BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Niewiadomski Przemysław (Zakład Produkcji Części Zamiennych i Maszyn Rolniczych FORTSCHRITT), Nogalski Bogdan (Uniwersytet Gdański)
Title
Kryteria konkurencyjności wyrobów w elastycznej organizacji - perspektywa wytwórcy
Competition Criteria of Products at a Flexible Organization - Manufacturer's Perspective
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 340, s. 509-524, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - wiodące orientacje
Keyword
Produkt, Konkurencyjność, Konkurencyjność wyrobów, Elastyczność organizacji, Przedsiębiorstwo produkcyjne
Product, Competitiveness, Products competitiveness, Organisational flexibility, Production enterprise
Note
streszcz., summ.
Abstract
Jakie kryteria musi spełniać produkt, aby był atrakcyjny z punktu widzenia wytwórcy? Próbę odpowiedzi na tak postawione pytanie stanowi niniejsze opracowanie, w którym autorzy dokonują przybliżenia złożonej tematyki dotyczącej szeroko rozumianej oceny wyrobów implementowanych przez elastyczny zakład wytwórczy. W oparciu o wiedzę teoretyczną, jak również własne doświadczenia zawodowe autorzy za zasadne uznali opracowanie zestawu kryteriów wpływających na wartość produktu, patrząc z perspektywy wytwórcy. W kontekście przyjętego celu, w niniejszym opracowaniu autorzy zamierzają przeprowadzić kwerendę literatury przedmiotu pozostającą w bezpośredniej relacji z tematem badań, opracować siedmiokryterialny model atrakcyjności wyrobu z perspektywy wytwórcy, opracowany model zaimplementować w praktycznych działaniach przedsiębiorstw. Celem jest określenie atrakcyjności danego wyrobu gotowego z punktu widzenia wytwórcy z uwzględnieniem przyjętych kryteriów.(abstrakt oryginalny)

What criteria must be fulfilled by a product so that it was attractive from the point of view of the manufacturer? An attempt to answer this question can be fund in this paper, where the authors make an approximation of the complex subject relating to the widely understood assessment - implemented by a flexible manufacturing facility - products. Based on theoretical knowledge as well as their own professional experience, the authors found it appropriate to develop a set of criteria that affect the value of a product, from a perspective of a manufacturer. In the context of the objectives pursued, in this study, the authors intend to: •• Perform a query of the literature on the subject, remaining in direct relation to the topic of the research. •• Develop a seven-criterion model of attractiveness of products from the perspective of the manufacturer. Implement the developed model in practical activities of enterprises. It is about the determination of attractiveness of the finished product from the manufacturer's point of view, taking account of the adopted criteria.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Borowiecki R., Kiełtyka L. (red.), Przełomy w zarządzaniu. Zarządzanie Procesowe, TNOiK "Dom Organizatora", Toruń 2011.
 2. Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
 3. Dyczkowska J., Logistyka zaopatrzenia i produkcji - wpływ na logistykę dystrybucji, Zeszyty Naukowe Politechniki Warszawskiej nr 84, Warszawa 2012.
 4. Hamrol A., Zarządzanie jakością z przykładami, PWN, Warszawa 2007.
 5. Kopczyńska A., Zarządzanie produktami i usługami, [w:] Zarządzanie i planowanie marketingowe, red. H. Mruk, Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań 2008.
 6. Levitt T., Marketing success through differentiation - of anything, "Harvard Business Review", styczeń- luty 1980.
 7. Łuczak J., System zarządzania jakością dostawców w branży motoryzacyjnej - ocena istotności wymagań, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008.
 8. Niewiadomski P., Produkt na rynku maszyn rolniczych - ujęcie marketingowo-sprzedażowe, "Technika Rolnicza, Ogrodnicza, Leśna" nr 1/2012, Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznań 2012.
 9. Niewiadomski P., Pawlak N., Lean product concept and its implications in terms of cost and quality, [w:] Production Management. Contemporary Approaches - Selected Aspects, red. Ł. Hadaś, Publishing House of Poznan University of Technology, Poznan 2012.
 10. Niewiadomski P., Nogalski B., Koncepcja oceny opłacalności przedsięwzięć rozwojowych w elastycznym zakładzie wytwórczym, Zeszyty Naukowe Organizacja i Zarządzanie nr 55, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2013a.
 11. Niewiadomski P., Nogalski B., The problem of waste minimization during raw material cutting in a flexible manufacturing plant - practical dimension, [w:] Enterprise Management. The Customer Perspective and Internal Processes Management, red. J. Kałkowska, E. Pawłowski, H. Włodarkiewicz- Klimek, Publishing House of Poznan University of Technology, Poznan 2013b.
 12. Pacholski L., Cempel C., Pawlewski P., Reengineering. Reformowanie procesów biznesowych i produkcyjnych w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2009.
 13. Perechuda K., Metody zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1999.
 14. Pierścionek Z., Ewolucja koncepcji konkurencyjności przedsiębiorstwa, Katedra Zarządzania Strategicznego, Szkoła Główna Handlowa, www.centrumwiedzy.edu.pl.
 15. Trzcieliński S., Przedsiębiorstwo zwinne, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2011.
 16. www.zpcz.pl.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.340.2014.46
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu