BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nizielska Aleksandra (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Budowa narzędzi badawczych do pomiaru dystansu psychicznego w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstw
The Construction of Research Tools to the Measurement of Psychic Distance in the Process of Companies' Internationalization
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 337, s. 183-192, tab., bibliogr. 20 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Badania marketingowe - kontekst funkcjonowania przedsiębiorstw i sieci organizacyjnych
Keyword
Operacjonalizacja, Metody badawcze, Internacjonalizacja przedsiębiorstw
Operationalization, Research methods, Enterprise internationalization
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł przedstawia uwagi o charakterze metodycznym dotyczące badania znaczenia dystansu psychicznego w procesie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw. Poruszono w nim problematykę użyteczności triangulacji metod badawczych oraz zastosowania badań etnograficznych do badań dystansu psychicznego. Szczególna uwaga została poświęcona operacjonalizacji pojęcia dystans psychiczny oraz zasadom konstrukcji narzędzi badawczych na potrzeby pomiaru tego zjawiska.(abstrakt oryginalny)

The article presents the methodological remarks concerning the research on the psychic distance importance in companies' internationalization. There is mentioned the usefulness of triangulation of methods and the application of ethnographic research in the research on psychic distance. Special consideration was dedicated to the operationalization of psychic distance idea and to the rules of construction of research tools for the needs of measuring of this phenomenon.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Aaker D.A., Kumar V., Day G.S. (1998), Marketing Research, John Wiley&Son, New York.
 2. Atkinson P., Hammerslay M. (2000), Etnography and Participant Observation, [w:] Handbook of Qualitative Research, red. N. Denzin, Y. Lincoln, Sage, Thousands Oaks - London - New Delhi.
 3. Babbie E. (2003), Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 4. Babbie E (2009)., Podstawy badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 5. Badania jakościowe. Metody i narzędzia (2012), red. D. Jemielniak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 6. Badania marketingowe. Podstawowe metody i obszary zastosowań (1999), red. K. Mazurek-Łopacińska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 7. Bradley F., Sousa C. (2005), Global markets: does psychic distance matter?, Journal of Strategic Marketing, No.13 (5).
 8. Bradley F., Sousa C. (2006), Cultural Distance and Psychic Distance: Two Peas in a Pod?, Journal of International Marketing, No. 14 (1).
 9. Ciszewska-Mlinaric M., Wąsowska A. (2012), Znaczenie dystansu w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstw, Management and Business Administration. Central Europe, No. 2, s. 3-22.
 10. Creswell J. (2013), Projektowanie badań naukowych: metody jakościowe, ilościowe i mieszane, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 11. Etnographic research: A reader (2002), ed. S. Taylor , Sage, London.
 12. Ghemavat P. (2001), Distance still matters. The hard reality of global expansion, Harvard Business Review, No. 97 (8).
 13. Kaczmarczyk S. (2003), Badania marketingowe, metody i techniki, PWE, Warszawa.
 14. Konecki K. (2000), Studia z metodologii badań jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 15. Kostera M., Krzyworzeka P. (2012), Etnografia, [w:] Badania jakościowe. Podejścia i teorie, red. D. Jemielniak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 16. Mazurek-Łopacińska K., Sobocińska M. (2011), Badania jakościowe: metody, nowe podejścia i konteksty badawcze, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 204.
 17. Metody badań jakościowych (2009), red. N.K. Denizn, Y.S. Lincoln, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 18. Nikodemska-Wołowik A.M. (1999), Jakościowe badania marketingowe, PWE, Warszawa.
 19. Podstawy metodologii w naukach o zarządzaniu (2011), red. W. Czakon, Oficyna Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 20. Sagan A. (1998), Badania marketingowe. Podstawowe kierunki, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu