BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kotyla Cyryl (Uniwersytet Gdański)
Title
Jakość tworzonego prawa podatkowego i jego wpływ na obraz jednostki prezentowany w sprawozdaniu finansowym
The Quality of Tax Legislation and its Impact on the Image of The Unit Presented in the Financial Statement
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 68, s. 137-144, tab., bibliogr. 15 poz.
Issue title
Opodatkowanie przedsiębiorstw
Keyword
Rachunkowość, Sprawozdanie finansowe, Prawo podatkowe, Bilans, Rachunek zysków i strat
Accounting, Financial statements, Tax regulations, Balance sheet, Profit and loss statement
Note
streszcz., summ..
Abstract
Pomimo tego, że prawo podatkowe i rachunkowość stanowią dwie odrębne dziedziny, to jednak w praktyce gospodarczej wpływ prawa podatkowego na rachunkowość jest znaczny. Wynika to z konieczności ewidencjonowania tych samych operacji gospodarczych w dwóch przekrojach, czyli w przekroju podatkowym - dla potrzeb rozliczeń podatkowych - oraz w przekroju rachunkowym - dla potrzeb sporządzanych sprawozdań finansowych, które muszą być zgodne z wymogami rachunkowości. Taki dualizm ewidencyjno-rozliczeniowy tej samej transakcji oraz duże koszty (kary) pomyłek w rozliczeniach podatkowych powodują, że w praktyce dosyć często panuje prymat przepisów podatkowych nad rachunkowością. Tym samym, jeżeli rozwiązania podatkowe są niejasne, nieczytelne, sprzeczne itp., to przekłada się to negatywnie na jakość informacji dostarczanych użytkownikom sprawozdań finansowych. (abstrakt oryginalny)

Despite the fact that tax law and accounting are two separate fields, in business practice impact of tax law on accounting is significant. This is caused by necessity of recording the same business operations in two sections, namely the tax section - for the purposes of tax settlements and accounting section - for the purpose of financial statements, which must comply with the requirements of accounting. Such record-billing dualism of the same transaction, and high cost (penalties) of mistakes in tax settlements mean that, in pra ctice, quite often there is a primacy of the tax rules over accounting. Thus, if the tax solutions are unclear, unintelligible, contradictory, etc., this translates into a negative impact on the quality of information provided to users of financial statements. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Gierusz J. (2005), Koszty i przychody w świetle nadrzędnych zasad rachunkowości, ODDK, Gdańsk.
 2. Helin A. (2000), Sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Warszawa.
 3. Hendriksen E.A., van Breda M.F. (2002), Teoria rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 4. Interpretacja Indywidualna Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2009 r. ITPB3/423-277/09/AW.
 5. Interpretacja Indywidualna Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2009 r. IPPB5/423-179/09-2/IŚ.
 6. Kustra E. (2006), Proces ustawodawczy jako proces informacyjny, w: Informacja prawna a prawa obywatela, red. K. Grajewski, J. Warylewski, Wolters Kluwer Polska, Sopot.
 7. Martyniuk T. (2008), Rachunek amortyzacji środków trwałych, ODDK, Gdańsk.
 8. Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 1 - Prezentacja sprawozdań finansowych.
 9. Stępień J. (2006), O sztuce ustalania aktualnie obowiązującego stanu prawnego, w: Informacja prawna a prawa obywatela, red. K. Grajewski, J. Warylewski, Wolters Kluwer Polska, Sopot.
 10. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (DzU 2011, nr 74, poz. 397).
 11. Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (DzU 2011, nr 197, poz. 1172).
 12. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (DzU 2013, poz. 330).
 13. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 września 2011 r. sygn. II FSK 524/10.
 14. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 4 grudnia 2009 r. sygn. III SA/Wa 1190/09.
 15. Zoll A. (2006), Dostęp do informacji prawnej jako prawo obywatelskie w: Informacja prawna a prawa obywatela, red. K. Grajewski, J. Warylewski, Wolters Kluwer Polska, Sopot.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu