BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łopatka Agnieszka (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Analiza zawodów deficytowych w stosunku do liczby bezrobotnych w latach 2011-2012
Analysis Deficit Profession in Relation to the Number of Unemployed in the Years 2011-2012
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 35 T.1, s. 177-191, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Issue title
Problemy współczesnej ekonomii
Keyword
Rynek pracy, Bezrobocie, Siła robocza, Zawody deficytowe
Labour market, Unemployment, Labour force, Deficit professions
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule dokonano analizy zjawiska bezrobocia w Polsce w latach 2011-2012 oraz jego wpływu na strukturę zawodów charakteryzujących się niedostateczną podażą siły roboczej na rynku pracy. Celem opracowania jest zbadanie zawodów deficytowych na tle bezrobocia oraz ustalenie kierunków działań mających na celu pomoc osobom bezrobotnym w wejściu na rynek prac, a pracodawcom w pozyskaniu pożądanych zasobów siły roboczej. W pierwszej części artykułu opisano polski rynek pracy w latach 2011-2012, druga część opracowania zawiera charakterystykę bezrobocia w ostatnich latach, natomiast ostatni punkt został poświęcony analizie zawodów deficytowych. (abstrakt oryginalny)

The article presents the phenomenon of unemployment in Poland in the years 2011-2012 and its influence on the structure of professions characterize by an insufficient supply of labor in the labor market. The aim of the study is to investigate deficit professions in the background of unemployment and to determine courses of action to helping the unemployed person entering the labor market, and employers to recruit the desired employees. In the first part of the article describes the Polish labor market in 2011-2012. The second part of the study to include the characteristics of unemployment in recent years, and the last chapter is devoted to the analysis deficit professions. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju rok 2012, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2013.
 2. Janukowicz P., Bezrobocie rejestrowane a bezrobocie według BAEL, "Polityka Społeczna" 2010, nr 1.
 3. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w PUP Bydgoszcz w 2011 roku, Raport Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2012.
 4. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011. Raport z wyników, GUS, Warszawa 2012.
 5. Ostoj I., Wpływ wykształcenia na kształtowanie się bezrobocia, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. Kapitał Ludzki i Intelektualny" 2006, nr 6, cz. 1.
 6. Rynek pracy w Polsce 2012 rok, Raport Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2013.
 7. Sprawozdanie MPiPS-01 o rynku pracy z załącznikami.
 8. Sytuacja kobiet i mężczyzn na rynku pracy w 2012 roku, Raport Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2012.
 9. Ustawa z 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (DzU z 2011 roku, nr 192, poz. 1141).
 10. Wojnar J., Regionalne zróżnicowanie bezrobocia w Polsce w latach 1998-2011, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. Modernizacja dla Spójności Społeczno- -Ekonomicznej w Czasach Kryzysu" 2012, nr 24.
 11. www.bezrobocie.org.pl/wiadomosc/628153.html (26.11.2013).
 12. www.biznes.onet.pl/najbardziej-poszukiwany-zawod-robotnik-gospodarczy,18490,5586795, 5451429,462,news-detal (27.11.2013).
 13. www.infor.pl/prawo/zarobki/wysokosc-zarobkow/289063,Minimalne-wynagrodzenie-w- 2012-roku.html (24.11.2013).
 14. www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatopracowania/28/plik/ot-610_internet.pdf (27.11.2013).
 15. www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/OZ_inform_o_syt_spol-gosp_kraju_01m_2013.pdf (24.11.2013).
 16. Zalecenia metodyczne do prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, Raport Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2003.
 17. Zawody deficytowe i nadwyżkowe w 2012 roku, Raport Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2013.
Cited by
Show
ISSN
2080-4881
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu