BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kurdyś-Kujawska Agnieszka (Politechnika Koszalińska)
Title
Ocena funkcjonowania rynku dobrowolnych ubezpieczeń w rolnictwie w latach 2002-2011
Evaluation of the Voluntary Insurance Market in Agriculture in the Years 2002-2011
Source
Zarządzanie i Finanse, 2013, R. 11, nr 2, cz. 5, s. 93-104, tabl., bibliogr. 16 poz.
Journal of Management and Finance
Keyword
Rolnictwo, Ubezpieczenia dobrowolne, Rynek ubezpieczeniowy, Ubezpieczenia rolnicze
Agriculture, Voluntary insurance, Insurance market, Agriculture insurance
Note
streszcz., summ.
Abstract
Ubezpieczenia o charakterze dobrowolnym mogą stanowić uzupełnienie obowiązkowych ubezpieczeń obejmujących działalność rolniczą. Oferta produktowa skierowana do właścicieli gospodarstw rolnych ma zapewnić kompleksową ochronę ubezpieczeniową zasobów gospodarstwa. Rolnicy najczęściej korzystają z ubezpieczeń upraw roślinnych i zwierząt hodowlanych ze względu na duże ryzyko możliwych strat w wytwarzanej produkcji. Celem artykułu jest analiza tendencji występujących na rynku dobrowolnych ubezpieczeń rolnych w Polsce w latach 2002-2011 oraz ocena funkcjonowania tego rynku. Badania przeprowadzono na podstawie danych statystycznych Komisji Nadzoru Finansowego oraz danych GUS. W opracowaniu przeanalizowano zmiany w realizacji dobrowolnych ubezpieczeń upraw roślinnych i zwierząt hodowlanych. Analiza obejmowała w szczególności określenie zmian w liczbie zawieranych umów i wypłacanych odszkodowań oraz zmiany wysokości składki przypisanej brutto i wypłaconych odszkodowań. (abstrakt oryginalny)

A voluntary insurance can supplement the obligatory insurance including agricultural activities. The product offer is addressed to the owners of the farm is to provide comprehensive insurance coverage household resources. Farmers often use the insurance crops and farm animals due to the high risk of potential losses in the produced output. The aim of the paper is to analyze the market trends of voluntary agricultural insurance in Poland in the years 2002-2011 and the assessment of the functioning of the market. The study was based on statistical data of the Financial Supervision Commission Insurance Market and the Central Statistical Office data. The paper analyzes the changes in the implementation of voluntary insurance crops and farm animals. The analysis includes, in particular, to determine the changes in the number of signed contracts and paid compensation and the change in the amount of gross premiums written and claims paid. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Arene C.J. (2005), The Demand form and supply of Agricultural Insurance: Conceptual, Analytical and Policy Issues and Approeches, The Agricultural Economist Magazine And annual Publication of Department of Agricultural Economics, University of Nigeria, Nsukka.
 2. Ashan, Syed M., Ali A.A.G., Kurian N.J. (1982), Towards a theory of agricultural crop insurance, "American Journal of Agricultural Economics" 64 (3), Ithaca, New York.
 3. Czyżewski A. (2006), Polityka gospodarcza i jej wpływ na kształtowanie cen i dochodów w rolnictwie, w: Ekonomiczne uwarunkowania wykorzystania rynkowych narzędzi stabilizacji cen w zarządzaniu ryzykiem w rolnictwie, Jerzak M.A., Czyżewski A. (red.), AR w Poznaniu, Poznań.
 4. Czyżewski A., Stępień S. (2011), Ograniczanie ryzyka wahań cen i produkcji rolniczej w systemach ubezpieczeniowych, w: Ekonomia, t. 1, Sokołowski J., Węgrzyn G. (red.), UE we Wrocławiu, Wrocław.
 5. Jerzak M.A. (2006), Podstawowe zagadnienia ryzyka w gospodarce rolnej, w: Ekonomiczne uwarunkowania wykorzystania rynkowych narzędzi stabilizacji cen w zarządzaniu ryzykiem w rolnictwie, Jerzak M.A., Czyżewski A. (red.), AR w Poznaniu, Poznań.
 6. Łazowski J. (1998), Wstęp do nauki o ubezpieczeniach, LEX Wydawnictwo Prawne, Sopot.
 7. Majewski E., Sulewski P., Wąs A., Cygański Ł. (2008), Czynniki ryzyka i strategie zarządzania przedsiębiorstwem rolniczym w kontekście uwarunkowań polskiego rolnictwa, w: Zarządzanie ryzykiem cenowym a możliwość stabilizowania dochodów producentów rolnych, Hamulczuk M., Stańko S. (red.), IERiGŻ PAN, Warszawa.
 8. Ogólne warunki ubezpieczenia upraw, zwierząt, mienia ruchomego w gospodarstwach rolnych, http://www.pzu.pl, dostęp dnia 9.02.2013.
 9. Podstawka M. (2011), Podstawy finansów. Teoria i praktyka, SGGW, Warszawa.
 10. Raju S.S., Chand R. (2008), Agricultural Insurance in India. Problems and Prospects, National Centre for Agricultural Economics and Policy Research, New Delhi.
 11. Rocznik statystyczny rolnictwa 2011 (2011), GUS, Warszawa.
 12. Ronka-Chmielowiec W. (2009), Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem, w tym rolnym i katastroficznym, "Studia Ubezpieczeniowe" nr 127, UE w Poznaniu, Poznań.
 13. Stroiński E. (2006), Ubezpieczenia majątkowe i osobowe w rolnictwie, Akademia Finansów, Warszawa.
 14. Ustawa z dnia 26 marca 2013 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, Dz. U. z 2013 r., poz. 392.
 15. Weather index insurance, For agriculture: Guidance for Development Practitioners, The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank, Washington 2011.
 16. Wojciechowska-Lipka E. (2002), Ubezpieczenia majątkowe rolnictwa na świecie - wnioski dla Polski, w: Ubezpieczenia gospodarcze, Wieś i rolnictwo, Adamowicz M. (red.), SGGW, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2084-5189
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu