BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łyskawa Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
W poszukiwaniu optymalnego pojęcia ryzyka w standardzie zarządzania ryzykiem
In the Search for the Optimum Concept of Risk in the Risk Management Standard
Source
Zarządzanie i Finanse, 2013, R. 11, nr 2, cz. 5, s. 121-133, rys., tabl., bibliogr. 21 poz.
Journal of Management and Finance
Keyword
Ryzyko, Zarządzanie ryzykiem, Operacjonalizacja, Samorząd terytorialny, Ubezpieczenia
Risk, Risk management, Operationalization, Local government, Insurances
Note
streszcz., summ.
Abstract
Powszechnie używana miara ryzyka w postaci kompilacji prawdopodobieństwa realizacji danego zdarzenia oraz rozmiarów straty spotyka się ze zdecydowaną krytyką twórców socjologii ryzyka. Takie postrzeganie pojęcia ryzyka nie mieści się również w funkcjonujących standardach zarządzania ryzykiem (szczególnie w najnowszym standardzie ISO 31000). Alternatywą tradycyjnego postrzegania ryzyka jest traktowanie go jako konstruktu wytwarzanego przez podmiot, którego dotykają określone zagrożenia. To pracownicy danej organizacji (w analizowanym przypadku: jednostki samorządu terytorialnego) wytwarzają obraz nieakceptowanego stanu w przyszłości i to należy traktować jako ryzyko. W pracy wskazano na właściwości zagrożeń w jednostkach samorządu terytorialnego i dokonano konceptualizacji pojęcia ryzyka na bazie przeprowadzonego badania. Dodatkowo zaproponowano mechanizm identyfikacji ryzyka, który pozwala na zamianę pojęcia ryzyka jako konstruktu na wymierne wartości. (abstrakt oryginalny)

Universally used measure of risk as a compilation of the probability of an event and the size of the loss meets with strong criticism of the creators of the sociology of risk. This perception of the concept of risk is not well in existing standards of risk management (especially in the most recent ISO 31000). Instead, we should see it as a construct. The construct is prepared/designed by every entity. Consequently, we should join the risk with negative state of affairs. And the danger is determinant of the risk (the cause of implementation). What is most important the purposes of risk are the properties (values) of the entity, and they are analyzed by the possession of goods. Finally, it is easy to notice that the effective risk management process has to include an attempt to define the individual concept of risk. Under these circumstances we have to prepare this kind of risk management procedures that let the official of the local government units create own design of risk. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Arnoldi J. (2011), Ryzyko, Wydawnictwo sic!, Warszawa.
 2. Beck U. (2004), Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 3. D.F. Cooper (2007), Tutorial Notes: The Australia and New Zealand Standard on Risk Management, AS/NZS 4360:2004, Broadleaf Capital International.
 4. Jastrzębska M., Janowicz-Lomott M., Łyskawa (2011), Zarządzanie ryzykiem w kontroli zarządczej jednostek samorządu terytorialnego, w: Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne. Wybrane zagadnienia ekonomiczne, Sułkowska W. (red.), Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa.
 5. Jennison B. (2004), Zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym. Podręcznik wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem w administracji publicznej w Polsce, Ministerstwo Finansów RP, Warszawa.
 6. Kaczała M., Łyskawa K. (2008), Skuteczne ubezpieczenia w zarządzaniu gospodarstwem rolnym, cz. 1: Identyfikacja zagrożeń w działalności producenta rolnego i wskazania dla rynku ubezpieczeniowego, "Wiadomości Ubezpieczeniowe" nr 1/2.
 7. Kaczmarek T.T. (2008), Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne, Difin, Warszawa.
 8. Knight F.H. (1921), Risk, Uncertainty and Profit, Hart, Schaffner & Marx, Chicago.
 9. Kowalewski E. (1994), Wprowadzenie do teorii ryzyka ubezpieczeniowego, w: Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej, t. I, Wąsiewicz A. (red.), Oficyna Branta, Bydgoszcz.
 10. Dalia M. (2011), Przegląd międzynarodowych standardów i metodyk zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, http://www.4pm.pl/upload/ artykuly/InLab.pdf, dostęp dnia 23.03.2012.
 11. Majone G. (2010), Strategic Issues in Risk Regulation and Risk Management, w: Risk and Regulatory Policy. Improving the Governance of Risk, OECD, Paris.
 12. Michalak J. (2004), Refleksje nad pojęciem ryzyka, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, rok LXVI, z. 1, Poznań.
 13. Minister Finansów (2012), Komunikat nr 6 z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem, Dziennik Urzędowy Ministra Finansów, nr 56.
 14. Osak M. (2008), Ryzyko zdrowotne jako podstawa wyodrębniania ubezpieczeń zdrowotnych, w: Studia z Ubezpieczeń Gospodarczych i Społecznych, Handschke J. (red.), Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, nr 97.
 15. Perrow Ch. (1999), Norma Accidents. Liwing with High-Risk Technologies, Princeton, New Jersey.
 16. Polski Komitet Normalizacyjny (2012a) PN-ISO 31000:2012 Zarządzanie ryzykiem - Zasady i wytyczne, Warszawa.
 17. Polski Komitet Normalizacyjny (2012b) PKN-ISO Guide 73:2012 Zarządzanie ryzykiem - Terminologia, Warszawa.
 18. Trembaczowski Ł. (2008), Zaufanie i ryzyko w doświadczeniu przedsiębiorców: studium socjologiczne, Uniwersytet Śląski, Katowice, http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=11976&dirids=1&ver_id=, dostęp dnia 23.02.2013.
 19. Wagner F. (2000), Risk-management im Erstversicherungsunternehmen: [modelle, Strategien, Ziele, Mittel], Verlag Versicherungswirtsch.
 20. Willett A.H. (1901), The Economic Theory of Risk and Insurance, Columbia University, New York.
 21. Верховна Рада України (2008), Nowelizacja ustawy: Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, Закон від 14.05.1992, № 2343-XII.
Cited by
Show
ISSN
2084-5189
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu