BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Penczar Marta (Uniwersytet Gdański), Liszewska Monika (Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową)
Title
Rozwój kanałów dystrybucji usług ubezpieczeniowych w Polsce na tle trendów europejskich
Development of Insurance Distribution Channels in Poland on the Background of European Trends
Source
Zarządzanie i Finanse, 2013, R. 11, nr 2, cz. 5, s. 221-234, rys., tabl., bibliogr. 9 poz.
Journal of Management and Finance
Keyword
Usługi ubezpieczeniowe, Kanały dystrybucji, Ubezpieczenia majątkowe, Ubezpieczenia osobowe, Dystrybucja ubezpieczeń
Insurance services, Distribution channels, Property insurance, Personal lines insurance, Insurance distribution
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono analizę zmian w zakresie struktury kanałów sprzedaży usług ubezpieczeniowych w Polsce w latach 2007-2011. Odnotowane zmiany wynikały nie tylko z rozwoju polskiego rynku ubezpieczeniowego w kierunku rynków dojrzałych, ale były również w dużym stopniu determinowane zawirowaniami na rynku finansowym. W artykule dokonano także porównania struktury dystrybucji ubezpieczeń na rynku polskim z wybranymi rynkami europejskimi, z uwzględnieniem podziału na segment ubezpieczeń na życie oraz ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych. Umożliwiło to wskazanie modelu, w którego kierunku rozwija się rynek ubezpieczeń w Polsce, a tym samym dało podstawy do wnioskowania w zakresie przyszłych możliwych kierunków zmian struktury dystrybucji produktów ubezpieczeniowych. (abstrakt oryginalny)

The article presents an analysis of changes in the structure of distribution channels of insurance services in the years 2007 to 2011. The observed changes were not only due to the development of the Polish insurance market towards the mature markets, but also to a large extent determined by the turmoil in the financial market. The article compared the structure of the insurance distribution in the Polish market with selected European markets, including the division of the segment of life insurance and non-life insurance. On the basis of the main insurance distribution models in Europe, the direction of the Polish insurance market development was indicated. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Biuletyn roczny. Rynek ubezpieczeń (2011), Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa.
  2. Czubała A. (2001), Dystrybucja produktów, PWE, Warszawa.
  3. European Insurance in Figures (2013), Statistics no. 46, Insurance Europe.
  4. Insurance Indicators: Density, OECD, http://stats.oecd.org, dostęp dnia 10.04.2013.
  5. Insurance Indicators: Penetration, OECD, http://stats.oecd.org, dostęp dnia 10.04.2013.
  6. Insurance Distribution Channels in Europe (2010), CEA Statistics no. 39, CEA Insurers of Europe.
  7. Marketing usług (2003), Styś A. (red.), PWE, Warszawa.
  8. Raport PIU - Polski Rynek Bancassurance (2012), Polska Izba Ubezpieczeń, Warszawa.
  9. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowych, Dz. U. Nr 124, poz. 1154 z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
2084-5189
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu