BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pajewska-Kwaśny Renata (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Tomaszewska Ilona (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Prawno-ekonomiczne dylematy wprowadzenia ochrony przed skutkami powodzi na przykładzie ubezpieczeń katastroficznych
Legal-Economic Dilemmas of Protection Against the Effects of the Introduction of Flood Insurance for Catastrophic Example
Source
Zarządzanie i Finanse, 2013, R. 11, nr 2, cz. 5, s. 185-196, tabl., bibliogr. 14 poz.
Journal of Management and Finance
Keyword
Osuwisko, Ubezpieczenia od klęsk żywiołowych, Katastrofa, Powódź, Straty gospodarcze, Ubezpieczenia obowiązkowe
Landslide, Natural disasters insurance, Disaster, Flood, Economic losses, Compulsory insurance
Note
streszcz., summ.
Abstract
W niniejszym opracowaniu skupiono się na przedstawieniu skali zjawisk w zakresie katastrof naturalnych w Polsce oraz rozważono metody likwidacji skutków tych zdarzeń. Wzorem innych krajów podjęto w środowisku ubezpieczeniowym działania zmierzające do opracowania systemu likwidacji szkód przy wykorzystaniu instrumentów ubezpieczeniowych. Również wewnątrz środowiska ubezpieczeniowego istnieje wiele rozbieżnych poglądów w tym zakresie. Jednakże utrzymywanie dotychczasowego stanu rozwiązań jest nieracjonalne pod względem społecznym i finansowym. (abstrakt oryginalny)

The system of flood insurance in Poland is faulty and the regulations on which it is based are ineffective. The reason for taking actions in this direction was the experience with appearance and loss adjustment of flood and landslide claims in Poland over the last years. In this article there were presented two proposals of the future system prepared by Polish Insurance Association and Polish Financial Supervision Authority. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bac M. (2008), Istota ryzyka katastroficznego w nieruchomościach, w: Ubezpieczenia ryzyka katastroficznego, Jędrzejczyk I. (red.), Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice.
 2. Bac M. (2009), Zarządzanie ryzykiem katastroficznym w nieruchomościach, Dom Organizatora, Toruń.
 3. Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim, Dz. Urz. WE L 288 z dnia 6 listopada 2007 r.
 4. Jędrzejczyk I. (red.) (2008), Ubezpieczenia ryzyka katastroficznego, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice.
 5. Komisja Nadzoru Finansowego, 31 grudnia 2010 r.; http://www.knf.gov.pl/Images/Szkody_powodziowe_31-12-11_tcm75-26039.pdf, dostęp dnia 30.09.2011.
 6. Pajewska-Kwaśny R. (red.) (2012), Powódź - Infrastruktura - Finansowanie, "Wiadomości Ubezpieczeniowe", nr specjalny 1.
 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 1997 r. w sprawie zasad i trybu udzielania odszkodowań za straty spowodowane skierowaniem wód zalewowych w inny obszar w związku z zagrożeniem powodzią, Dz. U. z 1997 r. Nr. 82, poz. 521.
 8. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń i reasekuracji, Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1825.
 9. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej, Dz. U. z 2002 r. Nr 62, poz. 558 z późn. zm.
 10. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66 z późn. zm.
 11. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Dz. U. Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.
 12. Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, Dz. U. Nr 150, poz. 1249 z późn. zm.
 13. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, Dz. U. z 2007 r. Nr. 89, poz. 590 z późn. zm.
 14. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
2084-5189
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu