BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Miszczyńska Katarzyna (Uniwersytet Łódzki)
Title
Przychody i koszty funkcjonowania NFZ w Polsce w latach 2008-2011 ze szczególnym uwzględnieniem oddziałów wojewódzkich
Analysis of Performance of Different Departments of Polish National Health Fund (NFZ)
Source
Zarządzanie i Finanse, 2013, R. 11, nr 2, cz. 5, s. 161-172, rys., tabl., bibliogr. 20 poz.
Journal of Management and Finance
Keyword
Przychody, Koszty, System ochrony zdrowia, Opieka zdrowotna, Finansowanie ochrony zdrowia
Revenue, Costs, Health care system, Health care, Health care financing
Note
streszcz., summ.
Company
Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ)
Abstract
W pracy została przedstawiona organizacja systemu ochrony zdrowia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem zadań i roli Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) jako głównego płatnika systemu. W części empirycznej omówiono przychody i koszty NFZ oraz jego wybranych oddziałów wojewódzkich z uwzględnieniem sytuacji w podstawowej opiece zdrowotnej w latach 20082011. (abstrakt oryginalny)

The work presents the organization of health care in Poland with special focus on tasks and role of NFZ as the main payee of the system. In the empirical part there has been presented the performance of National Health Fund and its subsidiaries in provinces (voyevodeships) including primary health care in 2008-2011. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Dziełak D. (2011), Narodowy Fundusz Zdrowia - monopolista czy kopalnia wiedzy, w: System ochrony zdrowia. Problemy i możliwości ich rozwiązań, Nojszewska E. (red.), LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 2. Gericke C., Krajewski-Siuda K., Romaniuk P. (2008), Political Analysis of the conception of the Polish National Health Fund, "Journal of Public Health" vol. 16, issue 2.
 3. Grabarczyk-Brzezińska D., Narolski M. (2012), Prawo o działalności leczniczej w praktyce. Przekształcenia zakładów opieki zdrowotnej, ABC Wolters Kluwer business, Warszawa.
 4. http://www.stat.gov.pl/, dostęp dnia 15.03.2013.
 5. http://www.worldbank.org/, dostęp dnia 10.03.2013.
 6. Kautsch M. (red.) (2010), Zarządzanie w opiece zdrowotnej. Nowe wyzwania, Wolters Kluwer, Warszawa.
 7. Magda I., Szczygielski K. (2011), Ocena możliwości poprawy działania polskiego systemu ochrony zdrowia. Współpłacenie i prywatne ubezpieczenia zdrowotne, E & Y, Warszawa.
 8. Nojszewska E. (red.) (2011), System ochrony zdrowia w Polsce, Wolters Kluwer business, Warszawa.
 9. Paszkowska M. (2009), Zakres przedmiotowy prawa do świadczeń świadczeniobiorcy, ABC, Wolters Kluwer business, www.zdrowie.abc. com.pl, dostęp dnia 8.01.2013.
 10. Podstawowe dane z zakresu ochrony zdrowia w 2008 roku, (2009), GUS, Warszawa.
 11. Podstawowe dane z zakresu ochrony zdrowia w 2009 roku, (2010), GUS, Warszawa.
 12. Podstawowe dane z zakresu ochrony zdrowia w 2010 roku, (2011), GUS, Warszawa.
 13. Sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za 2008 rok (2009), NFZ, Warszawa.
 14. Sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za 2009 rok (2010), NFZ, Warszawa.
 15. Sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za 2010 rok (2011), NFZ, Warszawa.
 16. Sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za 2011 rok (2012), NFZ, Warszawa.
 17. Szafraniec-Buryło S., Sakowska I. (2008), Wydatki na ochronę zdrowia w Polsce, w: Sytuacja zdrowotna ludności Polski, Wojtyniak B., Goryński P. (red.), Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny, Warszawa.
 18. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.
 19. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.
 20. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
2084-5189
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu