BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rosiński Rafał (Politechnika Koszalińska)
Title
Istota i analiza struktury opodatkowania wyrobów tytoniowych w krajach Unii Europejskiej
The Essence and Structure Analysis Taxation of Tobacco Products in the European Union
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 68, s. 91-102, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Issue title
Opodatkowanie przedsiębiorstw
Keyword
Rynek wyrobów tytoniowych, System podatkowy, Harmonizacja, Akcyza
Tobacco products market, Tax system, Harmonisation, Excise duty
Note
streszcz., summ..
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie istoty i celu opodatkowania wyrobów tytoniowych oraz analiza wysokości i struktury obciążeń podatkowych wyrobów tytoniowych w krajach Unii Europejskiej. W tym celu w części empirycznej wykorzystano oficjalne raporty OECD oraz WHO. Z przeprowadzonych analiz wynika, iż blisko 80% ceny wyrobów tytoniowych stanowią podatki pośrednie. Spośród krajów Unii Europejskiej kraje "starej Unii" stosują przeciętnie wyższe stawki procentowe i kwotowe nakładane na papierosy. Natomiast porównując udział podatków zawartych w cenie paczki papierosów, kraje "nowej Unii" osiągają wyższy ogólny poziom obciążeń podatkowych niż kraje "starej Unii". Harmonizacja podatkowa wymusiła na nowych krajach członkowskich znaczny wzrost poziomu opodatkowania wyrobów tytoniowych, a w najbliższych latach będzie następować proces dalszego ujednolicenia opodatkowania wyrobów tytoniowych. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is present the essence and purpose taxation of tobacco products and the analysis of the height and structure of taxation of tobacco products in the European Union. The empirical part has been prepared with official reports of the OECD and the WHO. Analyses show that nearly 80% of the prices of tobacco products constitute indirect taxes. Among the countries of the European Union countries "old Union" apply on average higher rates of interest and the amounts imposed on cigarettes. In contrast, comparing the share of taxes included in the price of a pack of cigarettes countries "new Union" achieve a higher overall tax burden than the "old Union". Tax harmonization forced the new member countries EU a significant increase in the level of taxation of tobacco products, and in the coming years will be followed a process of further harmonize of taxation tobacco products. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Cnossen S. (2005), Theory and Practice of Excise Taxation, Oxford University Press.
 2. Cnossen S. (2010), The Economics of Excise Taxation, Georgia State University.
 3. Denek E., Sobiech J., Wolniak J. (2001), Finanse publiczne, PWN, Warszawa.
 4. Dyrektywa Rady 2011/64/UE z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie struktury oraz stawek akcyzy stosowanych do wyrobów tytoniowych (Dz. Urz. UE L 176/24 z 5.07.2011 r.).
 5. Etel L., Tyniewiecki M. (2012), Finanse publiczne i prawo finansowe: realia i perspektywy zmian, Wydawnictwo Temida 2, Warszawa.
 6. Goettel A., Goettel M., Lemmonier M. (2011), Instytucje prawa cywilnego w konstrukcji prawnej podatku, Wolters Kluwer, Warszawa.
 7. Hines J.R. Jr. (2007), Excise Taxes, University of Michigan and National Bureau of Economic Research, Michigan.
 8. Ickiewicz J. (2009), Obciążenia fiskalne przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 9. Klimkowska R. (2009), Polityka fiskalna - jej wpływ na funkcjonowanie i rozwój rynku samochodów osobowych w Polsce w latach 1998-2008, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", nr 2.
 10. Litwińczuk H. (2008), Prawo podatkowe przedsiębiorców, t. II, Wolters Kluwer, Warszawa.
 11. Łyszczarz B. (2007), Ekonomiczne i zdrowotne opodatkowanie wyrobów akcyzowych, "Problemy Higieny i Epidemiologii", z. 88.
 12. Mączyński D. (2004), Podatek akcyzowy w prawie polskim i europejskim. Komentarz, Warszawa.
 13. Mączyński D. (2008), Akcyza w prawie Unii Europejskiej i w prawie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", z. 3.
 14. Oręziak L. (2005), Finanse Unii Europejskiej, PWN, Warszawa.
 15. Owsiak S. (2006), Finanse publiczne, PWN, Warszawa.
 16. Szyber W. (2007), Finanse publiczne w rozwoju ekonomiczno-społecznym Polski jako członka Unii Europejskiej, "Ekonomia", nr 19.
 17. Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (DzU z dnia 12.1.2009 r., nr 3, poz. 11).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu