BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mikołajewicz-Woźniak Alicja (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Title
Minimalna wymagana stopa zwrotu a zyskowność aktywów gromadzonych w polskich i szwajcarskich funduszach emerytalnych
Minimum Required Rate of Return and Profitability of Assets Gathered in Polish and Swiss Pension Funds
Source
Zarządzanie i Finanse, 2013, R. 11, nr 2, cz. 5, s. 147-159, rys., tabl., bibliogr. 11 poz.
Journal of Management and Finance
Keyword
Stopa zwrotu, Fundusze emerytalne, System emerytalny, Zabezpieczenie emerytalne
Rate of return, Pension funds, Pension schemes, Pension arrangement
Note
streszcz., summ.
Country
Polska, Szwajcaria
Poland, Switzerland
Abstract
W pierwszej części artykułu zostały opisane zasady funkcjonowania szwajcarskiego systemu emerytalnego, ukazujące rolę funduszy emerytalnych w tym systemie i znaczenie właściwego doboru mechanizmów chroniących interesy ich członków. Przedstawienie zasad ustalania minimalnej wymaganej stopy zwrotu obowiązujących w Polsce i Szwajcarii pozwoliło na określenie pozytywnych i negatywnych aspektów wyboru każdej z zaprezentowanych koncepcji. Następnie na podstawie ustalanej arbitralnie przez właściwy organ szwajcarskiej minimalnej wymaganej rocznej stopy zwrotu wyliczono 36-miesięczną minimalną stopę zwrotu będącą odpowiednikiem stopy ustalanej w Polsce, co stało się podstawą dokonanych porównań. W końcowej części artykułu pokazano, jakie stopy zwrotu są faktycznie uzyskiwane w obu krajach przy przyjętej określonej koncepcji wyznaczania wymaganej stopy minimalnej.

The first part of the article presents the rules regarding the functioning of the Swiss pension system, showing the role of pension funds in the scheme and the significance of mechanisms protecting their members. The description of rules of determining minimum required rate of return operative in Poland and Switzerland enables to indicate positive and negative aspects of applying both concepts. Then Swiss annual minimum required rate of return is used to calculate 36-monthly minimum rate of return being an equivalent to the Polish rate, which creates a basis for drawing comparisons. The last part of the paper shows rates of return actually obtained in pension systems having different established ways of determining minimum rate of return. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Białek J. (2011), Polskie ustawodawstwo wobec przeciętnej stopy zwrotu OFE, w: Nieklasyczne metody oceny efektywności i ryzyka: otwarte fundusze emerytalne, Domański C. (red.), PWE, Warszawa.
 2. BVG Kennzahlen 2002-2012, http://www.a-z-riskmanagement.ch/prin-table/infosloesungen/unternehmungen/personal/ bvgkennzahlen.php, dostęp dnia 15.02.2013.
 3. BVG/LPP handbook. A practical guide to apply the occupational benefits (2011), AXA Winterthur, Winterthur.
 4. Dybał M. (2008), Efektywność inwestycyjna funduszy emerytalnych, CeDeWu, Warszawa.
 5. Dzienne wartości jednostek rozrachunkowych otwartych funduszy emerytalnych, KNF, http://kalkulator.knf.gov.pl/wjrofe.nsf/webstart?readform, dostęp dnia 25.02.2013.
 6. Inflacja r/r (Polska), Inflacja r/r (Szwajcaria), http://www.bankier.pl/inwestowanie/notowania/macro/profil.html, dostęp dnia 17.02.2013.
 7. Jajuga K., Ronka-Chmielowiec W., Kuziak K., Wojtasiak A. (2004), Polityka inwestycyjna otwartych funduszy emerytalnych - analiza istniejących rozwiązań i propozycje zmian, http://www.knf.gov.pl/opracowania/rynek_emerytalny/Raporty_i_opracowania/raporty_i_opracowania. html, dostęp dnia 13.02.2013.
 8. Michalski T. (2011), Demografia czy OFE, gdzie szukać korekt w polskim systemie emerytalnym?, w: Studia ubezpieczeniowe. Społeczno-gospodarcze aspekty funkcjonowania rynku ubezpieczeniowego, Lisowski J. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 9. Queisser M., Vittas D. (2000), The Swiss Multi-Pillar Pension System: Triumph of Common Sense?, World Bank.
 10. Roczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w latach 19502012, GUS, http://www.stat.gov.pl/gus/5840_1634_PLK_HTML.htm, dostęp dnia 25.02.2013.
 11. Stopy zwrotu OFE, KNF, http://www.knf.gov.pl/opracowania/rynek_emerytalny/dane_o_rynku/rynek_ofe/Stopy_zwrotu_OFE/stopy_zwrotu_ofe.html, dostęp dnia 17.02.2013.
Cited by
Show
ISSN
2084-5189
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu