BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mitek Anna (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Analiza zróżnicowania poziomu finansowania świadczeń opiekuńczych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce
The Analysis of the Diversity of Financing the Long Term-Care Within the Health Insurance Fund in Poland
Source
Zarządzanie i Finanse, 2013, R. 11, nr 2, cz. 5, s. 173-184, rys., tabl., bibliogr. 7 poz.
Journal of Management and Finance
Keyword
Opieka długoterminowa, Ubezpieczenia zdrowotne, Służba zdrowia, Opieka zdrowotna, Finansowanie ochrony zdrowia, Świadczenia zdrowotne
Long-term care, Health care insurance, Health service, Health care, Health care financing, Health care benefits
Note
streszcz., summ.
Company
Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ)
Country
Polska Północno-Zachodnia
North-West Poland
Abstract
Artykuł przedstawia istotę i zróżnicowanie finansowania świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych w Polsce wraz ze szczegółową analizą finansowania na podstawie kontraktów z NFZ w województwach północno-zachodniej Polski. Struktura systemu finansowania opieki długoterminowej oraz struktura terytorialna województw determinują wysokość i poziom finansowania świadczeń w ramach NFZ. Szczególnie duży wpływ na wydatki na usługi opiekuńcze mają struktura demograficzna mieszkańców województw oraz polityka oddziałów regionalnych NFZ. (abstrakt oryginalny)

The article presents the essence and diversity of financing the long-term care services in Poland along with a detailed financial analysis based on contracts with National Health Fund (NHF). The system structure of financing the long-term care and territorial structure of the analyzed region determine the amount and level of financing services within NHF. In particular, the impact of spending on long-term care services have a demographic structure of residents of provinces, as well as policy of regional branches NHF. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Informator o umowach Narodowego Funduszu Zdrowia, https://aplikacje.nfz.gov.pl/umowy/Search.aspx, dostęp dnia 10.02.2013.
  2. Kozierkiewicz A., Szczerbińska K. (2007), Opieka długoterminowa w Polsce: ocena stanu obecnego oraz rozwiązania na przyszłość, Wydawnictwo Medyczne Termedia, Kraków.
  3. Serwis informacyjny Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, http://www.zus.pl/default.asp?p=1&id=52, dostęp dnia 23.02.2013.
  4. Strona internetowa Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/rodzaje-i-wysokosc-swiadczen-rodzinnychkryteria-uzyskania/swiadczenia-opiekuncze/art,5451,zasilek-pielegnacyjny.html, dostęp dnia 23.02.2013.
  5. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.
  6. Więckowska B. (2010), Description of Long-term Care: Provision and Financing, "World Bank Report Long-Term Care and Ageing. Case Studies - Bulgaria, Croatia, Latvia and Poland".
  7. Zarządzenie nr 83/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej.
Cited by
Show
ISSN
2084-5189
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu