BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sosnowski Michał (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Wybrane formy podatkowej pomocy państwa dla przedsiębiorstw
Choosen Fiscal Forms of Public Aid
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 68, s. 171-182, tab., bibliogr. 16 poz.
Issue title
Opodatkowanie przedsiębiorstw
Keyword
Polityka fiskalna, Pomoc publiczna, Interwencjonizm państwa
Fiscal policy, Public aid, Government intervention
Note
streszcz., summ..
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Cel - Podstawowym celem niniejszego artykułu jest dokonanie analizy wykorzystania stricte podatkowych form pomocy publicznej jako szczególnego rodzaju wsparcia w działalności gospodarczej przedsiębiorstw. Metodologia badania - Realizacja celu opracowania wymagała wykorzystania metod opisowo-statystycznych, a w szczególności analizy zmian wielkości bezwzględnych i względnych dotyczących kształtowania się poziomu podatkowych form pomocy publicznej dla przedsiębiorców w Polsce w latach 2004-2012. W tym celu omówione zostały istota, funkcje i poszczególne kategorie pomocy publicznej prowadzonej w ramach polityki ekonomicznej państwa. Wynik - Przeprowadzone badania sprowadzają się do ogólnej konstatacji, że zmiany regulacji prawnych wprowadziły ograniczenia dotyczące stosowania podatkowych form pomocy publicznej dla przedsiębiorców, co związane jest z członkostwem Polski w Unii Europejskiej, gdzie taki rodzaj wsparcia podmiotów gospodarczych uznawany jest za najmniej właściwy i zaleca się jego znaczące zredukowanie na rzecz innych form pomocy. Oryginalność/Wartość - Zasadniczą wartością tego artykułu jest dostarczenie aktualnej, syntetycznej wiedzy na temat funkcjonowania podatkowych form pomocy publicznej dla przedsiębiorców jako istotnego elementu działań państwa stymulujących ich aktywność w sferze gospodarczej. Stanowi to punkt odniesienia dla koncepcji roli państwa we współczesnej gospodarce i postępującej globalizacji procesów gospodarczych. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The primary purpose of this paper is to analyze the use of strict fiscal forms of public aid as a special kind of support to businesses. Design/Methodology/approach - It was used the methods of descriptive statistics, in particular the analysis of changes in the absolute and relative terms for the development of the level of fiscal forms of public aid for entrepreneurs in Poland in the years 2004-2012. For this purpose there were discussed the functions and the various categories of aid activities within the economic policy of the state. Findings - The study aimed to the general conclusion that a change of the regulations introduced restrictions on the use of tax forms of public aid for entrepreneurs. It is related to the Polish membership in the European Union, where this kind of support operators is considered to be the least appropriate. It is recommended a significant reduction this kind of state aid in favor of others. Originality/value - The principal value of this article is to provide timely and synthetic knowledge about the functioning of the fiscal forms of public aid to entrepreneurs as an important element of state activities that stimulate their activity in the economic sphere. This provides a benchmark for the concept of the state's role in the modern economy and the increasing globalization of economic processes.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Balcerowicz L. (2004a), Koszty regulacji, Wprost" nr 19.
 2. Balcerowicz L. (2004b), Dylematy regulacji, "Wprost" nr 17.
 3. Czerwińska E. (2000), Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw a konieczność dostosowania prawa polskiego do prawa Unii Europejskiej, Biuro Studiów i Ekspertyz Sejmu, Informacja nr 713.
 4. Fedorowicz Z. (1998), Polityka fiskalna, Wydawnictwo WSB, Poznań.
 5. Juźwicka A. (2003), Wpływ przepisów o pomocy publicznej na podatników i na korzystanie z ulg podatkowych, w: Kierunki reformy polskiego systemu podatkowego, red. A. Pomorska, Wyd. UMCS, Lublin.
 6. Nykiel W. (2003), Ulgi i zwolnienia podatkowe - podstawowe cechy, w: Kierunki reformy polskiego systemu podatkowego, red. A. Pomorska, Wyd. UMCS, Lublin.
 7. Postuła I., Werner A. (2008), Prawo pomocy publicznej, LexisNexis, Warszawa.
 8. Rozporządzenie Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE, Dz. Urz. L 83, 27.03.1999.
 9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych, DzU nr 153, poz. 952.
 10. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł, DzU nr 22, poz. 112.
 11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych, DzU nr 257, poz. 1728.
 12. Rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 360/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 TFUE, Dz. Urz. UE L 114 z dnia 26 kwietnia 2012 r.
 13. Tanzi V., Zee H.H. (1997), Fiscal Policy and Long-Run Growth, "IMF Staff Papers", Vol. 44, No. 2.
 14. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE 2010/C 83/01.
 15. Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, DzU 2007, nr 42, poz. 274 z późn. zm.
 16. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, DzU 2012, poz. 749.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu