BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tikhonova Anastasiia (National University of Food Technologies)
Title
Alternative Sources and Problems of Energy Saving in Ukraine
Alternatywne źródła energii i kwestie oszczędzania energii na Ukrainie
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 35 T.1, s. 305-315, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Issue title
Problemy współczesnej ekonomii
Keyword
Energia odnawialna, Energetyka, Alternatywne źródła energii, Przemysł spożywczy, Bezpieczna żywność
Renewable energy, Energetics, Alternative energy sources, Food industry, Safe food
Note
streszcz., summ.
Country
Ukraina
Ukraine
Abstract
W naszych czasach rozwój technologii energooszczędnych jest jednym z najważniejszych trendów w gospodarce światowej. Stosowane są one niemal we wszystkich sferach ludzkiej aktywności, w tym w przemyśle spożywczym. Przyczyniają się do podniesienia poziomu i jakości życia, międzynarodowej konkurencyjności gospodarki i przedsiębiorstw produkcyjnych, jak i do ogólnokrajowej konsolidacji i bezpieczeństwa żywności w kraju. Autor prezentuje następujące zagadnienia: analiza takich czynników, jak oszczędność energii i ekonomiczna efektywność energochłonności produktu krajowego brutto; propozycja ramowej koncepcji różnych rodzajów alternatywnych źródeł energii oraz ich definicji, która spełnia warunki ukraińskiego ustawodawstwa i uwzględnia doświadczenia europejskie; analiza struktury możliwości różnych źródeł alternatywnej energii na Ukrainie; dowód na to, że przemysł spożywczy i przetwórstwo produktów rolnych to najbardziej energochłonna gałęź przemysłu w sektorze rolniczym na Ukrainie; propozycje energooszczędnych technologii dla przedsiębiorstw spożywczych; połączenie między bezpieczeństwem żywności w kraju i procesami oszczędzania energii. (abstrakt oryginalny)

In our time energy-saving technologies are key trends of the global economy. They are using in almost all spheres of human activity, including the food industry. They help to raise the level and quality of life, the international competitiveness of the economy in general and competitiveness of the enterprise's production and to consolidate as national as food safety of the country. Author reveals the following questions: analyzed such energy saving characteristics as economic efficiency and energy intensity of gross domestic product; offering of a conceptual framework of the types alternative sources of energy and theirs definitions, which meets Ukrainian legislation and take in account European experience; analyzed the structure of capacity of different sources of alternative energy in Ukraine; proved that food industry and processing of agricultural products is the most energy intensive industry in the agricultural sector in Ukraine; the proposals of energy saving technologies for food enterprises were given; opened connection between the food safety of the country and energy saving processes. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Державний комітет статистики України, Офіційний сайт, www.ukrstat.gov.ua/ (2.06.2014).
  2. Дзядикевич Ю.В., Буряк М.В., Розум Р.І., Енергетичний менеджмент, Тернопіль, Економічна думка, 2010, s. 295.
  3. Енергетична стратегія України на період до 2030 року від березня 2006 року, nr 145.
  4. Законодавча база України. Офіційний сайт, www.rada.gov (2.06.2014).
  5. Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Action Plan to Improve Energy Efficiency in the European Community, Brussels, 29.02.2000.
  6. Energy Efficiency Initiative. V.1, V.2. International Energy Agency Publications. OECD/ IEA.1997.
  7. Nicolosi M., Fuersch M., Implications of the European Renewables Directive on RES-E Support Scheme Designs and its Impact on the Conventional Power Markets, International Association for Energy Economics, 2009.
Cited by
Show
ISSN
2080-4881
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu