BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Góralska Joanna (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Mechanizm odwrotnego obciążenia podatkiem VAT w praktyce jednostek gospodarczych
The Mechanism of Reverse Charge VAT in The Practice of Business Units
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 68, s. 67-79, tab., bibliogr. 14 poz.
Issue title
Opodatkowanie przedsiębiorstw
Keyword
System podatkowy, Podatek od wartości dodanej (VAT), Podatnik, Przedsiębiorstwo, Badania ankietowe
Tax system, Value Added Tax (VAT), Taxpayer, Enterprises, Questionnaire survey
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - Celem artykułu jest przedstawienie problemów, jakie pojawiły się w związku z rozszerzeniem katalogu towarów zamieszczonych w załączniku nr 11 ustawy o VAT w 2013 r. Załącznik ten obejmuje listę towarów, przy dostawie których podatnikiem podatku VAT jest nabywca tych towarów. Rozszerzenie zawartości omawianego załącznika o nowe towary spowodowało, że zwiększyła się liczba podmiotów gospodarczych, które przy sprzedaży towarów zamieszczonych w wykazie załącznika nr 11 ustawy o VAT musiały zastosować mechanizm odwrotnego obciążenia. Wskutek nowelizacji ustawy o VAT w 2013 r. procedurą mechanizmu odwrotnego obciążenia został objęty w szczególności obrót wyrobami z branży stalowej i towarami pochodnymi. Aby zbadać, czy przedsiębiorstwa przygotowały się do tej zmiany i jakie wystąpiły problemy w związku z koniecznością zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia, przeprowadzono ankietę wśród osób prowadzących hurtownie budowlane, u których ta procedura w związku z nowelizacją musiała zostać wdrożona. Metodologia badania - Zastosowano kwestionariusz i ankiety skierowano do 30 hurtowni budowlanych. Wszystkie prawidłowo wypełnione zakwalifikowano do analizy. Ankietowano przede wszystkim kierowników jednostek odpowiedzialnych za rachunkowość w jednostce. Respondenci mieli odpowiedzieć na 14 pytań. Wynik - W artykule przedstawiono najistotniejsze problemy, jakie się pojawiły w związku ze znacznym rozszerzeniem zawartości załącznika nr 11 ustawy o VAT, oraz wyniki badań. Na tej podstawie stwierdzono, że wprowadzenie zmian w ciągu roku oraz brak interpretacji przepisów wywołuje wiele wątpliwości, czy zastosowane rozwiązania są prawidłowe. Oryginalność/Wartość - Na podstawie wyników przeprowadzonej analizy należy stwierdzić, że zmiany przepisów podatkowych w ciągu roku są bardzo kłopotliwe. Warto również podkreślić, że przedmiotowe rozszerzenie załącznika nr 11 do ustawy o VAT jest zbyt obszerne. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the objective of this paper is to present the problems that have arisen in connection with the extension of Annex 11 of the VAT Act in the building material wholesale. As a result of this extension, taxpayers trading goods set out in Appendix 11 of the VAT Act had to apply the reverse charge mechanism, a survey has been conducted. Design/Methodology/approach - A questionnaire has been prepared and the questionnaires were sent to 30 wholesalers. All properly completed questionnaires qualified for analysis. Mainly managers responsible for the accounting in the unit were surveyed. Respondents had to answer 14 questions. Findings - The paper presents the most important problems that have arisen in connection with the extension of Annex 11 of the VAT Act and the test results. On this basis, it was found that changes introduced during the year, and the lack of interpretation of the rules caused a lot of concern to the taxpayers whether the applied solutions are correct. Originality/value - Based on the results of the analysis one should note that changes in tax legislation during the year are very troublesome. It should also be noted that extension of Annex 11 of the VAT Act is too broad. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Dąbrowski R. (2013), Podstawowe zasady podatku od towarów i usług, http://www.vat.pl/ aktualności-podatkowe/0904-podstawowe-zasady-podatku-od-towarow-i-uslug-9161/.
 2. Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, Dz. Urz. UE z dnia 11 grudnia 2006, L Nr 347.
 3. Dyrektywa 2010/23/UE z dnia 16 marca 2010 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w zakresie fakultatywnego i tymczasowego stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w związku z dostawami niektórych usług podatnych na oszustwa, Dz. Urz. UE z 2010, L Nr 72/1.
 4. Dyrektywa 2013/42/UE z dnia 22 lipca 2013 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do mechanizmu szybkiego reagowania na oszustwa związane z VAT, Dz. Urz. UE z 2013, L Nr 201/1.
 5. Dyrektywa 2013/43/UE z dnia 22 lipca 2013 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, w zakresie fakultatywnego i tymczasowego stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w związku z dostawami niektórych usług podatnych na oszustwa, Dz. Urz. UE z 2013, L Nr 201/4.
 6. Grabowski M. (2013), Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów - z upoważnienia ministra na interpelację nr 16385 - w sprawie wprowadzenia mechanizmu tzw. odwróconego obciążenia, http://www.sejm. gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=50040C1D.
 7. Grabowski M. (2012), Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów - z upoważnienia ministra na interpelację nr 11561 - w sprawie nieszczelności w systemie naliczania podatku od towarów i usług, tzw. VAT, http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=7F3B4A18.
 8. Izba Skarbowa w Lublinie (2013), Komunikat dotyczący mechanizmu odwrotnego obciążenia podatkiem od towarów i usług, http://www.is.lublin.pl/index.php?id=85&action=view&id_news=330.
 9. Majczyk K. (2007), Nowa dyrektywa VAT (1) - Naczelne zasady systemu podatku VAT w VI dyrektywie i nowej dyrektywie VAT, http://www.podatki.biz/artykul/drukuj/8_74.htm.
 10. Raport (2013), Straty skarbu państwa w VAT - maj 2013, Instytut Badań Strukturalnych, www.pwc.pl, www.ibs.pl.
 11. Urząd Skarbowy Warszawa-Bemowo (2013), Komunikat Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Bemowo dot. odwrotnego obciążenia VAT od października 2013 r., http://www.is.waw.pl/Indeks.htm?main_offi ce=1&office= 31&menu=7889&sub1=&sub2=&sub3=&sub4=&sub5=&mlt=.
 12. Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, DzU 2011, nr 177, poz. 1054, z późn. zm.
 13. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, ustaw o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz o transporcie drogowym, DzU 2011, nr 134, poz. 780, z późn.zm.
 14. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, DzU 2014, poz. 312 z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu