BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lisowski Jacek (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Rola pośrednictwa ubezpieczeniowego a projekt Dyrektywy IMD2
The Role of the Insurance Intermediation and Proposal for a Directive IMD2
Source
Zarządzanie i Finanse, 2013, R. 11, nr 2, cz. 5, s. 105-120, rys., tabl., bibliogr. 14 poz.
Journal of Management and Finance
Keyword
Rynek ubezpieczeniowy, Pośrednictwo ubezpieczeniowe, Dyrektywy WE
Insurance market, Insurance intermediation, EC directives
Note
streszcz., summ.
Abstract
Podczas kontroli wdrożenia Dyrektywy 2002/92/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego (IMD1) przeprowadzonej przez Komisję Europejską w latach 2005-2008 stwierdzono konieczność jej zmiany. Opisywany w niniejszym artykule projekt Dyrektywy (IMD2) ma na "celu skuteczną poprawę regulacji na rynku detalicznych produktów ubezpieczeniowych. Jego celem jest zapewnienie równych zasad działania wszystkim uczestnikom zajmującym się sprzedażą produktów ubezpieczeniowych oraz zwiększenie poziomu ochrony ubezpieczających". Jego kluczowe przepisy mogą jednak wpłynąć na rolę, jaką odgrywa pośrednictwo ubezpieczeniowe w Polsce. Wprowadzenie Dyrektywy IMD2 w projektowanej postaci może zmienić rolę, jaką pośrednictwo ubezpieczeniowe dotychczas odgrywało na polskim rynku ubezpieczeniowym, w szczególności zaś zmniejszyć liczbę pośredników ubezpieczeniowych, pogorszyć ich sytuację finansową, zmniejszyć ich innowacyjność oraz zakres i jakość świadczonych usług. (abstrakt oryginalny)

During the inspection of implementation of the Directive 2002/92/EC of the European Parliament and the Council on insurance mediation (IMD1) carried out by the European Commission in 2005-2008 it was found necessary to review it. Described in this article, the proposal for a Directive (IMD2) seeks "to improve regulation in the retail insurance market in an efficient manner. It aims at ensuring a level playing field between all participants involved in the selling of insurance products and at strengthening policyholder protection". Its key provisions may, however, affect the role of insurance intermediation in Poland. The implementation of the Directive IMD2 in the proposed form may interfere with the role previously played by insurance intermediation in the Polish insurance market, in particular, reduce the number of intermediaries, impair their financial situation, reduce their innovation and the scope and quality of services. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Annexes to the Impact Assessment Accompanying the propos al for revision of the Insurance Mediation Directive (2012), Commision Staff Working Paper, European Commission, Brussels, 3.07.2012, SWD (2012) 191.
 2. "Business Insurance" (2012), 16 lipca.
 3. Cummins J.D., Doherty N.A. (2005), The Economics of Insurance Intermediaries, Wharton School University of Pennsylvania, 20 maja.
 4. Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Delegatura w Bydgoszczy, nr RBG-28/ 2011 z dnia 30 grudnia 2011 r.
 5. Dyrektywa 2002/92/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego, Dz. U. UE z 15.01. 2003.
 6. Kufel-Siemińska A. (2001), Ubezpieczenie jako usługa, w: Ubezpieczenia gospodarcze, T. Sangowski (red.), Poltext, Warszawa.
 7. Makynen T. (2011), Brokerska Finlandia, czyli broker bez prowizji, "Gazeta Ubezpieczeniowa" nr 48 (659) z 29.11.
 8. Mruk H. (1997), Marketing ubezpieczeniowy, w: Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej, A. Wąsiewicz (red.), t. 3, Branta, Bydgoszcz.
 9. Raport o stanie rynku brokerskiego w 2011 roku (2012), Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa.
 10. Study on Credit Intermediaries in the Internal Market (MARKT/2007/ 14/H) (2009), Final Report by Europe Economics, 15 stycznia.
 11. Study on the impact of the revision of the Insurance Mediation Directive (ETD/2007/IM/B2/51) Final Report, Prepared for the European Commission DG Internal Market and Services, PwC.
 12. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym, Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1154 z późn. zm.
 13. Wniosek Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego (wersja przekształcona), Komisja Europejska, Bruksela, z dnia 3.07.2012, COM (2012) 360 final, 2012/0175 (COD).
 14. Zjawisko rezygnacji z ubezpieczeń życiowych (2004), "Forum dyskusyjne ubezpieczeń i funduszy emerytalnych", zeszyt 1, KNUFE.
Cited by
Show
ISSN
2084-5189
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu