BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Michalski Tomasz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Śliwiński Adam (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Sektor ubezpieczeń a wyzwania strategii "Europa 2020" : ryzyko ubezpieczeniowe - skutek czy impuls aktywności gospodarczej
The Challenges of "Europa 2020" Strategy vs. Insurance Sector : Insurance Risk - an Effect or Trigger of Economic Activity
Source
Zarządzanie i Finanse, 2013, R. 11, nr 2, cz. 5, s. 135-146, rys., tabl., bibliogr. 2 poz.
Journal of Management and Finance
Keyword
Sektor ubezpieczeniowy, Strategia Europa 2020, Ryzyko w ubezpieczeniach, Taksonomia
Insurance sector, Europe 2020 Strategy, Insurance risk, Taxonomy
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł dotyczy zagadnień związanych z aspektami strategii "Europa 2020" oraz roli sektora ubezpieczeń w jej realizacji. We wstępie autorzy zadają pytanie, czy ryzyko jest impulsem do działania czy skutkiem działania. Dalej zastanawiają się nad tym, jaką rolę w aspekcie realizacji strategii rozwoju "Europa 2020" odegrały lub mogą odegrać ubezpieczenia. W celu zbadania rozwoju sektora ubezpieczeń wykorzystano taksonomiczne miary podobieństwa. Rozwój sektora porównano w latach 2000-2010 dla wyodrębnionych czterech podsektorów (ubezpieczenia katastroficzne, ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia zdrowotne i ubezpieczenia finansowe). Analizując otrzymane wyniki, należy stwierdzić, że rynek ubezpieczeń w Polsce nie jest innowacyjny oraz nie tworzy usług wspierających innowacje (a tam pojawia się ryzyko ubezpieczeniowe wynikające z finansowych aspektów innowacji). Ubezpieczenia nie pobudzają też do inwestycji w badania i rozwój, są raczej traktowane jak usługa pozwalająca zabezpieczyć się przed realizacją ryzyka w pewnym sensie rozpoznanego. Ryzyko jest raczej skutkiem działania niż impulsem. (abstrakt oryginalny)

He paper applies to issues related to aspects of Europe 2020 strategy and the role of insurance to its implementation. In the introduction the authors asked a question if the insurance risk is an effect or trigger of economic activity. They also wonder what role insurance plays (or will play) in the process of the strategy implementation. Taxonomic measures are used in the process of an analysis of development of the insurance sector. The sector is compare within four subsectors (catastrophic insurance, life insurance, health and finance insurance) based on data from 2000 to 2010. After the analysis could be noted that insurance sector in Poland is not so innovative and there is no creation of new services to support innovations (there is an insurance risk arising from financial aspects of innovations). At the same time insurance sector do not invest in research and development. Insurance services are rather treated as services to handle so called "known" risks. The risk is rather effect of activity than trigger to act. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Michalski T. (2002), Polska w procesie integracji europejskiej, Difin, Warszawa.
  2. Komunikat Komisji Europejskiej "Europa 2020"pt. Strategia na rzecz intelektualnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, www.ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf.
Cited by
Show
ISSN
2084-5189
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu