BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dopierała Łukasz (Uniwersytet Gdański)
Title
Ocena działalności inwestycyjnej chilijskich multifunduszy emerytalnych po 10 latach ich funkcjonowania
Evaluation of the Chilean Pension Multi-Funds investment Activities after 10 Years of Operation
Source
Zarządzanie i Finanse, 2013, R. 11, nr 2, cz. 5, s. 51-62, rys., tabl., bibliogr. 13 poz.
Journal of Management and Finance
Keyword
Fundusze emerytalne, System emerytalny, Stopa zwrotu, Inwestycje
Pension funds, Pension schemes, Rate of return, Investment
Note
streszcz., summ.
Country
Chile
Chile
Abstract
W niniejszym artykule scharakteryzowano działalność inwestycyjną chilijskich multifunduszy oraz dokonano oceny jej efektywności. Problematyka ta jest szczególnie istotna w kontekście dyskusji nad zmianami w kapitałowej części systemu emerytalnego w Polsce. W opracowaniu szczególną uwagę zwrócono na strukturę aktywów, wyniki inwestycyjne oraz efektywność inwestycyjną chilijskich subfunduszy. Wykorzystano następujące wskaźniki efektywności: Sharpe'a, Information Ratio, Reward to Value at Risk, Calmar'a, Burke'a. Przeprowadzone badania potwierdziły, że w długim okresie najwyższe stopy zwrotu były uzyskiwane przez subfundusze inwestujące w ryzykowne papiery wartościowe. Osiągana nadwyżka była jednak niewspółmierna do ponoszonego w tym wypadku ryzyka. (abstrakt oryginalny)

This paper describes Chilean multi-funds investment activities and evaluates their effectiveness. This issue is important to debate especially in the context of discussions over the Polish pension system changes. The paper pays particular attention to the structure of assets, rates of return and effectiveness of the multi-funds investment. The following efficiency ratios were used in the analysis: Sharpe Ratio, Information Ratio, Reward to Value at Risk Ratio, Calmar Ratio and Burke Ratio. The results of the research confirmed that the highest long-term returns were achieved by the multi-funds investing in risky securities, although the achieved surplus was disproportionate to the risk in this case. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bazy danych OECD, http://www.oecd.org, dostęp dnia 23.01.2013.
 2. Bacon C.R. (2008), Practical portfolio performance measurement and attribution, John Wiley & Sons Ltd., Chichester.
 3. Boletín Estadístico Electrónico N° 21 (2012), La Superintendencia de Pensiones, Santiago.
 4. Burke G. (1994) A sharper Sharpe ratio, The Computerized Trader, marzec.
 5. Flis M., Pękała P., Wojciechowski W. (2009), Co warto zmienić?, "Gazeta Bankowa" nr 29.
 6. Kritzer B.E. (2008), Chile's Next Generation Pension Reform, Social Security Bulletin, U.S. Social Security Administration - Office of Retirement and Disability Policy, nr 2.
 7. Multi-Funds results and trends (2012), AFP Asociacion, Santiago.
 8. Oficjalna strona internetowa Comisión Clasificadora de Riesgo, http://www.ccr.cl, dostęp dnia 21.01.2013.
 9. Oficjalna strona internetowa La Superintendencia de Pensiones - organizacji nadzorującej AFP, http://www.safp.cl, dostęp dnia 16.01.2013.
 10. Régimen de inversión de los fondos de pensiones (2012), La Superintendencia de Pensiones, Santiago.
 11. Sharpe W.F. (1994), The Sharpe Ratio, "The Journal of Portfolio Management" nr 21(1).
 12. The Chilean Pension System (2003), Superintendency of Pension Fund Administrators, Santiago.
 13. Young T.W. (1991), Calmar Ratio: A Smoother Tool, "Futures magazine".
Cited by
Show
ISSN
2084-5189
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu