BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pauch Dariusz (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Ochrona ubezpieczeniowa mikro- i małych przedsiębiorstw działających na terenie Szczecina w świetle badań
Insurance Coverage of Micro and Small Sized Enterprises from Szczecin on the Basis of Empirical Research
Source
Zarządzanie i Finanse, 2013, R. 11, nr 2, cz. 5, s. 197-207, rys., tabl., bibliogr. 10 poz.
Journal of Management and Finance
Keyword
Ochrona ubezpieczeniowa, Mikroprzedsiębiorstwo, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Wyniki badań
Insurance protection, Micro-enterprise, Small business, Research results
Note
streszcz., summ.
Country
Szczecin
Szczecin
Abstract
W artykule podjęto próbę analizy ochrony ubezpieczeniowej mikro- i małych przedsiębiorstw ze Szczecina. Najpierw zaprezentowano pojęcie i znaczenie ochrony ubezpieczeniowej dla mikro- i małych przedsiębiorstw. Kolejnym krokiem było przedstawienie założeń przeprowadzonego badania empirycznego. Następnie zarysowano ogólną charakterystykę badanej zbiorowości. W kolejnym etapie podjęto próbę oceny poziomu posiadanej ochrony ubezpieczeniowej wśród badanej zbiorowości. (abstrakt oryginalny)

The article presents an analysis of insurance coverage of micro and small sized enterprises from Szczecin. In the first section of the paper presents the concept and importance of insurance protection for micro and small sized enterprises. The next step was to present the objectives of the empirical study. Then presents the general characteristics of the surveyed population. In the next stage, an attempt to assess the level of insurance coverage possessed among the surveyed population. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bednarczyk T.H. (2007), Sektor ubezpieczeń jako stymulator wzrostu gospodarczego, w: Problemy rozwoju rynku finansowego w aspekcie wzrostu gospodarczego, Karpuś P., Węcławski J. (red.), Wydawnictwo UMCS, Lublin.
  2. Bera A. (2008), Bariery ograniczające powszechne wykorzystanie ochrony ubezpieczeniowej w działalności mikro- i małych przedsiębiorstw, w: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro- i małych przedsiębiorstw, Bielawska A. (red.), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
  3. Bernard R. (red.) (2006), Managment - Konzepte für kleine und mittlere Unternehmen, Springer, Berlin.
  4. Hadyniak B. (2000), Ubezpieczenie jako urządzenie gospodarcze, w: Podstawy ubezpieczeń, t. I, Mechanizmy i funkcje, Monkiewicz J. (red.), Poltext, Warszawa.
  5. Jęksa Z. (2001), Odpowiedzialność odszkodowawcza ubezpieczycieli, "Prawo. Ubezpieczenia. Reasekuracja" nr 12.
  6. Mikulska A. (2009), Świadomość ubezpieczeniowa przedsiębiorców sektora MSP. Wyniki badań praktyk ubezpieczeniowych, "Wiadomości Ubezpieczeniowe" nr 2.
  7. Pawłowska A. (2011), Ubezpieczenie business interruption w zarządzaniu ryzykiem przerw w działalności gospodarczej, w: Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku, Ronka Chmielowiec W. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
  8. Rosłon J. (2012), Mikro- i małe przedsiębiorstwa w Polsce - wybrane aspekty funkcjonowania i rozwoju, w: Strategie zarządzania mikro-, małymi i średnimi przedsiębiorstwami, Buko J. (red.), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
  9. Sułkowska W. (red.) (2000), Bariery rozwoju polskiego rynku ubezpieczeń, Zakamycze, Kraków.
  10. Szumlicz T. (2004), Insurance Education, w: Insurance In the Polish segment of the European market AD 2004, Oficyna Branta, Bydgoszcz.
Cited by
Show
ISSN
2084-5189
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu