się wnioskiem, że istniejące uwarunkowania finansowania ochrony zdrowia oraz inne specyficzne czynniki o charakterze instytucjonalnym, społeczno-ekonomicznym i kulturowym stanowią główne determinanty skutecznego projektowania i wdrażania systemu MSAs w danym kraju. (abstrakt oryginalny)

Medical savings accounts (MSAs) represent an innovative and controversial method of health care financing based on individual savings accumulated to cover health care expenditures. From a theoretical point of view, the MSA concept helps to reduce moral hazard occurring in the health insurance systems, at the same time coping with the future challenges posed by demographic trends (ageing societies). The purpose of the paper is to discuss the arguments put in favour and against implementation of MSAs into the contemporary health care systems. First the concept of medical savings accounts is briefly described. Next, the main advantages and disadvantages concerning this mechanism of health care financing are considered. The paper ends with the conclusion that the existing health care financing conditions and other specific institutional, socio-economic and cultural factors are the main determinants for successful designing and implementation of the MSA scheme in a given country. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Borda M. (2011), Medical Savings Accounts - in search of an alternative method of health care financing, "Business and Economic Horizons" vol. 6, nr 3.
 2. Cardon J.H. (2010), Flexible spending accounts and adverse selection, "The Journal of Risk and Insurance" vol. 77, nr 1.
 3. Cogan J.F., Hubbard R.G., Kessler D.P. (2005), Making markets work: five steps to a better health care system, "Health Affairs" nr 24 (6).
 4. Dixon A. (2002), Are medical savings accounts a viable option for funding health care?, "Croatian Medical Journal" vol. 43, nr 4.
 5. Glied S. (2008), Health savings accounts in the United States, "Euro Observer" vol. 10, nr 4.
 6. Hanvoravongchai P. (2002), Medical savings accounts: lessons learned from limited international experience, "WHO Discussion Paper" nr 3, Geneva.
 7. Henke K.-D., Borchardt K. (2003), Capital funding versus pay-as-you-go in health care financing reconsidered, "CESifo DICE Report - Journal for Institutional Comparisons" vol. 1, nr 3.
 8. Hsiao W.C. (2001), Commentary: behind the ideology and theory: what is the empirical evidence for medical savings accounts?, "Journal of Health Politics, Policy and Law" vol. 26, nr 4.
 9. Hurley J.E., Guindon G.E. (2008), Medical savings accounts - promises and pitfalls, w: Financing health care: new ideas for a changing society, Lu M., Jonsson E. (red.), Wiley-VCH.
 10. Iltchev P. (2011), Zdrowotne konta oszczędnościowe - nowy instrument finansowania w ochronie zdrowia; rozwój zdrowotnych kont oszczędnościowych w wybranych krajach, "Rozprawy Ubezpieczeniowe" nr 11.
 11. Moser J.W. (2005), Health savings accounts: description, analysis, and implications, "Journal of the American College of Radiology" vol. 2, nr 12.
 12. Robinson J.C. (2005), Health savings accounts - the ownership society in health care, "New England Journal of Medicine" vol. 353, nr 12.
 13. Saltman R.B. (1998), Medical savings accounts: a notably uninteresting policy idea, "European Journal of Public Health" vol. 8, nr 4.
 14. Scheffler R., Yu W. (1998), Medical savings accounts: a worthy experiment, "European Journal of Public Health" vol. 8, nr 4.
 15. Schreyögg J. (2004), Demographic development and moral hazard: health insurance with medical savings accounts, "The Geneva Papers on Risk and Insurance" vol. 29, nr 4.
 16. Thomson S., Mossialos E. (2008), Medical savings accounts; can they improve health system performance in Europe?, "Euro Observer" vol. 10, nr 4.
Cited by
Show
ISSN
2084-5189
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu