BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dubiński Łukasz (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Podatek akcyzowy a ochrona środowiska (analiza prawna)
Excise Tax and Environmental Protection (Legal Analysis)
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 68, s. 81-89, bibliogr. 18 poz.
Issue title
Opodatkowanie przedsiębiorstw
Keyword
System podatkowy, Akcyza, Ochrona środowiska
Tax system, Excise duty, Environmental protection
Note
streszcz., summ..
Abstract
Preferencje podatkowe powinny stymulować określone zachowania. Celem artykułu jest w pierwszej kolejności analiza tych preferencji podatkowych w zakresie podatku akcyzowego, które mają skłaniać ich adresatów do działań proekologicznych. Ponadto celem artykułu jest zbadanie wpływu prawa ochrony środowiska na prawo podatkowe dotyczące podatku akcyzowego. (abstrakt oryginalny)

Tax preferences should stimulate certain behaviors. The purpose of this article is to conduct analysis of these tax preferences concerning excise tax that should encourage to take environmental actions. The aim of this article is also to examine the impact of environmental law on tax law relating to excise duty. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Brzeziński B., Nykiel W. (2009), Legislacja podatkowa, w:, Prawo podatkowe. Teoria. Instytucje. Funkcjonowanie, red. B. Brzeziński, Toruń.
 2. Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniającej dyrektywę Rady 96/61/ WE (Dz. Urz. UE L nr 275, ze zm.).
 3. Dyrektywa Rady nr 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej.
 4. Maczulak A. (2010), Renewable Energy: Sources and Methods, New York.
 5. Parulski S. (2010), Komentarz do art. 1 ustawy o podatku akcyzowym, Lex.
 6. Potocki W. (2012), Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego w świetle przepisów o podatku akcyzowym, Folia Iuridica Wratislaviensis, Vol. 1, No 1.
 7. Reiche D., Bechberger M. (2004), Policy differences in the promotion of renewable energies in the EU member states, "Energy Policy", Vol. 32, Issue 7.
 8. Rozporządzenie 761/2001/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 marca 2001 r. dopuszczające dobrowolny udział organizacji w systemie zarządzania środowiskiem i audytu środowiskowego we Wspólnocie (Dz. Urz. UE L nr 114 ze zm.).
 9. Sławińska T. (2002), Przedmiot opodatkowania w podatku akcyzowym, Studia Iuridica XL.
 10. Sowa B. (2013), Podatek akcyzowy na tle innych form konsumpcji, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej nr XVIII, z. 20.
 11. Trzewik J. (2009), Cywilnoprawne aspekty ochrony środowiska na gruncie prawa energetycznego, w: ENERGIA 2009. Groźba deficytu mocy w perspektywie do 2020 r., Warszawa.
 12. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (t.j. z dnia 15 czerwca 2012 r.; DzU 2012, poz. 1059).
 13. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (DzU nr 94, poz. 551 ze zm.).
 14. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (DzU nr 178, poz. 1060 ze zm.).
 15. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. z dnia 26 sierpnia 2013 r., DzU 2013, poz. 1232 ze zm.).
 16. Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. z dnia 29 kwietnia 2011 r., DzU nr 108, poz. 626 ze zm.).
 17. Załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2009 r. Polityka energetyczna Polski do 2030 roku, s. 4 i 5, http://www.mg.gov.pl/fi les/upload/8134/Polityka%20energetyczna%20ost.pdf (1.01.2014).
 18. Zimny M. (2009), Nowa ustawa o podatku akcyzowym - zmiany w zakresie energetyki, Monitor Podatkowy, nr 3.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu