BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sobiech Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Skutki podatkowe przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej w inną spółkę osobową
The Tax Effects of Converting the Limited-Joint-Stock Partnership Into Other Partnership
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 68, s. 125-136, rys., bibliogr. 20 poz.
Issue title
Opodatkowanie przedsiębiorstw
Keyword
Podatek dochodowy od osób prawnych, Przekształcenia prawne podmiotów gospodarczych, Spółki komandytowe, Podatek od czynności cywilnoprawnych
Corporate income tax, Legal transformation of entities, Limited partnerships, Civil Law Action Tax
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem opracowania jest przedstawienie zagadnienia skutków podatkowych związanych z przekształceniem spółki komandytowo-akcyjnej w inną spółkę osobową. Zmiany regulacji polegające na objęciu spółek komandytowo-akcyjnych podatkiem dochodowym od osób prawnych powodują, iż po upływie okresów przejściowych prowadzenie działalności w tej formie prawnej stanie się mało atrakcyjne w kontekście obowiązujących od dnia 1 stycznia 2014 r. zasad opodatkowania dochodów tego typu spółek. Należy oczekiwać, iż znaczna część podmiotów zostanie przekształcona w spółki jawne, komandytowe, bądź spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W opracowaniu przedstawiono zasady przekształcania spółek osobowych w inne spółki osobowe oraz konsekwencje podatkowe na gruncie podatków dochodowych oraz podatku od czynności cywilnoprawnych. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to present the issues related to the tax consequences of the transformation of limited joint - a joint stock company in another partnership. From 1 January 2014 the rules for the taxation of income of this type of companies were changed. It is expected that a significant proportion of those will be converted into general partnerships, limited partnerships, or limited liability company. The paper presents the principle of conversion of partnerships and tax consequences on the basis of income tax and tax on civil law transactions.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Brolik J., Dowgier R., Etel L., Kosikowski C., Pietrasz P., Popławski M., Presnarowicz S., Stachurski W. (2013), Ordynacja podatkowa. Komentarz, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 2. Kuros S., Toczek M., Kuraś A. (2012), Spółki osobowe. Prawo spółek, Prawo podatkowe i bilansowe, Difin.
 3. Nawrot R.A. (2011), Restrukturyzacje przedsiębiorstw. Aspekty podatkowe, Difin, Warszawa.
 4. Prawo podatkowe przedsiębiorców (2013), red. H. Litwińczuk, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 5. Prawo Spółek (2013), red. A. Kidyba, ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 6. Pustuł J. (2011), Skutki podatkowe przekształcenia spółki kapitałowej w osobową a interpretacja pojęcia niepodzielonego zysku - glosa do wyroku WSA z dn. 10 grudnia 2009 r., sygn. III SA/Wa 1059/09 i z dn. 18 stycznia 2010 r., sygn. I SA/Wr 1616/09, "Przegląd Podatkowy", nr 2.
 7. Sołtysiński S., Szajkowski A., Szumański A., Szwaja J. (2001), Kodeks spółek handlowych. Tom I. Komentarz do art. 1-150, C.H. Beck, Warszawa.
 8. Witosz A. (2007), Łączenie, podział i przekształcenie spółek handlowych, red. A. Kidyba, Ofiyna a Wolters Kluwer business.
 9. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, t.j. DzU 2012, nr 361.
 10. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, t.j. DzU 2011, nr 74, poz. 397 z późn. zm.
 11. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, t.j. DzU 2012, poz. 749 z późn. zm.
 12. Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, DzU 2010, nr 101, poz. 649 z późn. zm.
 13. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, t.j. DzU 2013, poz. 1030 z późn. zm.
 14. Ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym, DzU 2013, poz. 1387.
 15. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 maja 2012 r., sygn. II FSK 2046/10.
 16. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 sierpnia 2013 r., sygn. II FSK 2366/11.
 17. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 14 marca 2008 r., sygn. akt I SA/Wr 1744/07.
 18. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 10 stycznia 2011 r., sygn. akt. I SA/Go 984/10.
 19. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 11 czerwca 2013 r., sygn. akt I SA/Bd 249/13.
 20. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 25 marca 2014 r., sygn. akt I SA/Kr 2162/13.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu