BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rdzanowska Barbara (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, doktorant)
Title
Ograniczenia dostępu jednostek samorządu terytorialnego do instrumentów dłużnych
Limitations in access to debt instruments by units of territorial government
Source
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2007, z. 80, s. 103-123, tab., bibliogr. 25 poz.
Keyword
Jednostki administracyjne, Samorząd terytorialny, Zadłużenie, Jednostki samorządu terytorialnego (JST)
Administrative units, Local government, Indebtedness, Local government units
Note
streszcz., summ.
Abstract
W publikacji podjęto problem monitorowania problemu szybkiego zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego (JST). Autorka twierdzi iż ograniczanie dostępu do instrumentów dłużnych powinny być powiązane z indywidualną sytuacją finansową każdej jednostki. (abstrakt oryginalny)

the paper discusses the problem of monitoring the phenomenon of rapidly growing indebtedness of territorial government units. according to the author, limiting their access to debt instruments ought to be accompanied by individual assessment of each unit's financial situation.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Baldassare M., When Government Fails, University of California Press, California 1998.
 2. Bitner M., Gmina na rynku kapitałowym. Podstawy zarządzania długiem komunalnym, Agencja Rozwoju Komunalnego, Warszawa 1999.
 3. Czekaj M., Ocena zdolności kredytowej gminy, "Wspólnota", Nr 9, 1997.
 4. Dafflon B., Local Public Finance in Europe. Balancing the Budget and Controlling Debt, Edward Elgar Publishing Limited, UK 2002.
 5. Effects on the financial autonomy of local an regional authorities resulting from the limits set at European level on national public debt, Local and regional authorities in Europe, No. 71, Council of Europe, November 2000.
 6. Huczek S., Warunki zadłużania się JSTpo zmianach ustawy o finansach publicznych, "Nasz Rynek Kapitałowy", Nr 6 (162), czerwiec 2004 r.
 7. Jorion P., Big bets gone bad. Derivatives and bankruptcy in Orange County, Academic Press, San Diego 1995.
 8. Kopańska A., Levitas A., Czy można więcej, "Rzeczpospolita" z 13 kwietnia 1999 r.
 9. Local finance in the fifteen countries of the European Union, Second Edition, Dexia 2002.
 10. Local finance in the ten countries joining the European Union in 2004, Dexia 2004.
 11. Ostrowski J., Stępniewski M., Śliwiński P., Emisja obligacji komunalnych w teorii i w praktyce, TWIGGER, Warszawa 2000.
 12. Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 13. Poniatowicz M., Dług publiczny w systemie finansowym jednostek samorządu terytorialnego (na przykładzie miast na prawach powiatu), Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2005.
 14. Rating & Rynek, Nr 24, 31 grudnia 1998 r., wydanie internetowe: www.fitchpolska.com.pl (15 listopada 2006 r.).
 15. Reforming Polish Municipalities' Debt Regulation, Poland Special Report, 27 October 2006, www.fitchratings.com (15 listopada 2006 r.).
 16. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1999 r. w sprawie przypadków, w których nie stosuje się ograniczeń dotyczących zaciągania niektórych zobowiązań finansowych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty sektora finansów publicznych, z wyjątkiem Skarbu Państwa, Dz.U. 99.80.905 - tekst: ost. zm. 16 sierpnia 2000 r., Dz.U. 00.62.724.
 17. Samorząd terytorialny a banki, A. Borodo (red.), TNOiK, Toruń 2002.
 18. Sub-National Bond Market Development, Financial Services Policy Notes - Poland, September 19-30, 2005, Visit, Aide-Memoire - sprawozdanie z misji przedstawicieli Banku Światowego M. Noela i J. Brzeskiego.
 19. Usługi bankowe dla samorządu terytorialnego, E. Denek (red.), Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 2000.
 20. Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach, Dz.U. 01.120.1300 - tekst: ost. zm. 20 lutego 2006 r., Dz.U. 05.157.1316.
 21. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Dz.U. 02.72.665 - tekst jednolity.
 22. Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze, Dz.U. 03.60.535 - tekst: ost. zm. 24 października 2005 r., Dz.U. 05.184.1539.
 23. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, Dz.U. 05.249.2104 - tekst: ost. zm. 27 października 2006 r., Dz.U. 06.170.1218.
 24. Wieloletnie planowanie finansowe. Ocena zdolności kredytowej w gminie. Najtańszy pieniądz we właściwym czasie. Zintegrowane zarządzanie finansami. Poradnik dla gmin - 2, MUNICIPIUM, K. S. Cichocki (red.), Warszawa 2001.
 25. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 4/2004 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 8 września 2004 r. w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka, Dziennik Urzędowy NBP Nr 15 poz. 25.
Cited by
Show
ISSN
1234-8872
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu