BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sobków Robert (Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu)
Title
Podatek dochodowy od zysków inflacyjnych - teoria i praktyka ostatnich 30 lat
Income Tax on Inflationary Profits - Theory and Practice of Last 30 Years
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 68, s. 163-169, bibliogr. 16 poz.
Issue title
Opodatkowanie przedsiębiorstw
Keyword
Inflacja, Koszty inflacji, Opodatkowanie, Podatek dochodowy
Inflation, Inflation costs, Taxation, Income tax
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule dokonano konfrontacji teoretycznych założeń obliczania podstawy podatku dochodowego z realiami stosowanymi w warunkach gospodarki inflacyjnej w Polsce w ostatnich 30 latach. Przeprowadzono również porównanie polskich przepisów podatkowych z przepisami stosowanymi w innych krajach, które w zakreślonym przedziale czasu przechodziły okres dynamicznych wzrostów cen. W efekcie wyciągnięto praktyczne wnioski dotyczące propozycji zmian w polskich przepisach podatkowych. (abstrakt oryginalny)

The article confronts the theoretical assumptions about the calculation of the income tax base with the real methods that have been applied under the conditions of the infl ationary economy of Poland in the last 30 years. Furthermore, a confrontation of Polish tax regulations with the provisions applicable in other countries, which underwent a period of tumultuous price changes in the described time, has been made. As a result, practical conclusions regarding proposed amendments to Polish tax regulations have been drawn.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Dotkuś W. (1988), Pomiar efektywności w warunkach inflacji, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 2. Harris L. (2007), Your Taxes: Say goodbye to old anti-inflation law, "Jerusalem Post", 31.10.2007.
 3. Hazlitt H. (1977), Inflation Versus Profits, "Freeman", 1.11.1977.
 4. Holland A.S. (1984), Real Interest Rates. What Accounts for Their Recent Rise, Federal Bureau of Economic Research, Cambridge (MA).
 5. Illes M. (2010), The Effects of Inflation on Business Profits and Business Assets, European Integration Studies, Miskolc, Vol. 8. No. 1.
 6. Jagiełło S. (1984), Pomiar efektywności gospodarowania w warunkach inflacji, "Rachunkowość", nr 7, Stowarzyszenie Biegłych Księgowych w Polsce.
 7. Micherda B. (1992), Wycena w warunkach inflacji, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
 8. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 1995 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także aktualizacji wyceny środków trwałych, DzU z dnia 27 stycznia 1995 r., nr 7, poz. 34.
 9. Sobków R. (2008), Zysk inflacyjny a wartość poznawcza wyników analizy finansowej przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Prawnicze "Iuris", Poznań.
 10. Sojak S. (1996), Rachunkowość finansowa w warunkach inflacji, TNOiK, Toruń.
 11. Szejna S. (1987), Zmiany w wartości pieniądza i ich odzwierciedlenie w rachunkowości, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, nr 12.
 12. Szejna S. (1991), Rachunkowość w warunkach inflacji, w: Współczesne problemy rachunkowości, red. A. Jarugowa, PWE, Warszawa.
 13. Ustawa z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. nr 74, poz. 397
 14. www.natlaw.com (27.02.2005).
 15. www.pl.tradingeconomics.com (22.04.2014).
 16. www.worldwide-tax.com (27.02.2005).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu