BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kiniorska Iwona
Title
Warunki życia w małych miastach województwa świętokrzyskiego
Source
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Współczesne problemy rozwoju ośrodków lokalnych, 2008, 263-276, tab. ,rys. , bibliogr. poz.15
Keyword
Materialne warunki życia ludności, Miasto, Rozwój miasta
Population's materials living conditions, City, City development
Country
Polska, Województwo świętokrzyskie
Poland, Świętokrzyskie Voivodship
Abstract
Według S. Liszewskiego, warunki życia to ogólny stan zaspokojenia wszystkich potrzeb życia i działalności człowieka. Podejmując badania warunków życia omawiamy te elementy, które wynikają ze struktury przestrzenno- -funkcjonalnej miast i zapewniają zaspokojenie ogólnych potrzeb mieszkańców. Czynniki warunków życia można podzielić na: zewnętrzne i wewnętrzne . Pierwsza grupa czynników wynika z położenia obszaru badawczego, jego historii, a także decyzji politycznych podejmowanych na szczeblu krajowym i międzynarodowym. Druga grupa jest uwarunkowana działaniem władz samorządu miast oraz aktywnością mieszkańców. Do czynników wewnętrznych należą warunki mieszkaniowe, infrastruktura komunalna, społeczna, zagadnienia związane z problemami społeczno-demograficznymi, gospodarczymi i kulturowymi. Analizując literaturę przedmiotu należy zauważyć, że badania nad warunkami życia nie mają długoletniej tradycji. W polskiej literaturze geograficznej odnotowano wiele prac naukowych poświęconych małym miastom. Początki badań geograficznych nad małymi miastami sięgają okresu międzywojennego. Po drugiej wojnie światowej nowe koncepcje rozpoczynają badania aktywizacji społeczno-gospodarczej małych miast i miasteczek wywołanych kryzysem lat powojennych i zmianą granic. Od lat 60. XX w. obserwuje się wzrost zainteresowań geografów problematyką miejską. Prace te mają zarówno charakter teoretyczno-metodologiczny, jak i empiryczno-przeglądowy. Liczną literaturę ma także tematyka poruszająca zagadnienia przemian demograficznych.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Chojnicki Z., Czyż T.: Struktura poziomu życia w systemie regionalnym Polski. Biuletyn KPZK PAN, nr 153. Warszawa 1991
 2. Heffner K.: Małe miasta a rozwój obszarów wiejskich. W: Problemy zagospodarowania terenów wiejskich w Polsce. Red. A. Stasiak. Biuletyn KPZK PAN, z. 207. Warszawa 2003
 3. Heffner K.: Czynniki rozwoju obszarów> wiejskich - rola małych miast. W: Uwarunkowania i kierunki przemian społeczno-gospodarczych na obszarach wiejskich. Red. A. Rosner. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, PAN, Warszawa 2005
 4. Kuciński K.: Ludność i osadnictwo. W: Geografia gospodarcza Polski. Red. I. Fierla. PWE, Warszawa
 5. Kurkus M.: Przewodnik do ćwiczeń z geografii ludności. Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1984
 6. Liszewski S.: Zróżnicowanie przestrzenne poziomu i jakości warunków życia ludności w aglomeracjach miejskich (program badań, pierwsze wyniki). Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica, nr 20 z 1995 r.
 7. Liszewski S.: Rola i zadania geografii w badaniach zróżnicowania przestrzennego warunków życia mieszkańców miast. Założenia teoretyczne i program badań. W: Zróżnicowanie warunków> życia ludności w mieście. Red. I. Jażdżewska. XVII Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Uniwersytet Łódzki, Łódź 2004
 8. Matczak A.: Studia nad strukturą przestrzenno-funkcjonalną miasta - przykład Łasku. Uniwersytet Łódzki, Łódź 1999
 9. Matczak A., Szymańska D.: Studia nad strukturą przestrzemw-funkcjonalną miasta na przykładzie Brodnicy. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 1997
 10. Parysek J.: Warunki życia w miastach polskich w okresie transformacji. W: Zróżnicowanie warunków życia ludności w mieście. Red. I. Jażdżewska. XVII Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Uniwersytet Łódzki, Łódź 2004
 11. Runge J., Kłosowski R.: Migracje ludności miast województwa śląskiego w latach 1977-1997. W: Procesy i formy ruchliwości przestrzennej ludności w okresie przemian ustrojowych. Red. D. Szymańska. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2000
 12. Rydz E., Szymańska W.: Zróżnicowanie warunków życia w przestrzeni miasta Słupska w okresie transformacji społeczno-gospodarczej. W: Geografia różnorodności-różnorodność w geografii. UW, Warszawa 2001
 13. Szmytkowska M.: Warunki mieszkaniowe jako istotny wyznacznik społeczno- -przestrzennej polaryzacji miast. Przypadek Gdyni. W: Zróżnicowanie warunków życia ludności w mieście. Red. I. Jażdżewska. XVII Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Uniwersytet Łódzki, Łódź 2004
 14. .Strzelecki Z.: Polska a Europa. Procesy demograficzne u progu XXI wieku. W: Polska a Europa. Procesy demograficzne u progu XXI wieku. Red. Z. Strzelecki, A. Ochocki. I Kongres Demograficzny w Polsce. Warszawa 2001
 15. Webb J. W.: The natura1 and migrational components of population changes in England and Wales 1921-1931. "Economic Geography" 1963, No 39, Vol. 2.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu