BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nenca Monika (Usługi Informatyczne i Księgowe Grażyna Kowalska), Zawadzka Danuta (Politechnika Koszalińska)
Title
Wybór formy opodatkowania dochodu mikroprzedsiębiorstw jako metoda optymalizacji podatkowej
The Choice of Microenterprise Taxation as a Method of Tax Optimization
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 68, s. 25-36, rys., tab., bibliogr. 29 poz.
Issue title
Opodatkowanie przedsiębiorstw
Keyword
Forma opodatkowania, Optymalizacja podatkowa, Podatek dochodowy od osób prawnych, Mikroprzedsiębiorstwo
Form of taxation, Tax optimization, Corporate income tax, Micro-enterprise
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem badań jest określenie możliwości optymalizacji podatkowej mikroprzedsiębiorstw w zakresie podatku dochodowego, w drodze wyboru określonej formy opodatkowania. Dla osiągnięcia celu posłużono się następującymi metodami badawczymi: kwerendą literatury, studiami aktów prawnych oraz studium przypadku. Weryfikacja danych empirycznych dotyczących analizowanego problemu badawczego polegała na porównaniu obciążeń podatkowych wynikających z zastosowania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, progresywnej skali opodatkowania i podatku liniowego, na przykładzie mikroprzedsiębiorcy wykonującego usługi naprawy i konserwacji podnośników widłowych oraz instalacji w budynkach dźwigów osobowych wraz z ich naprawą i konserwacją. Analizą objęto lata 2008-2013.(abstrakt oryginalny)

The aim of the study is to identify opportunities to optimize microenterprise income tax, by choice of a specific form of taxation. To achieve the objective were used the following methods: query literary, studies of tax legislation and case study. Verification of empirical data concerning the analyzed research problem, is a comparison of the tax burden resulting from the application of the lump sum tax on registered income, a progressive scale of taxation and the fl at tax, on the example of micro-entrepreneur who repairs and maintenances of forklifts and makes installation of lifts in buildings. The analysis covered the years 2008 to 2013. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Beger T., Liss P. (2012), Podatki dochodowe w działalności gospodarczej i podatki kosztowe, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 2. Borowicz M. (2009), Ceny transferowe. Narzędzie optymalizacji podatkowej grupy kapitałowej, Wydawnictwo Placet, Warszawa.
 3. Chróścicki P., Gwóźdź D., Kiereś A., Knap W., Sakowska A., Wojtowicz-Janicka K. (2012), Optymalizacja podatkowa, Wolters Kluwer, Warszawa.
 4. Dolata S. (2011), Podstawy wiedzy o polskim systemie podatkowym, Wolters Kluwer, Warszawa.
 5. Goettel M., Lemonnier M. (2011), Instytucje prawa cywilnego w konstrukcji prawnej podatków, Wolters Kluwer, Warszawa.
 6. Gruziel K. (2009), Istota i założenia optymalizacji podatkowej - wybrane aspekty, Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej nr 77, Warszawa.
 7. Ickiewicz J. (2009), Obciążenia fiskalne przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 8. Karwat P. (2003), Obejście prawa podatkowego, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 9. Kunowska K. (2002), Jak małe przedsiębiorstwa mogą wpływać na własne obciążenia podatkowe, "Forum Doradców Podatkowych" nr 2.
 10. Ladziński A. (2009), Prawne granice optymalizacji podatkowej, "Przegląd Podatkowy" nr 6.
 11. Mastalski R. (2012), Prawo podatkowe, C.H. Beck, Warszawa.
 12. Morawski W. (2012), Interpretacje prawa podatkowego i celnego - stabilność i zmiana, Wolters Kluwer, Warszawa.
 13. Niedbała B., Sierpińska M. (2003), Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie. Centra odpowiedzialności w teorii i praktyce, PWN, Warszawa.
 14. Selera P. (2010), Międzynarodowe a unijne prawo podatkowe w kontekście opodatkowania zysków przedsiębiorstw, Wolters Kluwer, Warszawa.
 15. Wyciślok J. (2013), Optymalizacja podatkowa. Legalne zmniejszanie obciążeń podatkowych, C.H. Beck, Warszawa.
 16. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Bruksela 11.11.2011, KOM(2011)712.
 17. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., DzU 1997, nr 78, poz. 483.
 18. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego z dnia 30 lipca 2007 r., nr PB415-8/07, wydane przez naczelnika Urzędu Skarbowego w Chodzieży.
 19. Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne z dnia 20 listopada 1998 r., DzU 1998, nr 144, poz. 930.
 20. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r., DzU 2010, nr 51, poz. 307 z późn. zm.
 21. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r., DzU 2011, nr 74, poz. 397 z późn. zm.
 22. Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., DzU 2013, nr 47, poz. 330.
 23. Ustawa - Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r., DzU 2012, poz. 749.
 24. VI Dyrektywa Rady z dnia 17 maja 1977 r., 77/388/EWG, Dz. Urz. L 145, 13.6.1977.
 25. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 maja 2004 r., sygn. akt. K 4/03.
 26. Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 14 września 2011 r., III SA/GI 1/11.
 27. Wyrok WSA w Warszawie z 30 marca 2004 r., III SA 2984/02.
 28. Zalecenie Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw.
 29. Założenia projektu ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, projekt z dnia 29.04.2013 r., Departament Polityki Podatkowej, Wydział Ogólnego Prawa Podatkowego, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2013 r.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu