BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Milczarek Aleksandra (Uniwersytet Szczeciński), Zakrzewska Małgorzata (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Kapitał społeczny jako determinanta rozwoju gospodarki opartej na wiedzy - analiza porównawcza wybranych państw Unii Europejskiej
Social Capital as a Determinant for Development of the Knowledge Based Economy - Comparative Analysis of the Selected European Union Member States
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 35 T.1, s. 207-218, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Problemy współczesnej ekonomii
Keyword
Kapitał społeczny, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Organizacje pozarządowe, Zaufanie społeczne, Społeczeństwo obywatelskie
Social capital, Knowledge-based economy, Non-governmental organisation, Social trust, Civic society
Note
streszcz., summ.
Abstract
Rozwój współczesnych gospodarek w coraz większym stopniu opiera się na intensywnym wzroście . Kapitał społeczny jest obecnie jednym z istotniejszych czynników determinujących rozwój gospodarek opartych na wiedzy, w szczególności w przypadku krajów wysokorozwiniętych. Artykuł podejmuje zagadnienie kapitału społecznego w kontekście rozwoju współczesnych gospodarek opartych na wiedzy, ukazując jego charakterystykę i omawiając znaczenie we współczesnej ekonomii. Do analiz wybrano sześć reprezentatywnych wskaźników dla Polski, Danii i Bułgarii, które ukazują kluczowe dla kapitału społecznego obszary: zaufanie, partycypację społeczną oraz aktywność obywatelską, których poziom decyduje o jakości i stopniu zaawansowania tego kapitału w gospodarce. Dokonano także porównań poziomu kapitału społecznego pomiędzy wskazanymi krajami Unii Europejskiej. (abstrakt oryginalny)

The development of modern economies are more and more dependent and based on the intensive growth. Social capital is one of the most important factors determining the development of knowledge-based economies. The aim of this article is to present the issue of social capital in the context of today's knowledge-based economies, revealing its characteristics and discussing the importance in contemporary economics. Under analysis were taken into account six representative indicators for Poland, Denmark and Bulgaria, which examine key areas for development of social capital: trust, social participation and active citizenship, and whose level determines the quality and level of sophistication of the capital in the economy. In paper, authors have also compared indicators of social capital between selected European Union member states. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Będzik B., Kapitał społeczny a gospodarka oparta na wiedzy, "Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis" 2012, nr 66.
  2. Czapiński J., Polska - państwo, "Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna. Gazeta Sympozjalna" 2007, nr 9.
  3. Human Development Report 2013. Summary. The Rise of the South: Human Progress in a Diverse World, UNDP, New York 2013.
  4. International Monetary Fund: World Economic Outlook Database, www.imf.org/external/ pubs/ft/weo/2013/01/weodata/index.aspx (16.04.2013).
  5. International Monetary Fund: World Economic Outlook Database, www.imf.org/external/ pubs/ft/weo/2013/01/weodata/index.aspx (15.10.2013).
  6. Kleer J., Gospodarka oparta na wiedzy a globalizacja: związki czasowe i przyczynowe, w: GOW - wyzwanie dla Polski, red. J. Kotowicz-Jawor, PWE, Warszawa 2009.
  7. Orliński W., Zagubieni w sieci, "Gazeta Wyborcza" 2013, nr 284.
  8. Skrzypek E., Grela G., Knowledge-Based. Economy Determinans - A Comparative Analysis of the Economics of Poland and Other EU Countries. MIC'06 Management Internationale Conference: Advancing Business and Management in Knowledge Based Society, 7th International Conference of the Faculty of Management, Koper, University of Primorska, Slovenia 2006.
  9. The Knowledge Based Economy, Raport OECD, Paris 1996.
  10. Zakrzewska M., Uwarunkowania rozwoju kapitału społecznego w Polsce, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego" 2013, nr 32, t. 1.
Cited by
Show
ISSN
2080-4881
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu