BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Siedlikowski Roman (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Rynek pracy w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej
Labour Market in Poland After Accession to European Union
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 35 T.1, s. 263-278, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Issue title
Problemy współczesnej ekonomii
Keyword
Integracja gospodarcza Polski z UE, Rynek pracy, Zatrudnienie, Bezrobocie, Siła robocza, Dotacje
Poland's economic integration with the EU, Labour market, Employment, Unemployment, Labour force, Subsidies
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Celem pracy jest przeprowadzenie analizy wpływu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej na krajowy rynek prac z uwzględnieniem środków finansowych wydatkowanych w ramach funduszy strukturalnych na walkę z bezrobociem oraz aktywizację zawodową. W artykule zbadano poziom bezrobocia w latach 2004-2012 (dla celów porównawczych i analitycznych w wybranych obszarach okres ten został wydłużony lub skrócony z uwagi na brak odpowiednich danych statystycznych) oraz poziom nakładów, jakie w ramach funduszy strukturalnych zostały wydatkowane na działania skierowane do osób bezrobotnych. Analiza dostępnych danych nie wykazała istotnych zależności pomiędzy wielkością kwot przeznaczonych z funduszy strukturalnych UE na działania wspierające rynek pracy a na przykład poziomem bezrobocia czy też ilością osób prowadzących własną działalność gospodarczą. (abstrakt oryginalny)

The present paper is aimed at analysing the impact of Polish accession to the European Union on the domestic labour market. For this purpose verification of the expenses level within structural funds against unemployment and professional activation, as well as its influence on such rates as unemployment level or number of people who run own business has been conducted. The research covered the years 2004-2012, this period was divided into two sub-periods which coincide with the planning of expenses within structural funds. The analysis of available data indicated no significant correlation between dimension of amounts allocated from EU structural funds for actions to support labour market and the level of unemployment for instance. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Czarniewski S., Główne przyczyny bezrobocia w Polsce w okresie transformacji gospodarczej, www.soc.ols.vectramet.pl (27.02.2013).
  2. Roczniki Statystyczne Rzeczypospolitej Polskiej za lata 1990-2011.
  3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich na lata 2004-2006, DzU, nr 166, poz. 1743.
  4. www.efs.gov.pl (12.08.2013).
  5. www.mrr.gov.pl (12.08.2013).
Cited by
Show
ISSN
2080-4881
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu