BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Staszel Aneta (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Rodzaje oferty inwestycyjnej towarzystw ubezpieczeń na życie
The Types of Investment Offer of the Life Insurance Companies
Source
Zarządzanie i Finanse, 2013, R. 11, nr 2, cz. 5, s. 261-272, rys., bibliogr. 12 poz.
Journal of Management and Finance
Keyword
Towarzystwa ubezpieczeniowe na życie, Fundusze kapitałowe, Fundusze inwestycyjne
Life insurance companies, Capital funds, Investment funds
Note
streszcz., summ.
Abstract
Towarzystwa ubezpieczeń na życie mogą poszerzać ofertę ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych przez powiązanie ich z ofertą funduszy inwestycyjnych. W artykule przedstawiono przesłanki i sposoby poszerzania oferty inwestycyjnej ubezpieczycieli o fundusze inwestycyjne. Uzupełnienie stanowią przykłady ofert inwestycyjnych towarzystw ubezpieczeń na życie działających na polskim rynku finansowym. (abstrakt oryginalny)

Life insurance companies can broaden the investment offer by linking their capital investment funds with the offer of the independent investment funds. The article presents the major determinants and the ways of extending the investment offer of the life insurance companies. The issues raised are supported by the examples of the investment offer of the life insurance companies in Poland. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Biuletyn Roczny. Rynek ubezpieczeń (2011), Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, http://www.knf.gov.pl/opracowania/rynek_ubezpieczen/Dane_o_rynku/Dane_roczne/dzne_roczne.html, dostęp dnia 20.02. 2013.
 2. http://www.analizy.pl, dostęp dnia 20.02.2013.
 3. http://www.metlifeamplico.pl, dostęp dnia 20.02.2013.
 4. http://www.polisa-zycie.pl, dostęp dnia 20.02.2013.
 5. http://www.pzu.pl, dostęp dnia 20.02.2013.
 6. Mishra K. (2010), Fundamentals Of Life Insurance: Theories And Applications, PHI Learning Pvt. Ltd., New Delhi.
 7. Møller T., Steffensen M. (2007), Market-Valuation Methods in Life and Pension Insurance, Cambridge University Press, Cambridge.
 8. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego, Dz. U. z 2011 r. Nr 115, poz. 666.
 9. Stroiński E. (2003), Ubezpieczenia na życie. Teoria i praktyka, Poltext, Warszawa.
 10. Szczepańska M. (2011), Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 11. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1151 z późn zm.
 12. Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, Dz. U. z 2004 r. Nr 146, poz. 1546 z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
2084-5189
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu