BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jędruczyk Elżbieta (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Nowoczesne modele współpracy w outsourcingu usług księgowych i doradztwa podatkowego a wartość informacyjna ksiąg rachunkowych
The Modern Models of Cooperation in Outsourcing of Bookkeeping and Tax Advising Services and Their Impact on the Bookkeeping Information Value
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 68, s. 45-54, tab., bibliogr. 14 poz.
Issue title
Opodatkowanie przedsiębiorstw
Keyword
Rachunkowość, Usługi księgowe, Outsourcing w księgowości, Doradztwo podatkowe
Accounting, Accounting services, Accounting outsourcing, Tax consulting
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem artykułu jest identyfikacja barier w wykorzystaniu informacji i raportów księgowych w wypadku korzystania z outsourcingu usług księgowych i doradztwa podatkowego oraz wskazanie możliwych do zastosowania rozwiązań informatycznych pozwalających na szersze wykorzystanie tych danych w procesie zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Analizie poddano dane ze źródeł wtórnych oraz przeprowadzono próbę identyfikacji wykorzystywanych w praktyce rozwiązań w zakresie współpracy klient - biuro rachunkowe. Analiza problemu prowadzi do wniosku, że główną barierą w wykorzystaniu informacji i raportów z systemów rachunkowości w procesie bieżącego zarządzania przedsiębiorstwami korzystającymi z tzw. zewnętrznego modelu prowadzenia rachunkowości jest utrudniony dostęp do aktualnych informacji i raportów. Problem ten może być znacząco zniwelowany poprzez wykorzystanie dostępnych na rynku rozwiązań informatycznych. Badanie wpisuje się w aktualny obszar badawczy dotyczący społeczeństwa informacyjnego i wpływu rozwiązań informatycznych na funkcjonowanie przedsiębiorstw, charakteryzując się jednak unikalnością podejścia i tematyki. (abstrakt oryginalny)

The purpose of the article is identification of barriers in accounting data and reports usage in case of companies performing outsourcing of bookkeeping and tax advising services, and indication of the solutions that could provide broader usage of the data in management process of small and medium enterprises. The data from secondary sources were analyzed, additionally the author carried out the attempt of identification of solutions used in practice of client - accounting office cooperation. Analysis of the problem leads to the conclusion that the main barrier to the use of information and reports from accounting systems in the current management of companies using accounting services of external entities is limited access to current data. The study is connected with a current area of the research on the information society and the impact of information technology solutions for micro-enterprises, the approach, however, is considered new and unique. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baran W. (2011), Warunki funkcjonowania systemu rachunkowości zarządczej w generowaniu informacji zarządczej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 32.
 2. Bobińska B. (2012), System rachunkowości jako baza informacji księgowych stanowiących podstawę procesu podejmowania decyzji i racjonalnego gospodarowania finansami publicznymi, Zeszyty Naukowe Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, "Firma i Rynek" nr 2 (43).
 3. Bujak A. (2008), Czynniki determinujące efektywność systemu informacyjnego rachunkowości, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin - Polonia, nr 42 (8).
 4. Hulsenberg F., Wróbel J., (2001), Controlling, TNOiK, Zielona Góra.
 5. Jarugowa A. (1994), Wprowadzenie do rachunkowości zarządczej, w: Rachunkowość dla menedżerów, red. A. Jarugowa, Rafib, Łódź.
 6. Kaszuba-Perz A. (2011), Wzrost małych i średnich przedsiębiorstw w kontekście stosowanych narzędzi rachunkowości zarządczej i controllingu, w: Uwarunkowania sprawnego działania w przedsiębiorstwie i regionie, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy.
 7. Lech P. (2005), Informacyjne wspomaganie zarządzania nowoczesną organizacją poprzez system pomiaru efektywności, "Zarządzanie i Finanse" nr 2.
 8. Micherda B. (1997), Analityczna funkcja rachunkowości w okresie przejściowym do gospodarki rynkowej, Zeszyty Naukowe AA, seria specjalna: Monografie nr 129", Wydawnictwo Uczelniane AE, Kraków.
 9. Nesterak J. (2001), System informacyjny w procesie controllingu, w: Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, red. E. Urbańczyk, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 10. Raport "Księgowość mikro i małych firm w Polsce (2011), InFakt.pl i 4P research mix.
 11. Raport "Usługi księgowe w Polsce" (2013), Starter Fundacja Rozwoju Biznesu, Warszawa.
 12. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. DzU 2013, poz. 330 ze zm.).
 13. Zieliński J. (2008), Outsourcing doradztwa podatkowego i rachunkowości w małej firmie, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 14. www.stat.gov.pl
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu