BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Janowicz-Lomott Marietta (Uniwersytet Gdański)
Title
Mutual fund jako forma zarządzania ryzykiem w rolnictwie
Mutual Fund as a Form of Risk Management in Agriculture
Source
Zarządzanie i Finanse, 2013, R. 11, nr 2, cz. 5, s. 63-77, rys., tabl., bibliogr. 15 poz.
Journal of Management and Finance
Keyword
Fundusz poręczeń wzajemnych, Rolnictwo, Zarządzanie ryzykiem, Wspólna Polityka Rolna, Ubezpieczenia rolnicze, Studium przypadku
Mutual guarantee fund, Agriculture, Risk management, Common Agricultural Policy (CAP), Agriculture insurance, Case study
Note
streszcz., summ.
Company
Consorcio Difesa Produttori Agricoli w Trention (CODIPRA)
Abstract
Fundusz wzajemnego inwestowania został stworzony jako instrument zarządzania ryzykiem produkcji rolnej w wyniku ewolucji Wspólnej Polityki Rolnej. Może być narzędziem uzupełniającym dla ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ryzyka, którego nie chce lub nie może przyjąć rynek ubezpieczeniowy. Doświadczenia państw członkowskich w zakresie jego stosowania są niewielkie, jednak przykłady krajów, w których działa (w niniejszym artykule wskazano Włochy), sugerują, że może być to proste w swej konstrukcji, ale niezwykle skuteczne narzędzie umożliwiające pełniejszą ochronę produkcji rolnej. (abstrakt oryginalny)

Mutual fund has been created as a tool for risk management of agricultural production as a result of the evolution of the Common Agricultural Policy. It can be a complementary tool for the protection of risks, which can not be accepted by the insurance market. Experience of Member States with regard to its use are small, but the examples of countries in which it operates (in this article indicates the Italian example) suggest that it may be a simple in its design but highly effective tool. And it will allow for more complete protection of agricultural production. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Berti A. (2011), Mutual Fund Against Adverse Climatic Events - Farmers' Experience in Trentino-Alto Adige/Sudtirol, Copa-Cogeca, WP Insurance and Social uestion, Brussels, 25 lutego 2011.
 2. Giersz Z. (2011), Instrument stabilizacji dochodów - nowy instrument zarządzania ryzykiem w perspektywie Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 r., FAPA, Sekcja Analiz Ekonomicznych Polityki Rolnej.
 3. Handschke J., Łyskawa K. (2008), Ryzyko gospodarowania w rolnictwie w kontekście ubezpieczeń w świetle ustawodawstwa Unii Europejskiej, "Rozprawy Ubezpieczeniowe" nr 1.
 4. Janowicz-Lomott M., Łyskawa K. (2009), Wspieranie ubezpieczeń rolnych przez państwo -- doświadczenia polskie i wskazania unijne, "Wiadomości Ubezpieczeniowe" nr 2.
 5. Kłoczko-Gajewska A., Sulewski P. (2009), Postawy rolników wobec ryzyka oraz sposoby jego ograniczania, Roczniki Nauk Rolniczych, seria G, t. 96, z. 1.
 6. Kotowski Z. (1999), Wiejskie ubezpieczenia wzajemne - z myślą o przyszłości, "Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materiały i Studia" nr 2.
 7. Majewski E., Sulewski P. (2011), Rolnicy wobec ryzyka produkcyjnego i systemu ubezpieczenia upraw, "Ubezpieczenia w Rolnictwie, Materiały i Studia" nr 39.
 8. Łyskawa K. (2008), System zarządzania ryzykiem w rolnictwie polskim - perspektywy, w: Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej, Kucka E. (red.), Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn.
 9. Łyskawa K. (2011), Ubezpieczeniowe systemy wsparcia producentów rolnych a kształtowanie ich wartości, w: Zarządzanie wartością przedsiębiorstw, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 10. Matyka M. (2009), Problemy ekonomiczno-organizacyjne rolnictwa w Polsce a ryzyko w rolnictwie, prezentacja na konferencję pt. "Zmiany klimatyczne a rolnictwo w Polsce - ocena zagrożeń i sposoby adaptacji", Warszawa.
 11. Miller A., Dobbins C., Pritchett J., Boehlje M., Ehmke C. (2004), Risk Management for Farmers, Staff Paper 04-11, Department of Agricultural Economics, Purdue University.
 12. PE, Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (2012), poprawki kompromisowe 1-37 w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), Wniosek dotyczący rozporządzenia (COM(2011)0627 final/3-C7-0340/2011-2011/0282(COD)), http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/agri/am/921/921535/921535pl.pdf, dostęp dnia 24.02.2013.
 13. Rozporządzenie Komisji (WE) NR 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 70/2001.
 14. Rozporządzenie Rady (WE) NR 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003.
 15. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 639/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 w odniesieniu do wsparcia specjalnego.
Cited by
Show
ISSN
2084-5189
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu